Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

EU usvojila Zakon o veštačkoj inteligenciji, prvi takav u svetu

22.05.2024.

 

Savet Evropske unije potvrdio je Akt o veštačkoj inteligenciji, prvi takav zakon u svetu koji može postaviti globalni standard za regulaciju veštačke inteligencije (AI).
Cilj novog zakona je podsticanje razvoja i prihvatanja bezbedih i pouzdanih sistema veštačke inteligencije na jedinstvenom tržištu EU.
Istovremeno, cilj mu je da obezbedi poštovanje osnovnih prava građana EU i podstakne ulaganja i inovacije na području veštačke inteligencije u Evropi.
Zakon o veštačkoj inteligenciji primenjuje se samo na područja koja pokriva zakonodavstvo EU i predviđa izuzeća poput sistema koji se koriste isključivo u vojne i odbrambene svrhe, kao i u istraživačke svrhe.
Zakon sledi pristup “osnovan na riziku”, što znači da su pravila stroža što je veći rizik od nanošenja štete društvu.
“Ovaj zakon, prvi takve vrste u svetu, prekretnica je za EU, a odnosi se na globalne tehnološke izazove koji stavaraju prilike za naša društva i privredu”, rekao je belgijski državni sekretar za digitalizaciju Metju Mišel.
Novi zakon trebalo bi u sledećih nekoliko dana da bude objavljen u Službenom listu EU-a, a stupa na snagu 20 dana nakon objave. Uredba će se početi da se primenjuje dve godine nakon stupanja na snagu, uz neke izuzetke za određene odredbe zakona.
Novi zakon razlikuje četiri vrste veštačke intelegencije skladno riziku koje sa sobom nose. Sistemi veštačke inteligencije s vrlo ograničenim rizikom, poput videoigrica ili filtera za spam moraće zadovoljavati samo blage propise transparentnosti, dok će visokorizični sistemi AI morati da ispunjavaju niz zahteva i obaveza kako bi bili odobreni na tržištu EU-a.
Zakon zabranjuje sisteme veštačke inteligencije koje pojedince društveno vrednuju i razvrstavaju u određene kategorije – po rodu, rodnom identitetu, rasi, etničkom poreklu, migracionom statusu, državljanstvu, političkom uverenju, seksualnoj orijentaciji, veroispovesti i slično.
Pod veštačkom inteligencijom neprihvatljivog rizika smatraju se pohranjivanje fotografija prikaza lica sa interneta ili snimaka CCTV-a,  snimaka prepoznavanje emocija na radnom mestu i u školama, društveno bodovanje, prediktivno policijsko delovanje isključivo na profilisanju osobe. Građani će moći podnositi pritužbe na sisteme AI-ja koji ugrožavaju njihova prava.
Кako bi se osiguralo ispravno provođenje novog zakona predviđa se uspostava nekoliko tela poput kancelarija za veštčku inteligenciju unutar Кomisije, naučnog panela nezavisnih stručnjaka za podršku sprovođenju aktivnosti i drugih.
 
 

 

Najnovije