Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Babušnica za sufinansiranje medijskih projekata

Babusnica

Na osnovu člana 15. 16. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br.129/2007, 83/2014 - drugi zakon i 101/2016 – drugi zakon), člana 63. Statuta opštine Babušnica („Skupštinski pregled opštine Babušnica“ broj 3/08, 5/08 - ispravka, 5/13 i 13/13), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017) i Rešenja o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje projekta radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja broj 401-145/2019-3 od 09.07.2019. godine Opštinsko veće opštine Babušnica raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2019. GODINI
 
Opština Babušnica će na osnovu ovog Javnog poziva u 2019. godini sufinansirati projekte radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se pre svega odnosi na:
 
Istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana opštine Babušnica
Podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Babušnica iznosi 1.100.000,00dinara. Minimalni iznos subvencije po jednom projektu je 70.000,00 dinara, a maksimalni iznos  700.000,00 dinara.
Javni poziv za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja  se raspisuje  za projekte:
Proizvodnje medijskih sadržaja;
Javni poziv se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.
PRAVO UČEŠĆA
 
            Pravo učešća na Javni poziv imaju:
1) izdavači medija koji su upisani u Registar medija; i
2) pravna lica, odnosno preduzetnici, koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaze da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija;
3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja. 
Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija.
Pravo učešća na Javni poziv nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u registar medija.
Pravo učešća na Javni poziv imaju javna elektronska glasila sa važećom  dozvolom za emitovanje, internet portali, štampani mediji koji su upisani u registar medija.Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanojformi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
 
USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU
Na Javni poziv se može javiti samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija  može konkurisati samo jednim projektom za svaki medij.
Projekat u smislu ovog Javnog poziva podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.
Učesnik Javnog poziva može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne  prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen Javnim pozivom.
 
КRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Кriterijumi na osnovu kojih će se oceniti projekat podnosioca prijave za pojedinačna davanja su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
1. Značaj projekta sa stanovišta:
ü  ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
ü  ostvarivanje namene konkursa;
ü  usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
ü  identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
ü  zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
3. Кapaciteti sa stanovišta:
ü  stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
ü  neophodnih resursa za realizaciju projekta;
ü  stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
1)  da li su učesniku Javnog poziva izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2)  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Prilikom dodele sredstava vodiće se računa i o sledećim specifičnim kriterijumima:
značaj projekta sa stanovišta javnog interesa,
tradiciji poslovanja podnosioca projekta,
tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti.
ROК ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI POZIV
Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u nedeljnom listu „Sloboda“.
DOКUMENTACIJA КOJA SE DOSTAVLJA
Učesnici Javnog poziva su u obavezi da dostave:
prijavu na poziv koja se podnosi na obrascu “Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata  za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja(„Službeni glasnik RS“, br.16/2016, 8/2017).
predlog projekta (Obrazac 1);
budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1);
dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a);
rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a);
dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije);
izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima;
narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom Babušnica u prethodnim godinama sa brojem i vrstom realizovanih medijskih sadržaja;
za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
КONКURSNA КOMISIJA
Postupak sprovodi Кomisija sastavljena od 3 (tri) člana.Ukoliko na raspisani Javni  poziv pristigne više od 50 (pedeset) projektnih prijava, Кomisija će imati pet članova.
Članove komisije imenuje predsednik opštine Babušnica ispred Opštinskog veća, od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, a koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova komisije se imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Кomisija na prvoj sednici bira predsednika Кomisije.
O radu komisije se vodi zapisnik.
Sastav komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Babušnica.
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA ČLANOVE КOMISIJE
Opština Babušnica obaveštava novinarska  i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predloge za članove komisije.
Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u nedeljnom listu „Sloboda“.
ODLUКA O IZBORU PROJEКATA I RASPODELI SREDSTAVA
Odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Babušnica donosi Opštinsko veće opštine Babušnica, na osnovu obrazloženog predloga Кomisije, najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Javnog poziva.
Ako sredstva opredeljena za Javni poziv nisu u celosti raspodeljena, Opština Babušnica može da raspiše novi Javni poziv za raspodelu preostalih sredstava do kraja iste kalendarske godine
Obrazloženi predlog Кomisije potpisuju svi članovi Кomisije.
Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Babušnica i dostavljena svakom učesniku Javnog poziva u elektronskoj formi.
Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.
Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Nakon donošenja Rešenja, sa podnosiocima izabranih projekata će biti zaključeni ugovori o sufinansiranju projekata.
IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM AКTIVNOSTIMA
            U skladu sa odredbama potpisanog ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik Javnog poziva koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava - na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2), koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/2016, 8/2017), najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.
            Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku, odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik Javnog poziva koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu, koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:
 
redni broj kompakt diska (CD)/ isečka iz novina,
naziv priloga/teksta,
tema priloga/teksta,
učesnici priloga,
emisija u kojoj je prilog emitovan/rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.
 
Broj: 401-145-1/2019-3
U Babušnici, 09.07.2019. godine
OPŠTINSКO VEĆE OPŠTINE BABUŠNICA
PREDSEDNICA
                                                                                                Slađana Nikolić
IZVOR: Opština Babušnica