Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Кonkurs Opštine Obrenovac za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Veće gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 26. decembra 2018. godine, na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/16 i 8/17), člana 55. Statuta gradske opštine Obrenovaca („Službeni list grada Beograda“, br. 19/14 – prečišćen tekst i 73/14), člana 8. Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu („Službeni list grada Beograda“, br. 123/18), r a s p i s u j e

Konkurs Opštine Novi Pazar za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Novi Pazar za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Mali Iđoš za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Mali Iđoš za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Drugi konkurs Opštine Kovačica za sufinansiranje medijskih projekata

Kovačica

Konkurs Opštine Kovačica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Novi Kneževac za sufinansiranje medijskih projekata

Novi Knezevac

Konkurs Opštine Novi Kneževac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilog.

Konkurs Opštine Alibunar za sufinansiranje medijskih projekata

Alibunar

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (''Sl.glasnik RS'', broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016–autentično tumačenje),članova 4. i 5. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Sl.glasnik RS'', br.16/2016 i 8/2017),članova 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (''Službeni glasnik RS'', broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014),Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, br. 401-00-00058/2018-01 od 05.04.2018.g., članova 15. i 58. Statuta opštine Alibunar (''Sl.list opštine Alibunar'', broj 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 i 3/2015) i člana9.Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu (''Sl.list opštine Alibunar'', broj 39/2017, 24/2018 i 36/2018), Opštinsko veće opštine Alibunar na svojoj 73. sednici održanoj dana 30. oktobra 2018. godine raspisuje

Konkurs Opštine Velika Plana za sufinansiranje medijskih projekata

Velika Plana

Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne ponoći ( ”Službeni glasnik RS” br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 85. Statuta opštine Velika Plana (''Međuopštinski službeni list opština Velika Plana i Smederevska Palanka'', broj 39/2008), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Velika Plana za 2018. godinu (''Međuopštinski službeni list opština Velika Plana i Smederevska Palanka'', broj 25/2017 i 40/2018) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-000114/20108-01 od 19. oktobra 2018. godine, Opštinsko veće opštine Velika Plana raspisuje

Konkurs Opštine Merošina za sufinansiranje medijskih projekata

Merošina

Na osnovu člana 15. 17.,18., 19.i 20. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/2016-autentično tumačenje), člana 20. i 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. glasnik RS“, br. 129/07, 83/2014-dr. zakon, 101/16-dr. Zakon i 47/2018) i člana 6. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17),

Konkurs Opštine Žitište za sufinansiranje medijskih projekata

Zitiste

 

Na osnovu čl.18i19 Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentičnotumačenje), čl.87 i95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14),Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), čl. 15 st.1 tačka 33 i čl. 58 st. 1 tačke 1 i 7 Statuta opštine Žitište („Službeni list Opštine Žitište“ broj 22/18 – prečišćen tekst), Odluke o budžetu opštine Žitište za 2018. godinu („Službeni list Opštine Žitište“ broj 38/17),člana 2. Odluke o Opštinskom veću („Službeni list Opštine Žitište“ broj 16/2008) i Odluke Opštinskog veća broj IV-06-77/2018-1,predsednik opštine Žitište, dana 12.10.2018. godine raspisuje

Konkurs Opštine Paraćin za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/konkursseptembar.pdf