Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Konkurs Opštine Ivanjica za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Na osnovu člana 17. i 19. stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći ( „Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), člana 4 stav 1 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 10/2017), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2018. godini, („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 4/2018) od 04. juna 2018. godine, Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje

Konkurs Opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Na osnovu člana 17.i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) , člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“, broj:16/16 i 8/17), člana 62. Statuta opštine Aleksandrovac (,,Službeni list opštine Aleksandrovac”, broj 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 i 4/17 Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2018 godinu („Službeni list opštine Aleksnadrovac“ , broj: 11/17) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Aleksandrovac broj I 401-1274/2018 od 29.maja 2018 godine. Načelnik Opštinske uprave opštine Aleksandrovac raspisuje

Konkurs Opštine Surdulica za sufinansiranje medijskih projekta

nOVAC

Na osnovu člana 17. stav 1., člana 18. stav 1. i član 19. stav 1 i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Sl.gl.RS” br. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 5. član 6. član 7. , član 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Sl.gl.RS” br. 16/16 i br. 8/17). člana 12, razdeo 4, glava 4, program 13-razvoj kulture, projekat: br. 1201-P 4.1.7 projetno finansiranje medija, funkcija 830-usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 481-dotacija nevladinim organizacijama, pozicija 121 ,Odluka o budžetu opštine Surdulica za 2018.god.(„Sl.gl.Grada Vranja“ br. 35/17,), člana 57. stav 1. Statuta opštine Surdulica („Sl.gl.Pčinjskog okruga“, br. 25/08, i 16/11), člana 15 tačka 11 Odluke o Opštinskom veću opštine Surdulica („Sl.gl. Grada Vranja“ br. 5/10), i člana 2. stav 1. tačka 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Surdulica („Sl.gl.Pčinjskog okruga“, br. 34/08), Opštinsko veće opštine Surdulica na sednici održanoj dana 04.05.2018.god. raspisalo je

Konkurs Grada Požarevca za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 15/17), Odluke Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-12/2018-15 od 02. februara 2018. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-72/2018-15 od 16.5.2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

Konkurs Opštine Inđija za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Inđija za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Mali Zvornik za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Republika Srbija OPŠTINA MALI ZVORNIK OPŠTINSKO VEĆE Broj: 06-993 Dana: 15.05.2018. godine Mali Zvornik Na osnovu člana 17., 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autent. tumačenje), člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16, i 8/17), člana 64. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 5/15) i Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu („Sl. list opštine Mali Zvornik“, broj 19/2017 i 2/2018), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj dana 15.05.2018. godine, raspisuje

Konkurs Opštine Osečina za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/KONKURS-MEDIJI-2018.pdf

IZVOR: Opština Osečina

Konkurs Opštine Vladimirci za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Vladimirci za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Alibunar za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (''Sl.glasnik RS'', broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016–autentično tumačenje),članova 4. i 5. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Sl.glasnik RS'', br.16/2016 i 8/2017),članova 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (''Službeni glasnik RS'', broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014),Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, br. 401-00-00058/2018-01 od 05.04.2018.g., članova 15. i 58. Statuta opštine Alibunar (''Sl.list opštine Alibunar'', broj 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 i 3/2015) i člana9.Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu (''Sl.list opštine Alibunar'', broj 39/2017), Opštinsko veće opštine Alibunar na svojoj 56. sednici održanoj dana 07. maja 2018. godine raspisuje

Konkurs Opštine Mladenovac za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Mladenovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.