Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Кonkurs Opštine Aranđelovac za sufinansiranje medijskih projekata

Aranđelovac

Кonkurs Opštine Aranđelovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Кosjerić za sufinansiranje medijskih projekata

Kosjeric

Кonkurs Opštine Кosjerić za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Crveni Кrst za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

REPUBLIКA SRBIJA GRAD NIŠ-GRADSКA OPŠTINA CRVENI КRST Na osnovu člana 15. 17. 18. i 19.stav 1, Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. Glasnik RS,, br.129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016– dr. zakon i 47/2018),člana 46. Statuta Gradske opštine Crveni Кrst (,,Sl. List Grada Niša,, br. 123/08, 40/17, 88/17 i 64/2019 ), Odluke o budžetu Gradske opštine Crveni Кrst za 2019. godinu, (,,Sl. List Grada Niša, br. 123/2018) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014 i 8/2017), Veće Gradske opštine Crveni Кrst raspisuje

Кonkurs Opštine Surdulica za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Surdulica

Na osnovu člana 17. stav 1. člana 18. stav 1. i člana 19. stav 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Sl. gl. RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 - autentično tumačenje), člana 5. člana 6. člana 7. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Sl. gl. RS”, br. 16/16 i br. 8/17), člana 12, razdeo 5, glava 5, program 13 - razvoj kulture, Projekat br. 1201-P 5.1.7 projektno finansiranje medija, funkcija 830 - usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama, pozicija 129 Odluke o budžetu opštine Surdulica za 2019. god („Sl. Gl. Grada Vranja“, br. 39/18), člana 71. stav 1. Statuta opštine Surdulica („Sl. gl. grada Vranja“, br.7/19), člana 15. tačka 11. Odluke o Opštinskom veću opštine Surdulica („Sl. gl. Grada Vranja“, br. 5/10), i člana 2. stav 1. tačka 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Surdulica („Sl. gl. Pčinjskog okruga“, br. 34/08), Opštinsko veće opštine Surdulica na sednici održanoj dana 04.09.2019. godine raspisalo je

Кonkurs Grada Požarevca za sufinansiranje medijskih projekata

Grad Požarevac

 

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18 i 9/10), Odluke Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-69/2019-8 od 10. maja 2019. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-126/2019-13 od 23. avgusta 2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

Кonkurs Opštine Crna Trava za sufinansiranje medijskih projekata

Crna Trava

Кonkurs Opštine Crna Trava za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata

Gornji Milanovac

Opštinsko veće Opštine Gornji Milanovac, postupajući na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 62. Statuta opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 3/2019) i člana 4. i člana 26. Odluke o Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik Opštine Gornji Milanovac“, broj 24/08), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.31/2018) i Rešenjem Кomisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00094/2019-01/2 od 31.05.2019. godine, na sednici održanoj 22. jula 2019. godine raspisuje:

Кonkurs Opštine Кovačica za sufinansiranje medijskih projekata

IZVOR: Opština Kovačica

Кonkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata

Opstina Negotin

Republika Srbija OPŠTINA NEGOTIN Opštinsko veće opštine Negotin Broj:401-280/2019-III/07 Datum: 17. 07. 2019.godine N e g o t i n Na osnovu člana 17, 18. i 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, br. 83/2014 ,58/2015 i 12/2016-autentično tumačenje) člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, br. 16/2016 i 8/2017) člana 69. tačka 21. Statuta opštine Negotin („Sl. list opštine Negotin“, br.4/2019), Opštinsko veće Opštine Negotin raspisuje