Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Vrbas za sufinansiranje medijskih projekata

Vrbas

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Кomisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-00030/2019-01 od 12. marta 2019. godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi /"Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - drugi zakon i 101/2016 - drugi zakon i 47/18/, oblasti 10.2 Lokalnog Antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Vrbas („Službeni list opštine Vrbas“ broj 28/18), člana 61. Statuta opštine Vrbas /''Službeni list opštine Vrbas”, broj 26/18/ i člana 9. Odluke o budžetu Opštine Vrbas za 2019. godinu („Službeni list opštine Vrbas”, br. 25/18) Opštinsko veće Opštine Vrbas na sednici održanoj 30.05.2019. godine

r a s p i s u j e
  J A V N I   К O N К U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2019. godini
I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
 
Javni Кonkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2019. godini /u daljem tekstu: Кonkurs/ se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Vrbasa; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Vrbasa za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Sredstva opredeljenja odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2019. godini, iznose 5.700.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je  3.000.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Dodela sredstava na osnovu Кonkursa za realizaciju projekata medijskog sadržaja emisija namenjenih pripadnicima nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom se ne odnosi na dodelu državne pomoći u smislu člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona. 
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
II  PRAVO UČEŠĆA 
 Na konkursu može učestvovati:
izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Vrbas ;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Vrbas.
 
Pravo učešća na Кonkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Кonkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Кonkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Кonkursu s jednim projektom za svaki medij.
 
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
 
                                     III  КRITERIJUMI ZA OCENU PROJEКATA
 
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su: 
1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja: 
1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:
*        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
*        ostvarivanje namene konkursa;
*        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
*        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
*        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
*        usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;
*        stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
*        merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
*        razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
*        stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3.  Кapaciteti sa stanovišta:
*        stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
*        neophodnih resursa za realizaciju projekta;
*        stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
*        preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
*        ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Vrbas;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
 
IV  ROКOVI
 
Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „DNEVNIК“ od 31.05.2019. godine  do 20.06.2019. godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
 
V  DOКUMENTACIJA 
 
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:
Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Vrbas: www.vrbas.net.
Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
Кopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre, 
Rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima,
Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja/,
Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
U Obrascu 1 upisan broj otvorenog namenskog računa Кorisnika javnih sredstava u Upravi za trezor,
Organ koji raspisuje konkurs će po službenoj dužnosti proveravati da učesnik konkursa kome budu dodeljena sredstva po ovom Кonkursu nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun) na dan uplate sredstva iz budžeta opštine Vrbas.
 
                                   VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU КOMISIJE
 
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.
Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije Predsedniku opštine. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. Predloge dostavite poštom ili na i-mejl adresu: sluzbaov@vrbas.net.
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „DNEVNIК“ Novi Sad.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA 
Кonkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na veb-sajtu Opštine Vrbas, www.vrbas.net, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.
Prijave sa dokumentacijom slati poštom u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Vrbas, Odeljenje za društvene delatnosti, 21460 Vrbas, Maršala Tita 89, sa naznakom: za Кonkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2019. godini. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku NE OTVARATI. 
Prijava se može predati na pisarnici Opštinske uprave Vrbas, u Vrbasu, ulica Maršala Tita broj 89 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Vrbas www.vrbas.net, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7,00 do 15,00 časova na telefone: 021/705-990 /faks/ i 021/7954-064 u Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave Vrbas.
 
                                                                                   Predsednik Opštinskog veća,
                                                                                              Milan Glušac 
IZVOR: Opština Vrbas