Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Kodeks on-line novinara

SMERNICE ZA PRIMENU KODEKSA NOVINARA SRBIJE U ONLAJN OKRUŽENJU

Statut sa unetim izmenama i dopunama na Skupštini SNS održanoj 25.04.2014

1. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 Statutom se utvrđuje delovanje i organizovanje Sindikata novinara Srbije (SNS).

Član 2.

 SNS je samostalna organizacija koja ostvaruje, osigurava i štiti prava i interese svojih članova. SNS deluje na osnovu ovoga Statuta i drugih sopstvenih pravila i akata. SNS je odgovoran samo svom članstvu. Sindikat novinara usko sarađuje sa profesionalnim novinarskim udruženjima.

Član 3.

 Članovi SNS mogu biti sve osobe kojima je novinarstvo stalno i glavno zanimanje:

  • novinari u radnom odnosu

  • privremeno nezaposleni novinari

  • slobodni novinari koji većinu prihoda stiču pretežno obavljanjem novinarske profesije, što nadležnima u SNS dokazuju dokumentima o članstvu u nekom od profesionalnih novinarskih  udruženja

  • penzionisani novinari

  • ostali zaposleni, u skladu sa Članom 5.

  • medijsko osoblje i saradnici koji sa novinarima učestvuju u izradi novinskih tekstova i radijskih i televizijskih emisija.

Član 4.

 Sa profesionalnim novinarima izjednačeni su:

  • Fotoreporteri, 

  • redaktori, 

  • lektori, 

  • karikaturisti, 

  • tv-režiseri, 

  • tv snimatelji, 

  • tonski radio snimatelji, 

  • spikeri koji obavljaju i novinarski posao, 

  • muzički urednici i 

  • članovi grafičko-tehničke redakcije koji direktno rade na kreiranju novina.

Član 5.

 Članovi sindikata novinara mogu biti i druge osobe zaposlene u medijima, ako sindikalna podružnica odlukom utvrdi da je u njenom interesu da te osobe budu članovi SNS. 

Član 6.

 Skupština SNS može doneti odluku o povezivanju SNS sa drugim sindikatima.

Član 7.

 Osnovni ciljevi i zadaci SNS su:

  • pripremanje, sklapanje i ostvarivanje Kolektivnih ugovora;

  • zaštita materijalnih, radnih, statusnih i socijalnih interesa;

  • poboljšanje opštih životnih i radnih uslova članova;

  • zaštita prava iz radnog odnosa, zaštita prava nezaposlenih članova, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite na radu;

  • poboljšanje uslova za isplatu plata i honorara, pre svega putem zaključivanja kolektivnih I tarifnih ugovora;

  • osiguranje radnih mesta novinarima i drugim članovima SNS;

  • ostvarivanje i poboljšanje penzionog osiguranja;

  • pružanje pravne zaštite i saveta;

  • sindikalno obrazovanje članova SNS i poverenika;

  • zastupanje posebnih interesa slobodnih novinara;

  • jačanje uticaja na donošenje zakona o medijima;

  • sprovođenje i proširivanje suodlučivanja novinara pri ostvarivanju svojih interesa kod  poslodavca;

  • zaštita i afirmacija slobode štampe, elektronskih medija, govora i informisanja;

  • obaveza osiguranja novinara pri odlasku na krizna područija i po život opasni posao;

  • zastupanje interesa zaposlenih u radnim sporovima; 

  • ostvarivanje solidarnosti u međusobnim odnosima;

  • zaštita profesionalnih prava, integriteta profesije i ličnog integriteta novinara;

  • učestvovanje u donošenju svih odluka koje bitno utiču na radne uslove, zaposlenost, kadrovska rešenja i osnovna načela izdavačke politike;

  • sarađuje sa međunarodnim sindikalnim organizacijama i novinarskim sindikatima u drugim zemljama.

Član 8.

 Radi ostvarivanja svojih ciljeva SNS:

  • zastupa članstvo pred poslodavcem, poslovnim organima, udruženjima poslodavaca, državnim i drugim organima i institucijama;

  • vodi pregovore sa poslodavcima i drugim partnrima;

  • organizuje članovima pravnu pomoć i zastupa ih u sporovima sa poslodavcem;

  • organizuje međusobnu pomoć članova i u tom cilju stvara odgovarajuće fondove ( za pomoć u slučaju nesreće na radu, bolesti i smrti, za pomoć nezaposlenim članovima, štrajkački fond, penzioni fond);

  • organizuje sve oblike sindikalne borbe, uključujući štrajk (način vođenja štrajka utvrđuje se štrajkačkim pravilima SNS).

  • Član SNS može da koristi finansijsku pomoć 6 (šest) meseci posle učlanjenja u SNS i uz uslov da redovno plaća članarinu.

 Radi rešavanja specifičnih pitanja nezaštićenih grupacija članstva (mladi,žene, stari) u SNS se mogu osnovati odgovarajući odbori koji će dodatno afirmisati zaštitu specifičnih interesa tih grupacija SNS.

 Odluku o osnivanju nekog od navedenih posebnih odbora na predlog inicijativnog odbora donosi Izvršni odbor SNS.     

 

2. ČLANSTVO

 

Član 9.

 Članom SNS postaje se potpisivanjem pristupne izjave kojom se prihvata Statut SNS. Pristupne izjave verifikuje Izvršni odbor SNS na osnovu ovog Statuta.

 Članstvo u SNS dokazuje se članskom kartom i dokumentom o redovnom plaćanju članarine. Vlasnik kartice je SNS i ona se ne može koristiti za privatne potrebe. U slučaju zloupotrebe kartice SNS može zatražiti njeno vraćanje.

 Za pojedine funkcije u SNS kandidati mogu da budu:

 - Za sindikalne poverenike i članove povereništva potrebna je 1 (jedna) godina ( osim za novoformirane podružnice) članstva u SNS. 

 - Za delegate na Skupštini i regionalne poverenike potrebne su 2 (dve) godine članstva u SNS.

 - Za članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije potzrebne su 3 (tri) godine članstva u SNS.

 -Za predfsednika SNS potrebne su 4 (četiri) godine iskustva u SNS.

Član 10.

 Član SNS ima pravo na:

  • pokretanje inicijative za predaganje i formulisanje zahteva na svim nivoima SNS;

  • pravnu pomoć i zaštitu u sporovima iz radnog odnosa;

  • solidarnu finansisku pomoć u slučaju socijalne i zdravstvene ugroženosti;

  • sindikalni organizovani odmor i rekreaciju;

  • zaštitu i pomoć prilikom učestvovanja u protesnim akcijama i štrajkovima.

Član 11.

 Član SNS dužan je:

  • da poštuje  Statut i odluke SNS;

  • da redovno plaća članarinu;

  • da solidarno učestvuje u akcijama SNS.

Član 12.

 Članstvo u SNS prestaje:

  • istupanjem iz članstva;

  • neplaćanjem članarine najmanje tri meseca;

  • isključenjem zbog nepoštovanja Statua ili odluka SNS, zbog delovanja protiv principa, ciljeva i zadataka SNS, odnosno zbog štetnog delovanja protiv interesa novinara i drugih članova SNS. O isključivanju nakon saslušavanja odlučuje rukovodstvo podružnice;

  • Izvršni odbor može sam, na osnovu činjenica, pokrenuti isključivanje člana ili poverenika iz SNS, koji se grubo ogrešio o ciljeve, zadatke i načela delovanja SNS.

 Odluka o isključenju, sa obrazloženjem, dostavlja se pismeno članu, koji ima pravo u roku od mesec dana da uloži prigovor Izvršnom odboru SNS, koji odlučuje o prigovoru, osim kad Izvršni odbor na svoju inicijativu isključi člana ili poverenika. Žalbu člana ili poverenika kojeg isključi Izvršni odbor na sopstvenu inicijativu rešava Skupština SNS.

 Za vreme obavljanja poslovodne funkcije, prava i obaveze člana SNS miruju.

 

3. ORGANIZOVANOST I NAČIN DELOVANJA

 

Član 13.

 Članovi SNS povezuju se u podružnice i ogranke koji se osnivaju u preduzeću, u organizacionoj jedinici (redakciji) ili na teritorijalnom principu.

 Poeružnica se može osnovati i bez ogranka.

 Člnanovi koji su  penziji organizuju se u zasebne poružnice.

 Novinari i ostali medijski radnici u radnom odnosu (individualni članovi) mogu se iz opravdanih razloga direktno učlaniti u centralu.

 Slobodni novinari i individualni članovi mogu se organizovati u posebne podružnice na osnovu odluke IO koju verifikuje Skupština SNS.

Član 14.

 Podružnica može imati najmanje tri člana i bira jednog poverenika. 

 Veće podružnice mogu  na svakih započetih 40 članova da biraju po jednog poverenika.

 Izabrani poverenici čine povereništvo i između sebe biraju glavnog poverenika i njegovog zamenika.

 Za poverenike u podružnici ne mogu biti birani direktori, glavni urednici, članovi uprave, niti bilo koji zaposleni na rukovodećoj funkciji kod poslodavca. 

 Poverenik se bira na period od četiri godine, uz mogućnost da na ovu funkciju bude biran najviše tri puta uzastopno.

Član 15.

 Izabrano povereništvo, glavni poverenik i njegov zamenik deluju u duhu ovog Statuta i drugih pravila, koje donosi Skupština podružnice za svoje članstvo.

Član 16.

 Podružnica ili sindikalna organizacija novinara koja istupi iz članstva SNS mora to da najavi najmanje tri meseca unapred  da se spreče negativne posledice tog istupanja na funkcionisanje SNS.

Član17.

 Ovlašćenja podružnice su:

  • da samostalno raspolaže delom članarine koja joj pripada u skladu sa odredbama Člana 35. Statuta SNS.

  • podružnica može da inicira kod Izvršnog odbora ugovaranje i sklapanje  drugih pravnih poslova  kojima se stvara materijalno-finansijska obaveza do visine sredstava sa kojima u skladu sa odredbama ovog Statuta raspolaže;

  • podružnica u preduzeću, odnosno organizaciji na čijem području deluje, kolektivno predsedništvo podružnice daje nalog za isplate, sklapanje ugovora i druge pravne poslove kojima se stvaraju materijalno-finansijski poslovi do visine sredstava sa kojima podružnica raspolaže u skladu sa odredbama ovog Statuta. Nalog se daje Izvršnom odboru ili sekretaru Sindikata.

  • podružnica u preduzeću, odnosno organizaciji na čijem području deluje, kolektivno pregovara i sklapa Kolektivne ugovore na nivou preduzeća, odnosno organizacije;

  • podružnica inicira aktivnosti u svrhu zaštite i afirmisanja svojih članova i sprovodi ih u skladu sa odredbama Statuta i odlukama Izvršnog odbora SNS.

Član 18.

 Organi SNS su:

  • Skupština SNS,

  • Izvršni odbor SNS,

  • Nadzorni odbor. 

 Sedište SNS je u Beogradu, Resavska 28.

 Pečat SNS je okrugao, sa tekstom: 

 SINDIKAT NOVINARA SRBIJE.

 Sindikat deluje na području cele Srbije.

 

4. SKUPŠTINA SNS

 

Član 19.

 Skupština SNS je najviše telo upravljanja SNS i nju čine svi sindikalni poverenici ili umesto njih izabrani predstavnici podružnica.

  • donosi Statut i izmene Statuta ;

  • utvrđuje temeljne smernice sindikalnog delovanja;

  • bira Predsednika Sindikata;

  • Bira članove Izvršnog odbora

  • bira Nadzorni odbor;

  • razmatra izveštaje Izvršnog i Nadzornog odbora, donosi finansijski plan i u tome sklopu i odluke o visini i načinu raspodele članarine;

  • odlučuje o povezivanju sa drugim sindikatima.

Član 20.

 Skupštinu saziva Predsednik, najmanje jedanput godišnje.

 Skupština se mora sazvati  na zahtev Izvršnog odbora ili najmanje jedne trećine članstva.

Član 21.

 Skupština može donositi odluke ako prisustvuje više od polovine poverenika.

 Ako nema kvoruma, Skupština se ponovo saziva  u roku od 30 dana.

 Odluke se donose većinom glasova prisutnih poverenika.

 Odluke se donose tajnim ili javnim glasanjem. 

 

5. IZBOR PREDSEDNIKA

 

Član 22.

 Predsednika bira Skupština – tajnim glasanjem i većinom glasova prisutnih.

 Ako je predloženo više kandidata, izabran je onaj koji dobije najveći broj glasova.

 Ako  kandidati imaju jedanak broj glasova , glasanje se ponavlja.

 Mandat predsednika traje četiri godine.

 Predsednik SNS je ujedno i presednik Izvršnog odbora SNS.

 

6. IZBOR NADZORNOG ODBORA I DELA ČLANOVA 

IZVRŠNOG ODBORA

 

Član 23.

 Ako je predloženo toliko kandidata koliko se bira, svaki kandidat treba da dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova.

 Ako je predloženo više kandidata nego što se bira, izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

 Ako dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, izbori  za te kandidate se ponavljaju I izabran je onaj koji dobije veći broj glasova.

 

7. IZVRŠNI ODBOR

 

Član 24.

 Izvršni odbor čini 15 članova.

 Predsedni Sindikata je ujedno i predsednik Izvršnog odbora. 

 Izvršni odbor ima potpredsednika koga biraju članovi IO iz svojih redova na prvoj (konstitutivnoj) sednici.

 Prilikom predlaganja izbora članova Izvršnog odbora vodi se računa o primerenoj zastupljenosti  velikih medijskih kuća i medijskih centara.

 U slučajevima kada predsednik SNS i potpredsednik ne mogu iz bilo kog razloga do kraja mandata da obavljaju svoju funkciju sva ovlašćenja, uključujući i sazivanje nove Skupštine SNS preuzima Izvršni odbor SNS.

 Mandat članova IO traje četiri godine.

 U slučaju trajne sprečenosti člana IO da učestvuje u radu Izvršnog odbora, IO je ovlašćen da na njegovo mesto kooptira (imenuje) drugog člana. 

Član 25.

 Osnovne  funkcije Izvršnog odbora SNS su da:

  • priprema i sklapa kolektivne ugovore i prati njihovo ostvarenje, zahtevajući dosledno poštovanje i sprovođenje dogovorenog, kao i druge akte u cilju ostvarivanja prava svojih članova;

  • organizuje rad SNS i usmerava i usklađuje rad ogranaka i podružnice;

  • usvaja finansijski izveštaj i završni račun;

  • osigurava informisanje članova SNS;

  • brine o ostvarenju programa rada i zaključaka Skupštine SNS;

  • odlučuje o primeni raznih oblika sindikalne borbe, stupanju u štrajk, trajanju i završetku štrajka u skladu sa štrajkačkim pravilima SNS i odrebama Zakona o radu;

  • predstavlja SNS pred poslovodnim i državnim organima i drugim organizacijama i institucijama;

  • priprema finansijske planove i izveštaje o njiohovom ostvarivanju;

  • raspisuje konkurs za profesionalnog sekretara SNS;

  • daje ovlašćenja za zaključivanje kolektivnog ugovora

 Izvršni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

8. PREDSEDNIK SNS

 

Član 26.

 Ovlašćenja Predsednika SNS:

  • predstavlja i zastupa SNS;

  • saziva i predsedava sednicama Skupštine i Izvršnog odbora;

  • sprovodi odluke Skupštine i Izvršnog odbora;

  • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor i druge akte, ugovore i sporazume u kojima učestvuje SNS;

  • obavlja i druge poslove koje mu povere Skupština i Izvršni odbor i konsultuje ih kad je god to moguće;

  • radi na sprovođenju ciljeva i zadataka SNS;

  • može usmeno ili pismeno, u ime SNS, reagovati na pojave ugrožavanja radnih, materijalnih I statusnih prava novinara i drugih članova SNS, i na druge protivzakonistosti i manipulacije kojima mogu biti izloženi članovi SNS.

 Predsednik SNS funkciju obavlja volonterski ili profesionalno u zavisnosti od finansijskih mogućnosti SNS.

 

9. NADZORNI ODBOR

 

Član 27.

 Nadzorni odbor ima tri člana, koji između sebe biraju predsednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri.

 Skupština bira Nadzorni odbor od tri člana, koji između sebe biraju predsednika.Mandat im traje dve godine.

 Nadzorni odbor SNS obavlja sledeće poslove:

  • nadzire primenu Statuta SNS i drugih njegovih opštih akata;

  • nadzire sprovođenje odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora SNS;

  • kontroliše raspolaganje finansijskim i materijalnim sredstvima Sindikata novinara Srbije;

  • obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština ili su zakonskim i drugim propisima u njegovom delokrugu rada.

 

 Nadzorni odbor ima pravo uvida u svu dokumentaciju SNS, a o uočenim nedostacima i nepravilnostima ima pravo i obavezu da obavesti Izvršni odbor i Skupštinu. Nadzorni odbor sastaje  se najmanje jednom u tri meseca.

 Nadzorni odbor o svom radu, a posebno o materijalno-finansijskom poslovanju SNS, podnosi izveštaj na sednici Skupštine.

 

10. PODRUŽNICE I OGRANCI

 

Član 28.

 Članovi podružnice i ogranka sastaju se radi izrade i prihvatanja kolektivnog ugovora, radi osiguranja prava članova u radnom odnosu i izvan radnog odnosa, radi izražavanja stanovišta i zahteva u slučaju nepoštovanja ugovora i slično. Članovi prate ostvarivanje usvojenih prava i odluka, i o svojim zapažanjima i primedbama obaveštavaju poverenike.

 Skupština podružnice sastaje se najmanje jednom godišnje.   

 Delovanje podružnice određeno je ciljevima i zadacima Sindikata novinara Srbije.

Član 29.

 Dužnost poverenika u podružnici je da:

  • prati ostvarivanje kolektivnih ugovora i upozorava sindikalne i poslovodne organe u slučaju da se ne ostvaruju;

  • organizuje rasprave pre sklapanja kolektivnih ugovora;

  • obaveštava IO SNS o inicijativama,predlozima i zahtevima članova SNS;

  • ako poslovodni organi ne poštuju dogovoreno,nakon rasprave među članovima SNS u preduzeću, uz saglasnost IO SNS organizuje sve zakonske oblike sindikalne borbe, uključujući i štrajk, u skladu sa Zakonom o radu, štrajkačkim pravilima i odredbama Statuta SNS.

Član 30.

 Članovi Izvršnog odbora SNS, Predsednik i njegov zamenik imaju status sindikalnog poverenika.

Član 31.

 Za vreme trajanja svog mandata poverenik ne može biti član poslovodnog organa.

 Zaštita poverenika i drugih sindikalnih aktivista utvrđuje se zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

11. SARADNJA SINDIKATA NOVINARA SRBIJE SA PROFESIONALNIM NOVINARSKIM UDRUŽENJIMA (PNU) U SRBIJI

 

Član 32.

 U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka SNS razvija i održava neposrednu i usku vezu sa profesionalnim novinarskim udruženjima u Srbiji.

 Ta saradnja ostvaruje se naročito:

  • u pripremanju članstva PNU za učestvovanje u ostvarivanju kolektivnog ugovora radi profesionalne i socijalne zuaštite novinara i osiguravanja novinarskih sloboda;

  • u zajedničkim nastupima kad god je to potrebno prema izdavačima i vlasnicima javnih glasila, prema Skupštinskim i Vladinim institucijama i organima, prema drugim sindikalnim organizacijama i udruženjima;

  • u zajedničkom nastupu i ostvarivanju međunarodne saradnje sa novinarskim i sindikalnim organizacijama;

  • u osnivanju zajedničkih fondova za profesionalnu i socijalnu zaštitu novinara;

  • u osnivanju zajedničkih stručnih timova za pravne i druge oblike zaštite novinara;

  • u pružanju pomoći zajedničkom glasilu i informisanju članova;

  • i drugim oblicima saradnje prema potrebama.

Član 33.

 Sindikat novinara Srbije i PNU mogu prema potrebi osnivati zajedničke odbore i druga tela radi ostvarivanja zadataka iz prethodnog člana.

 Predstavnke SNS u zajednička tela imenuje Izvršni odbor.

 Sindikat novinara Srbije i PNU mogu za ostvarivanje svojih zadataka organizovati saradnju i tako da imenuju predstavnike u postojeća radna tela SNS i PNU.

 SNS i PNU u slučaju osnivanja zajedničkih odbora i drugih tela, odlukom o tome utanačiće zadatke, prava i obaveze i druge pojedinosti za rad zajedničkih tela.

 Odluku o tome donosi Izvršni odbor SNS

Član 34.

 Sindikat novinara Srbije može se baviti proizvodnjom medijskih

sadržaja.Odluku o načinu organizovanja ove delatnosti donosi Izvšni odbor.

 

12. FINANSIRANJE ČLANARINA

 

Član 35.

 SNS se finansira delom od članarine koju podružnica svakog meseca uplaćuje na žiro račun SNS. Sindikat se finansira dotacijama i iz drugih dopuštenih izvora, ali uz uslov da to ne ugrožava njegovu samostalnost.

 Sindikalna članarina obračunava se 1 posto od neto plate.Od te sume 50 posto pripada sindikalnoj centrali, a 50% posto pripada podružnicama i to do broja od 1000 članova SNS,od 1000 do 3000 članova SNS 40% centrali 60% podružnici, preko 3000 članova 30% centrali 70% podružnici.

 Slobodni novinari, stlni honorarni saradnici i individualni članovi, kao i nezaposleni novinari, slobodni novinari bez stalnog angažmana i penzionisani novinari plaćaju članarinu u visini koju odredi IO.

 Ako za to postoji valjan razlog, podružnica može, na zahtev člana odgoditi plaćanje članarine najduže šest meseci, s tim da u tom razdoblju nisu prekinuta njegova sindikalna prava.

 

13. ŠTRAJK

 

Član 36.

 Kao krajnju meru zakonske sindikalne borbe za zaštitu prava zaposlenih, Sindikat može na osnovu odredaba Zakona o radu, da organizuje štrajk svojih članova.

 Štrajk se može organizovati ako ne uspe Zakonom o radu propisani postupak mirenja, odnosno postupak arbitraže.

 Štrajk se može organizovati na nivou jednog preduzeća, više preduzeća ili opšti štrajk članova SNS.

 Svaka podružnica može dati predlog o stupanju u štrajk, a konačnu odluku o štrajku donosi Izvršni odbor SNS.

 Pri organizovanju štrajka Sindikat će poštovati pravila u skladu sa odredbama Zakona o radu, Statuta SNS i kolektivnog ugovora.

 

14. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 37.

 Izmene i dopune Statuta donosi Skupština Sindikata ili Izvršni odbor po njenom ovlašćenju.

 Ovlašćuje se Izvršni odbor da donese prečišćeni tekst ovog Statuta.

Član 38.

 Sva tela sindikata izabrana pre donošenja ovog Statuta obavljauju funkciju do isteka mandata na koji su izabrani.

Član 39.

 Tumačenje ovog Statuta daje Izvršni odbor.

 Za sve što ovim Statutom nije rešeno,Izvršni odbor može rešiti pravilnikom ili odlukom.

Član 40.

 Sindikat prestaje sa delovanjem ako tako odluči Skupština Sindikata ¾ većinom ukupnih glasova Skupštine.

 Ista Skupština odluči će o sredstvima Sindikata.

 

Beograd, 26, 11 2008.