Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Konkurs Grada Zaječara za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 17., 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autent. tumačenje), člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16, i 8/17), člana 59. Statuta grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara'', br. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 i 19/18), člana 12. Odluke o Gradskom veću grada Zaječara, („Sl. list grada Zaječara'' br. 29/13, 31/13, 51/14 i 21/16) i Odluke o budžetu grada Zaječara za 2018. godinu („Sl. list grada Zaječara'', broj 45/2017), Gradsko veće grada Zaječara, na sednici održanoj dana 19. 04. 2018. godine, raspisuje

Konkurs Opštine Kovačica za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Kovačica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Gradske opštine Pantelej za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Gradske opštine Pantelej za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Bogatić za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Bogatić za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Malo Crniće raspisalo konkurs za medije

Novac

Opština Malo Crniće raspisala je konkuras za sufinansiranje medijskih projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Iz budžeta je opredeljeno 1.000.000 dinara, a rok za prijavu projekata je 12. maj. Takođe je upućen poziv medijskim i novinskim udruženjima i pojedincima zainteresovanim za rad u komisiji, sa rokom prijave kandidata do 23.aprila.

Konkurs Grada Vranja za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), člana 6. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata iz budžeta grada Vranja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 5/2017), člana 11. razdeo 4, glava 1, Program 13 – Razvoj kulture, Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 – Usluge emitovanja i štampanja, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, pozicija 112. Odluke o budžetu grada Vranja za 2018. godinu („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 31/2017), člana 6. stav 1. tačka 10, člana 61. Poslovnika Gradskog veća grada Vranja („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 20/2016) i Odluke o utvrđivanju vrste konkursa koji se raspisuje za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini i utvrđivanju visine sredstava za realizaciju konkursa br. 06-7/1/2018-04, Gradsko veće grada Vranja na sednici održanoj 26.02.2018, raspisuje:

Konkurs Opštine Lajkovac za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Lajkovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Ražanj za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 18. i člana19. stav1, Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15,12/16- autentično tumačenje), člana 20. stav 1. tačka 34 i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni Glasnik RS“ broj 129/07, 83/2014- dr.zakon i 101/16-dr.zakon), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br.16/16 i 8/17), člana 60 Statuta opštine Ražanj (,,Sl. List opštine Ražanj, br. 9/08, 3/11, 8/12 i 4/14 i 6/16 ) i člana 4. Odluke o budžetu Opštine Ražanj za 2018. godinu, (,,Sl. list opštine Ražanj,, br. 11/17 i 1/18), Opštinsko veće Opštine Ražanj, br. 642-1/18-01 od 22.03.2018.godine raspisuje

Konkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Sokobanja za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/1458/2015 i 12/2016-autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Broj: 110-00-00038/2016-04 od 19. 02. 2016. godine), Odluke o budžetu opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“, br. 32/17) i Odluke o načinu, kriterijumima i uslovima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Sokobanja namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja III Broj: 401-268/2018 od 21.03.2018. godine, načelnica Opštinske uprave opštine Sokobanja (u daljem tekstu: Opštinska uprava), raspisuje