Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini

09.07.2018.
Vojvodina

Na osnovu člana 62. stav 1. tačka 1. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS", broj: 99/09 i 67/12 – odluka US), člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS", br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), član 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 16. i 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV", br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16 i 29/17), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV", broj: 57/17, 17/18 – rebalans i 29/18 - rebalans), člana 4. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS", br. 16/16 i 8/17) i Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini, broj: 137-401-132/2018-07-II od 4. jula 2018. godine, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama raspisuje

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI 
 
I
 
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) korisnicima će odobriti sredstva u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje za medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina jeste 4.000.000,00  dinara, pri čemu je za privatna preduzeća opredeljeno 2.000.000,00 dinara, a za nevladine organizacije 2.000.000,00 dinara.
Učesnici na konkursu dužni su da jasno naznače jezik planiranog medijskog sadržaja (u obrascu 1 – prijava, u redu 1.2 Naziv konkursa). 
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  jeste  100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu  1.000.000,00  dinara.
1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i internet stranice upisane u Registar medija.
 
1.2. Ciljevi konkursa jesu: ostvarivanje javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina, unapređivanje rodne ravnopravnosti, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na jezicima nacionalnih manjina, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, zaštitu interesa osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja, društvenu brigu o deci, položaj mladih ili starijih građana, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti u AP Vojvodini, afirmaciju multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa.
 
1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata određeni su članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS", br. 16/16 i 8/17).
1.3.1. Programski prioriteti jesu: unapređivanje medijskih sadržaja u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina; razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica; unapređivanje rodne ravnopravnosti, programi namenjeni deci; unapređivanje položaja i ravnopravnosti manjinskih društvenih grupa; zaštita životne sredine; zdravlje ljudi; unapređivanje medijske pismenosti.
1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati putem registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).
Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije'' i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine'' i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz budžeta Republike Srbije i budžeta AP Vojvodine.
Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.
Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):
Popunjen i overen prijavni obrazac 1 u dva primerka:
popunjen predlog projekta;
popunjen budžet projekta.
Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta: 
fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  odgovarajućem registru;
fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB
fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa koju je izdalo Regulatorno telo za elektronske medije;
ugovor ili overenu izjavu izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.
Izdavač medija koji je učesnik konkursa ne može predvideti projektom, niti sme naknadno činiti sledeće:
sredstvima dobijenim na konkursu angažovati neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
sredstva ili deo sredstava utrošiti na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
sredstva ili deo sredstava utrošiti na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što nije isključivo u vezi s projektom. 
    
                                                II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.
Učesnik konkursa, kome Pokrajinski sekretarijat opredeli sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.
III 
Prijave (Obrazac 1: predlog projekta i budžet projekta) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u  dva primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u jednom primerku, na adresu:
 
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama,
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, PAK: 400346, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja (posebno naznačiti na kojem  jeziku nacionalne manjine se  medijski sadržaj planira relizovati)
Osim navedenog, učesnici konkursa dužni su da konkursnu prijavu (Obrazac 1: predlog projekta i budžet projekta)  pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com
Konkursni materijal se ne vraća.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i u Službenom listu AP Vojvodine.
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 6. avgusta 2018. godine.
Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.
 
IV
Pokrajinski sekretarijat i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.
Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.
Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena.
Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.
V
Sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, kao i materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok za realizaciju je 31.12.2018. godine. Izveštaj se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama: www.kultura.vojvodina.gov.rs.  
Korisnik je dužan da pravda celokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od Pokrajinskog sekretarijata, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od najmanje 20% ukupnog budžeta projekta. 
 
VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predloge, udruženja prilažu i dokaz o registraciji u Registru udruženja. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Pokrajinskom sekretarijatu. Uz predlog za članove komisije, treba dostaviti i kratke biografije. Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 26. jula 2018. godine.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Komisija će biti sastavljena od tri člana. 
                                            
 
 
                                                              POKRAJINSKI SEKRETAR  
 
                                                                  Dragana Milošević 
IZVOR: UNS