Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

POČINJE RASPRAVA O NACRTU EVROPSKOG ZAKONA O SLOBODI MEDIJA / EMFA

19.09.2022.

Evropska federacija novinara (EFJ) danas se pridružuje dole potpisanim organizacijama za novinare, slobodu medija i ljudska prava i pozdravlja INICIJATIVE Evropske komisije za jačanje slobodnog i pluralističkog medijskog sistema i posvećenost zaštiti novinara i uređivačke nezavisnosti unutar Evropske unije.

EFJ i grupe za slobodu medija takođe naglašavaju potrebu za poboljšanjima dokumenta.

Ove vrednosti su direktno povezane sa osnovnim pravima, kao što su sloboda izražavanja, pravo na pristup informacijama, formiranje mišljenja i donošenje odluka na izborima, kao što je sadržano u Povelji o osnovnim pravima.

Pitanja koja se odnose na medije tradicionalno su bila u nadležnosti država članica, ali je takva pretnja slobodi medija da je akcija širom EU postala neophodna za zaštitu evropskih demokratskih vrednosti.

Stoga podržavamo Evropski zakon o slobodi medija (EMFA) koji otvara značajnu novu osnovu u našim naporima da zaštitimo slobodu medija u Evropi. EMFA je identifikovala mnoga ključna pitanja u kojima EU i države članice moraju hitno da deluju kako bi zaštitile medijske slobode. Ova izjava o namerama, sama, veoma je dobrodošla.

Međutim, ako EMFA želi da postane efikasan u borbi za garantovanje medijskog pluralizma, da zaštiti prava novinara i osigura uređivačku nezavisnost od uticaja stečenih komercijalnih i političkih interesa, TREBA DA :

- ojača napore za povećanje transparentnosti u vlasništvu nad medijima sa jasnim pravilima umesto mekih zakonskih preporuka

- uvesti pravila koja regulišu sve finansijske odnose između države i medija

- garantuju nezavisnost nacionalnih regulatora, kao i nezavisnost Evropskog odbora za medijske usluge

- trebalo bi da proširi mere protiv nadzora novinara

- trebalo bi da obezbedi opštu garanciju za zaštitu novinarskog izvora

 

 

Najnovije