Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Репрезентативни синдикати у Радио-телевизији Војводина потписали су са послодавцем Споразум о добровољном одласку из ЈМУ РТВ

05.06.2024.

 

Репрезентативни синдикати у Радио-телевизији Војводина потписали су са послодавцем Споразум о  добровољном одласку  из ЈМУ РТВ. Текст споразума преносимо у целини:
                                                             С П О Р А З У М
О ПОСТУПКУ, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИМУЛИСАЊЕ ДОБРОВОЉНОГ ОДЛАСКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ". Текст Споразума преносимо у целини:
Члан 1.
Овим Споразумом се утврђују поступак, услови и критеријуми стимулисања
добровољног одласка запослених из Јавне медијске установе "Радио-телевизија
Војводине" (у даљем тексту: РТВ), путем споразумног престанка радног односа, уз
исплату стимулативне накнаде а у циљу спровођења Стратегије развоја РТВ, увођења
новог начина организације радних процеса, унапређења професионалне структуре
запослених и повећања ефикасности и продуктивности у раду.
Средства за реализацију Споразума из става 1. овог члана се обезбеђују из Буџета
Републике Србије.
Члан 2.
Добровољни одлазак запослених из РТВ врши се закључењем споразума о
престанку радног односа на иницијативу РТВ, односно послодавца.
Иницијативу за споразумни престанак радног односа запосленом доставља РТВ на
основу његове пријаве по овој одлуци.
Члан 3.
Споразум о престанку радног односа под условима из овог Споразума може се
закључити са запосленим који је у радном односу на неодређено време у РТВ.
Члан 4.
РТВ може једнократно понудити запосленима на неодређено време престанак
радног односа по споразуму са РТВ као послодавцем, уз исплату стимулативне накнаде
чија висина се одређује на следећи начин:
1) Запосленима којима недостаје више од 36 месеци до стицања права на старосну
пензију, може се одобрити споразумни престанак радног односа по условима из овог
Споразума уз исплату износа од 400 евра у динарској противвредности, према средњем
курсу НБС на дан закључења споразума, по години радног стажа, односно укупно
оствареног стажа осигурања у радном односу;
2) Запосленима којима недостаје мање од 36 а више од 12 месеци до стицања права на
старосну пензију, може се одобрити споразумни престанак радног односа по условима
из овог Споразума уз исплату износа од 400 евра у динарској противвредности, према
средњем курсу НБС на дан закључења споразума, по години радног стажа, односно
укупно оствареног стажа осигурања у радном односу или износ обрачунат на основу
90% бруто зараде за преостале месеце до стицања права на старосну пензију, по
избору запосленог, односно шта је за запосленог повољније;
3) Запосленим мушкарцима којима недостаје мање од 12 месеци до стицања права на
старосну пензију, може се одобрити споразумни престанак радног односа по условима
из овог Споразума уз исплату износа обрачунатог на основу 100% бруто зараде за
преостале пуне месеце до стицања права на старосну пензију, увећано за износ који би
примили на име отпремнине код редовног одласка у пензију;
Запосленим женама којима недостаје мање од 12 месеци до стицања права на старосну
пензију, може се одобрити споразумни престанак радног односа по условима из овог
Споразума уз исплату износа обрачунатог на основу 100% бруто зараде за преостале
пуне месеце до стицања права на старосну пензију и 25% бруто зараде за преостале
пуне месеце почев од стицања услова за старосну пензију, па до навршених 65 година
живота (кумулативно), увећано за износ који би примили на име отпремнине код
редовног одласка у пензију;
4) Запосленим женама којe су већ остварилe услове за остваривање права на старосну
пензију, а немају навршених 65 година живота, може се одобрити споразумни
престанак радног односа по условима из овог Споразума уз исплату 50% бруто зараде
за преостале пуне месеце до навршених 65 година живота, увећано за износ који би
примили на име отпремнине код редовног одласка у пензију.
Зарадом у смислу става 1. тачка 2), 3) и 4) овог члана сматра се просечна месечна
зарада запосленог исплаћена у претходна три месеца (aприл, мај и јун месец 2024. године)
или просечна месечна зарада у РТВ исплаћена у три наведена месеца, ако је то за
запосленог повољније.
Под стицањем права на старосну пензију, у смислу овог члана, подразумева се
услов за стицање права на старосну пензију из члана 19. став 1. тачка 1) Закона о ПИО РС
(за мушкарце), односно услов из члана 19а. Закона о ПИО РС (за жене).
Време које је запосленом потребно до стицања права на старосну пензију у смислу
става 1. тачка 1) - 3) овог члана, односно да ли је запослени остварио право на старосну
пензију у смислу члана 1. тачка 4) овог члана, се рачуна у односу на датум споразумног
престанка радног односа из члана 7. овог споразума.
Члан 5.
Запослени могу поднети писани захтев путем Одсека писарнице и архивирања РТВ
у периоду од 01.07. до 31.07.2024. године.
О поднетим захтевима одлучује Генерални директор РТВ, имајући у виду потребе
процеса и организације рада, висину појединачних износа накнаде и укупно расположива
средства а о усвајању захтева обавештава подносиоца достављањем одобреног захтева за
споразумни престанак радног односа.
По непотпуним и неблаговременим захтевима неће се одлучивати.
Члан 6.
Одобрени захтев за споразумни престанак радног односа у складу са овим
Споразумом садржи износ стимулативне накнаде, рок за исплату који не може бити дужи
од тридесет дана од дана престанка радног односа, рок за закључење споразума, као и
обавештење о последицама до којих долази у остваривању права за случај незапослености.
Члан 7.
Са запосленима којима се одобри захтев за споразумни престанак радног односа,
закључује се споразум о престанку радног односа, којим престаје радни однос закључно са
31.08.2024. године.
Члан 8.
Поред права из члана 4. овог Споразума, запослени има право и на исплату накнаде
за неискоришћени годишњи одмор, као и право на исплату јубиларне награде уколико
доспева током 2024. године.
Члан 9.
Овај Споразум се закључује под условом обезбеђења и преноса средстава из Буџета
РС за финансирање доборовољног одласка запослених по овом Споразуму.
За спровођење овог Споразума задужени су: Сектор за људске ресурсе и
радноправне послове и Сектор економских послова.
Члан 10.
Овај Споразум је потписан у 7 (седам) истоветних примерака од којих je 4
(четири) за РТВ и по 1 (један) за синдикате који су потписници овог споразума.
за РТВ
Генерални директор РТВ
Горан Караџић
Струковни синдикат РТВ
Мијаз Чивовић
Синдикат "Независност" ЈМУ РТВ
Дарко Шпер
Синдикат новинара Србије
Подружница РНС
Синиша Оташевић
Извор: СИНОС

Najnovije