Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Preporuka Saveta Evrope predstavlja značajnu prekretnicu u borbi protiv SLAPP-a

11.04.2024.

Кoalicija protiv SLAPP-a u Evropi (CASE) , čiji je član i Evropska federacija novinara (EFJ), izdala je saopštenje u kojem pozdravlja usvajanje Preporuke o suzbijanju upotrebe SLAPP-a od strane Saveta Evrope (SE) 5. aprila. 2024. Iako još ima prostora za poboljšanje, Preporuka je važan korak u zaštiti slobode štampe, garantujući novinarima bezbednije okruženje, oslobođeno straha i zastrašivanja.
Preporuka uspostavlja čvrste standarde koje države članice moraju ispuniti kako bi osigurale poštovanje svojih obaveza u pogledu ljudskih prava. Ova Preporuka bi mogla da pomogne državama članicama EU dok transponuju anti-SLAPP direktivu u nacionalno zakonodavstvo i da pruži putokaz za članice SE koje nisu članice EU da uvedu sopstvene efikasne anti-SLAPP zaštite. Takođe je dopunjen izveštajem Parlamentarne skupštine SE (PSSE) objavljenim u januaru 2024.
Maja Sever, predsednica EFJ, rekla je: „Usvajanje preporuke SE je dalji korak ka sankcionisanju onih koji koriste SLAPP ili prete da će to učiniti. Pritisak ovakvih uvredljivih tužbi na novinare otežava njihov svakodnevni rad. Samoregulacija bi trebalo da bude norma, dugogodišnja tradicija u Evropi koja omogućava ljudima da se žale bez unošenja troškova i komplikacija zakona”.
Universite libre de Brukelles (ULB) je nedavno objavio studiju koja istražuje ulogu samoregulatornih tela u borbi protiv SLAPP-a. Samoregulacija je istorijski bila način zaštite nezavisnosti novinarstva i očuvanja njegovih etičkih standarda. Nesuglasice oko novinarskog rada mogu se rešiti bez uključivanja sudije.
Prema istraživačima, samoregulatorna tela mogu igrati ulogu u borbi protiv slučajeva SLAPP-a. Кao recenzenti novinarstva, oni mogu proceniti da li članak ispunjava etičke standarde. Takva presuda bi mogla „zaštititi“ od napada, kao što su optužbe za klevetu.
Preporuka Saveta Evrope uključuje vitalna merila prilikom uvođenja domaćeg zakonodavstva protiv SLAPP-a. CASE je naveo da Preporuka uključuje važne prednosti koje bi trebalo da služe kao putokaz u razvoju robusne anti-SLAPP zaštite na nacionalnom nivou. Oni su takođe identifikovali nekoliko nejasnoća u tekstu – posebno u vezi sa mehanizmom prevremenog otpuštanja – koje bi, ako se tumače na restriktivan način, mogle da ometaju napore da se suprotstave upotrebi SLAPP-a.
„Кao što smo već rekli, ključno je da se Direktiva EU shvati kao uspostavljanje minimalnih standarda za zaštitu od SLAPP-a. Preporuka pomaže da se uobliče ovi standardi i daju se detalji potrebni da bi zakoni protiv SLAPP-a pružili značajnu zaštitu“, napisala je koalicija CASE.
Izvor:EFJ
Foto: Patrick Hertzog / AFP

Najnovije