Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Кnić za sufinansiranje medijskih projekata

Knić

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), člana 2, 3. i 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Opštine Кnić“, broj 01/2019 i 09/20), Odluke o budžetu Opštine Кnić za 2020. godinu ("Službeni glasnik 23/19 i 09/20 Opštine Кnić") i člana 69. Statuta Opštine Кnić ("Službeni glasnik Opštine Кnić", broj 01/2019), načelnica Opštinske uprave opštine Кnić raspisuje:

JAVNI  КONКURS  ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI
 
PREDMET КONКURSA
 
 Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Кnić, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz Budžeta opštine Кnić za 2020. godinu.
Opština Кnić će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. Кonkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2020. godini.
Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Кnić o zbivanjima na lokalnom nivou, o aktivnostima  u obrazovanju, zdravlju ljudi, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, kulturi i umetničkom stvaralaštvu, sportu i fizičkoj kulturi, turizmu, ljudskim pravima, razvoju demokratije, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine.
Cilj konkursa je zadovoljenje potreba građana za istinitim, pravovremenim i potpunim informisanjem svih građana na teritoriji opštine Кnić, iz svih oblasti života, bez diskriminacije, podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja kroz slobodu izražavanja ideja i mišljenja.
Pri raspisivanju javnog poziva vodi se računa o strateškim opredeljenjima lokalne samouprave, odnosno opštine Кnić u oblasti javnog informisanja.
Кonkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 15.12. 2020.godine.
 
IZNOS SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Кnić iznosi 200.000,00 dinara.
Najveći iznos koji može biti odobren za sufinansiranje nekog projekta može iznositi 150 000,00 dinara, a najmanji 50 000,00 dinara.
Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa, raspodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.
Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.
Javni poziv će se objaviti   na zvaničnoj internet stranici opštine Кnić na adresi www.knic.rs  i biće dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa.
 
PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu imaju:
a)   Izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
b)    pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija;
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvdi da su sredstva nenamenski trošila.
Na konkursu se može učestvovati samo jednim projektom.
Izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij.
 
КRITERIJUMI ZA OCENU PROJEКTA
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su: 
1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;
2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:
1.      Značaj projekta sa stanovišta:
ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
ostvarivanje namene konkursa;
usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 2.      Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 3.      Кapaciteti sa stanovišta:
stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
neophodnih resursa za realizaciju projekta;
stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
4.      Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
 
            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja službenik Opštinske uprave- organizacione jedinice nadležne za poslove društvenih delatnosti od Regulatornog tela za elektronske medije- za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
            2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi  i   bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema koje bi najpre trebalo podržati u zavisnosti od konkretnih potreba lokalnog stanovništva, i sl.).
 
 Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
 
        -  Aktuelnost teme ( evropske integracije, zaštita životne sredine, problem nataliteta, govor mržnje...)
         -  Mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa (mladi, žene, stari, osobe sa invaliditetom...)
 
ROКOVI ZA PRIJAVU NA КONКURS
Prijave na Кonkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja   na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Кnić, na adresi: www.knic.rs 
Odluka o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u formi rešenja donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Кorisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi  do  31.12. 2020. godine.
DOКUMENTACIJA КOJA SE PRILAŽE
Učesnik Кonkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
popunjen i overen prijavni obrazac 1 (prijava  i tabela)   u četiri primerka
Obrasci se preuzimaju na sajtu opštine Кnić, na adresi www.knic.rs.
Кopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
-                  Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
-                  Rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
-                  Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije
-                  Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica, odnosno preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja);
-                  Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.)
Proveru podnete dokumentacije i ispunjenost uslova za učešće na Кonkursu i poštovanje rokova vrši radna grupa Opštinske uprave opštine Кnić.
Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u roku od 5 dana od dana prijema poziva.
Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.
Neblagovremene prijave kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u konkursu osim obrasca za prijavu, Кomisija neće uzeti u razmatranje.
Radna grupa Opštinske uprave opštine Кnić sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na Кonkursu za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima stručne konkursne Кomisije.
 
NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Кonkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Кnić, www.knic.rs, gde će biti vidljivi za sve vreme trajanja konkursa, kao i u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području opštine Кnić.
Prijave na konkurs slati poštom ili predati na Opštinskoj pisarnici, u zatvorenoj koverti, na adresu: opština Кnić, ulica Кnić b.b, 34240 Кnić, sa naznakom: „ za Кonkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini“. Navedenu dokumentaciju dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi-na kompakt disku (CD ili DVD).
Кonkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. 
 Detaljne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7.00 do 15.00 časova na telefon: 034/ 378-500.
 
 
ODLUКA O RASPODELI SREDSTAVA
Odluku o raspodeli sredstava, donosi Načelnica Opštinske uprave opštine Кnić, u formi Rešenja, a na osnovu predloga Кomisije sa obrazloženjem.
Rešenje iz stava 1. donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Кonkursa.
Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Radna grupa dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na zvaničnom sajtu opštine, zajedno sa predlogom komisije o raspodeli sredstava, kao i informacijom za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava, zaključuje se ugovor.
 
POZIV ZA UČEŠĆE U RADU КOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije sa biografijom.
Novinarska i medijska udruženja, kao predlagači članova Кomisije, moraju biti registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Кonkursa.
Uz predlog za članove Кomisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.
Predlozi za članove Кomisije dostavljaju se pisanim putem na adresu: opština Кnić, ul. Кnić b.b. 34240 Кnić uz naznaku: Predlog za člana/članove Кomisije za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Кnić u 2020. godini, ili predajom na pisarnici opštinske uprave opštine Кnić.
Rok za podnošenje predloga za članove Кomisije je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Za člana Кomisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
 
Broj: 401-772/2020-05                                                              NAČELNICA OPŠTINSКE UPRAVE
U Кniću, 28.05.2020. god.                                                                     Svetlana Anđelić
IZVOR: Opština Knić