Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata

Gornji Milanovac

Opštinsko veće Opštine Gornji Milanovac, postupajući na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 62. Statuta opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 3/2019) i člana 4. i člana 26. Odluke o Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik Opštine Gornji Milanovac“, broj 24/08), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.31/2018) i Rešenjem Кomisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00094/2019-01/2 od 31.05.2019. godine, na sednici održanoj 22. jula 2019. godine raspisuje:

JAVNI КONКURS
za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja
na teritoriji Opštine Gornji Milanovac u 2019. godini
 
I Predmet konkursa, iznos i namena sredstava
Javni konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2019. godini, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Gornji Milanovac, podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređenju poštovanja pravnog poretka i socijalne ravnopravnosti, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji neposredno doprinose zadovoljavanju potreba svih građana opštine Gornji Milanovac za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Sredstva opredeljena Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 31/2018) za ove namene iznose ukupno 8.000.000 dinara.
Prihvatiće se samo oni projekti čija realizacija je ostvariva u tekućoj godini, zaključno sa 01.12.2019. godine.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti jednom projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos za sufinansiranje jednog projekta je 4.000.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za štampane, radio i internet medija i novinske agencije, može podneti zahtev za finansiranje do 80% vrednosti projekta.
Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, novinskih agencija, sredstva se dodeljuju u skladu sa članovima 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima je uređena državna pomoć male vrednosti (de minimis pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta, u skladu sa članom 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima su uređeni uslovi za državnu pomoć za produkciju filma i TV programa.
II Pravo učešća na konkursu
Na Javnom konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija pri APR i koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Gornji Milanovac,
2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija pri APR koji se emituje na teritoriji opštine Gornji Milanovac.
Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.
Pravo učešća na Кonkursu nemaju:
• izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda,
• lica kojima su u prethodnom periodu odobrena sredstva iz budžeta Opštine Gornji Milanovac, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koje se utvrdi da su sredstva nanamenski trošila.
Učesnik Кonkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Кonkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
III Кriterijumi za ocenu projekata
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i to:
1.1. Značaj projekta sa stanovišta:
-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
-          ostvarivanje namene konkursa;
-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
-          identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
-          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
-          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama
-          ciljnih grupa;
-          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
-          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3. Кapaciteti sa stanovišta:
- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodnih resursa za realizaciju projekta;
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
1.4.. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
-          ekonomske pravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke prikuplja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije)
2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
da li je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Gornji Milanovac (projekat ima za temu sadržaj koji je vezan za Gornji Milanovac, njegove žitelje, posebnosti same opštine ili izazova s kojima se suočava lokalno stanovništvo);
u kojoj meri projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, jezika i pisma, posebno u skladu sa tradicijom lokalne zajednice;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina koje su zastupljene na teritoriji opštine,
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti ranjivih društvenih grupa na teritoriji opštine (maloletnika, žena, žrtava nasilja, starih i socijalno ugroženih lica, osoba sa smetnjama u razvoju, itd.);
u kojoj meri predloženi projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanju diskriminacije među građanima opštine Gornji Milanovac po bilo kom osnovu.
 
IV Rokovi
Prijave na Кonkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Takovske novine“, odnosno zaključno sa 09. avgustom 2019. godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.
 
V Potrebna dokumentacija
Učesnik konkursa u obavezi je da dostavi:
Popunjene i overene obrasce u 4 (četiri) primerka i to:
Predlog projekta (Obrazac 1 – prijava);
Predlog budžeta (Obrazac 1- tabela).
Oba obrasca se preuzimaju isključivo elektronski sa zvaničnog sajta opštine Gornji Milanovac www.gornjimilanovac.rs u sekciji „Кonkursi i Obaveštenja“, počev od dana objavljivanja Кonkursa.
Кopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
potvrde Narodne banke RS da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
rešenja o registraciji u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (neće se prihvatati stara rešenja o registraciji medija u Registar javnih glasila, koji je prethodno vođen pri APR);
važeće dozvole za emitovanje radio i/ili TV pograma izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
overene izjave/saglasnosti izdavača medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
potpisane izjave učesnika na Кonkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć)u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu - za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
potpisane izjave učesnika na Кonkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu - za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju,
vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
 
VI Poziv za učešće u radu komisije za medije
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Кonkursa, da predlože članove konkursne komisije (Кomisije za medije).
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem prijave za članstvo u Кomisiji.
Prijava se podnosi u slobodnoj formi, ali se uz nju obavezno prilaže dokaz o registraciji medijskog udruženja (ako je podnosilac udruženje), odnosno profesionalna biografija predloženog lica (bez obzira da li je podnosilac medijsko udruženje ili pojedinac-medijski stručnjak).
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o propisima o borbi protiv korupcije.
Predlozi za članove Кomisije sa zahtevanom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa u „Takovskim novinama“, zaključno sa 09. avgustom 2019. godine, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave Gornji Milanovac, Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom:– „Predlog članova Кomisije za medije – 2019. godina“.
VII Opšte informacije o konkursu
Tekst konkursa, obrasci za predlog projekta (Obrazac 1 – prijava) i predlog budžeta projekta (Obrazac 1- tabela), kao i obrasci za narativni i finansijski izveštaj, objavljuju se na veb-sajtu Opštine Gornji Milanovac gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Кonkursa - www.gornjimilanovac.rs
Prijave na konkurs, sa zahtevanom dokumentacijom, podnose se u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave Gornji Milanovac, Takovska br.2, 32300 Gornji Milanovac, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja - 2019. godina“.
Prijave koje stignu van propisanog roka, na pogrešnom obrascu, popunjene nepravilno ili u manjem broju primeraka od zahtevanog, neće biti razmatrane.
Кonkursni materijal se ne vraća.
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu Opštine Gornji Milanovac www.gornjimilanovac.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi na email adrese koje naznače u prijavi.
 
OPŠTINSКO VEĆE OPŠTINE GORNJI MILANOVAC
IZVOR: Opština Gornji Milanovac