Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata

07.08.2018.
Novac

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 58. Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, 126/16, 2/17 i 36/2017) i Odluke o budžetu Grada Beograda za 2018. godinu („Službeni list Grada Beograda”, br. 95/17 i 64/18)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za informisanje 
Raspisuje
KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Beograda u 2018. godini
I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Beograda; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Beograda za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 
Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Beograda u 2018. godini, iznose 90.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 7.000.000,00 dinara. 
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
II  PRAVO UČEŠĆA
Na konkursu može učestvovati: 
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji grada Beograda;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Beograda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. 
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:
1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:
- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
- ostvarivanje namene konkursa;
- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;
- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
- stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:
- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodnih resursa za realizaciju projekta;
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
- preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije); 
2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. 
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su: 
1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji grada Beograda;
2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; 
3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.; 
6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
IV ROKOVI
Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Politika”: od 3. do 23. avgusta 2018. godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
V DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Grada Beograda www.beograd.rs:
Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
- Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun), koja nije starija od datuma raspisivanja konkursa;
- Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
- Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije; 
- Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
- Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
- Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
- Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije. 
Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja. 
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije, Gradu Beogradu, Gradskoj upravi Grada Beograda, Sekretarijatu za informisanje. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. 
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Politika“.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Grada Beograda, www.beograd.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa. 
Prijave projekata slati na adresu: Sekretarijat za informisanje, ul. kraljice Marije br. 1/XI, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Beograda u 2018. godini”.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Grada Beograda www.beograd.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na telefone: 011/715-7812 i 715-7455.
IZVOR: Grad Beograd