Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

АКЦИЈА СИНОС У РТС: ЗАХТЕВ руководству ЈМУ за запошљавање хонорарних радника РТС- а до сада ангажованих у континуитету дуже од две годин

29.03.2024.

АКЦИЈА СИНОС У РТС: ЗАХТЕВ руководству ЈМУ за запошљавање хонорарних радника РТС-
а до сада ангажованих у континуитету дуже од две године
Синдикат новинара Србије (СИНОС) уз подршку Међународне федерације новинара (ИФЈ)
покренуо је новембра прошле гдине акцију пријема у стални радни однос колега који
годинама раде у прекарном (несигурном) стаусу. Ангажовани су на основу различитих
уговора, задржавају се на обављању истих делатности годинама, неки и деценијама, а уговор
им се после сваких 120 радних дана продужава са изменом описа посла.
Реч је људима који професионално и одговорно обављају посао за који су ангажовани. Они
имају обавезе и одговорност као остали запослени али будући да нису у радном односу
немају права из радног односа и њихова зарада је углавном на нивоу минималне. У
Радиотелевизији Војводина, на основу договора представника СИНОС са руководством те
медијске куће и министром информисања и телекомуникација Михаилом Јовановићем, до
сада је у стални радни однос прмљено 43 новинара и медијских радника.
СИНОС је истоветну акцију недавно покренуо и у Радиотелевизији Србије. Захтев за пријем
у стални радни однос потписало је 875 новинара и медијских радника РТС, од којих већина
има решење на неодређено време али су солидарни са својим колегама. Захтев преносимо у
целини:
S I N D I K A T N O V I N A R A R A D I O T E L E V I Z I J E S R B I J E
www.sinos rs dusan.velickovic@rts.rs Aberdareva 1 tel 011 655 1796
ЈМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЈМУ РТС, Драган Бујошевић
В.Д. ДИРЕКТОРА ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ, Илија Церовић
ДИРЕКТОР РАДИО БЕОГРАДА, Милан Недић
ДИРЕКТОРКА ТЕХНИКЕ РАДИО БЕОГРАДА Зорана Бојичић
ДИРЕКТОРКА ПЈ ПРОДУКЦИЈА, Биљана Царевић
ДИРЕКТОР ПЈ ТВ ПРОГРАМ, Владан Чкркић
В.Д. ГЛ. И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ИНФОРМАТИВНОГ ПРОГРАМА, Ненад Љ.
Стефановић
ГЛАВНА И ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА, Сандра Перовић
ГЛ. И ОДГ. УРЕДНИК КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ ПРОГРАМА, Владимир Кецмановић
В.Д. ГЛ. И ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА ОБРАЗОВНО-НАУЧНОГ ПРОГРАМА, Весна
Павличек
ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, Десанка Партенијевић
УПРАВНИ ОДБОР РТС-а
ТАКОВСКА 10, 11000 БЕОГРАД
ЗАХТЕВ
за запошљавање хонорарних радника РТС-а до сада ангажованих у континуитету дуже од
две године
Велики број радника је ангажован у РТС-у по основу разних врста уговора
ван радног односа (уговори о делу и ауторском делу, извођачки, ПП уговори...). Тај
ангажман траје у континуитету много више од две године. Формално, то није у
супротности са Законом о раду, али противно је духу његових одредби (нпр. да се по
истеку две године континуираног рада по уговору на одређено време, радник
запошљава на неодређено време по сили закона).
Права радника брутално се дезавуишу ангажманима по уговорима ван регуларног радног
односа. Ови радници реално имају обавезе као да су запослени, раде у сменама, у
просторијама послодавца итд. Реално су дискриминисани у односу на запослене с обзиром
на почетну чињеницу – да немају ни једно једино право из радног односа, осим
основног, да буду плаћени за свој рад (што је последњих година и драстично ниже
од стално запослених колега и нивоа просечне и медијалне нето зараде). Немају право:
- на плаћено боловање и плаћени годишњи одмор;
- на додатак за топли оброк и регрес за годишњи одмор;
- на осигурање у случају повреде на раду;
- на плаћени сменски/ноћни рад и накнаду за рад недељом и
празником;
- на накнаду за превоз од куће до посла;
- на синдикално организовање.
Само овај преглед ускраћених права људима за којима РТС очигледно има
потребе, а нема примедби на њихов рад с обзиром на то да их у континуитету
ангажује, указује на тешко кршење и радних и људских права ангажованих и њихов
статус испод елементарног људског достојанства. Из ових разлога вас позивамо да
напокон прекинете праксу прекарног рада у установи која треба да буде пример
поштовања а не кршења права. По својој дефиницији јавни сервис треба да буде у
служби грађана и заштите њихових права.
Подсећамо и да је већина хонорарно ангажованих равноправно са
запосленима радила током ковид-кризе. Равноправност је изостала у посебној
накнади коју су запослени добили за сваки дан рада у самом РТС-у или на терену
током 2020. године.
Позивамо вас и да саопштите критеријуме за редослед запошљавања
хонорарних сарадника, односно да их установимо заједно и учинимо их познатим
свим ангажованим радницима.
Док се питање запошљавања не реши, захтевамо да се хонорари доведу на
ниво који је усклађен са досадашњим растом зарада запослених у односу на стартну
позицију 2018. године.
У прилогу, на 35 страна 875 потписа радника РТС-а, који подржавају овај захтев. У СИНОС-
у се налазе оригинали потписа.
Синдикат новинара и медијских радника РТС-а
Душан ВЕЛИЧКОВИЋ председник
и
Иницијативни одбор хонорарно ангажованих
радника РТС-а
У Београду,
29.март 2024.

Извор:СИНОС

Najnovije