Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Paraćin za sufinansiranje medijskih projekata

11.01.2018.
Novac

Na osnovu člana 15. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/2015, 12/16), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. glasnik RS,, br.129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon), člana 74. Statuta opštine Paraćin (''Sl. list opštine Paraćin'' br. 20/2017) i člana 11. Odluke o budžetu Opštine Paraćin za 2018. godinu, (,,Sl. list opštine Paraćin, br. 19/2017), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (''Sl.glasnik RS'' br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016, 8/2017 ), Opštinsko veće Opštine Paraćin raspisuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OPŠTEM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018.GODINI
 
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati
 
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana opštine Paraćin; podsticanju preduzetništva mladih; razvoju turističke privrede; razvoju obrazovanja; podsticanju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju sporta i fizičke kulture; unapređivanju zaštite zdravlja građana, posebno dece i omladine; unapređivanju brige o starima; unapređivanju brige o osobama sa invaliditetom; unapređivanju rodne ravnopravnosti; ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini se raspisuje za projekte:
proizvodnje medijskih sadržaja u iznosu od 8.550.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se odobravaju po projektu  iz tačke 1) je 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu iz tačke 1) je 8.000.000,00 dinara.
organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u iznosu od 950.000,00dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se odobravaju po projektu iz tačke 2) je 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobravaju po projektu iz tačke 2) je 800.000,00 dinara.
Opština Paraćin će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja i organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.
Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski  izveštaj o realizaciji projekta  za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.
Narativni i finansijski izveštaj, podnosi se na Obrascu 2. koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016, 8/2017).
 
Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs
 
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Paraćin iznosi 9.500.000,00 dinara.
 
Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu ima:
1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre,
2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija,
3)pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Izuzetno od stava 1 tačka 3. ovog člana jedinica lokalne samouprave ne može sufinansirati projekat izdavača medija koji nije upisan u Registar medija.
 
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorenom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
 
Uslovi za učešće na projektu
 
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Paraćin.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.
 
Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
1. Značaj projekta sa stanovišta:
- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
- ostvarivanje namene konkursa;
- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
3. Kapaciteti sa stanovišta:
- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodnih resursa za realizaciju projekta;
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi i bliže kriterijume za ocenjivanje projekta ( kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).
Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:
-u kojoj meri i u  kom obimu  predloženi projekat doprinosi blagovremenom informisanju o dnevnim događajima i aktuelnostima na teritoriji opštine Paraćin,
-kvalitet informisanja (istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana na teritoriji opštine Paraćin),
- nagrade i priznanja,
- da li je medijski sadržaj dostupan svim građanima na teritoriji opštine Paraćin.
Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
Rok za prijavljivanje na konkurs
Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 10.01.2018.godine do 24.01.2018. godine.
Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Opštinsko veće opštine Paraćin. Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini  i predaje se na pisarnici Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin neposredno ili preporučeno poštom.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon 035-563-601.
 
Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta
Učesnici konkursa su obavezni da dostave:
- prijavu na konkurs na obrascu 1., koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,
- fotokopiju Rešenja APR o upisu u registar javnih glasila,
- fotokopija Izvoda iz registra privrednog subjekta,
-pisanu izjavu kojom se potvrđuje da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine im nije dodeljena državna pomoć u iznosu većem od iznosa propisanim Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći,
- precizne pokazatelje i dokaze o ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2017. godini, o procentu učešća sredstava Opštine Paraćin u ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2017. godini, kao i podatke o prihodima koje su sami ostvarili u prethodnoj godini.
Proveru dokumentacije podnete na opšti konkurs vrši stručna služba organa koji je raspisao konkurs.
Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.
Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju ne razmatra se.
Stručna služba organa koji je raspisao konkurs sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima komisije.
 
Konkursna komisija
Ocenu projekata podnetih na konkurs kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).
Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštinskog veća opštine Paraćin i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.
 
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u komisiji
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, i koja podnose i dokaz o registraciji, da predlože članove konkursne komisije.
Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Paraćin.
Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je  20 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Odluka o raspodeli sredstava
Odluku o raspodeli sredstava, u formi rešenja sa obrazloženjem, donosi Opštinsko veće Opštine Paraćin , a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na veb-sajtu opštine Paraćin kao i informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na veb-sajtu pored rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem objavljuje i predlog Komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem.
 
Ugovor o dodeli sredstava
Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.
Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.
Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje rukovodilac organa koji je raspisao javni poziv.
Stručna služba organa koji je raspisao konkurs, učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.
Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs.
Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.
 
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima
Učesnici konkursa koji su dobili sredstva,  izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa  zakonom i zaključenim ugovorom.
Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.
Korisniku sredstva koji ne dostavi u roku i u propisanoj formi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, organ koji dodeljuje sredstva upućuje zahtev za povraćaj sredstava.
 
Javni poziv za učešće na javnom konkursu se objavljuje na veb-sajtu opštine Paraćin, kao i najmanje u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području nadležnosti organa koji raspisuje konkurs.
 
Ovaj javni poziv objaviti u ''Službenom listu opštine Paraćin''
 
 
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PARAĆIN
Broj  400-27/2018-III od 10.01.2018. godine
 
 
PREDSEDNIK
 OPŠTINSKOG VEĆA
IZVOR: UNS