Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Izveštaj o projektnom sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog značaja u Srbiji

02.05.2016.
Mediji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izveštaj o projektnom sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog značaja u Srbiji


                                                       1.  april 2015. – 1.  april 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publikacija je objavljena u okviru projekta “Biti ili ne biti za medijsku reformu u Srbiji – nadgledanje projektnog sufinansiranja medija” koji su podržali Britanska ambasada u Beogradu i Ambasada Australije u Beogradu. Svi stavovi u publikaciji su stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Britanske ambasade i Ambasade Australije.

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         
           Uvod


             Nova zakonska regulativa, koja je donošenjem seta medijskih zakona i pratećih dokumenata 2014. godine u potpunosti stupila na snagu 1. januara 2015. godine, tokom proteklih godinu dana počela je da se primenjuje. Promenjen je način finasiranja medija, i od direktnog finansiranja iz javnih prihoda prešlo se na sufinansiranje projekata od javnog značaja u oblasti informisanja. Završena je i privatizacija medija koji su bili u direktnom ili indirektnom vlasništvu države, i, uz par izuzetaka, poput Tanjuga i RTV Vranje, gde je situacija oko vlasništva još nejasna, mediji su dobili nove vlasnike. Negde su to postali i zaposleni u medijima, koji su imali pravo na akcije, a u slučaju RTV Vranje taj proces je opstruiran od strane države, i na ishod pred Upravnim sudom se još čeka.

Nov način sufinansiranja proizvodnje medijskog sadržaja, u raspodelu novca građana iz budžeta organa vlasti na svim nivoima, uveo je nezavisne komisije, koje moraju biti sastavljene od medijskih stručnjaka koje, po slovu Zakona, moraju biti većinski sastavljane od kandidata koje su predložila novinarska i medijska udruženja koja postoje duže od tri godine, ako takav predlog postoji.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju koju kao neformalno partnerstvo čine najznačajnije esnafske organizacije - Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Lokal Pres (LP) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), kontinuirano je od samog početka aktivno učestvovala u praćenju i sprovođenju aktivnosti u procesu projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja od javnog interesa u oblasti informisanja.

U proteklom periodu izmenjen je i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, a članice Koalicije novinarskih i medijskih udruženja poslale su predloge za unapređenje procedure, koje, nažalost, u većini slučajeva nisu prihvaćene od strane nadležnog Ministarstva kulture i informisanja. Novim Pravilnikom, između ostalog, precizirani su kriterijumi za ocenjivanje projekata i propisano je da u konkursima mora biti naznačen najmanji i najveći iznos sredstava koji mogu biti dodeljeni po projektu.

 

 

Aktivnosti Koalicije podrazumevale su praćenje rada organa vlasti na svim nivoima u vezi sa raspisivanjem i sprovođenjem konkursa za sufinansiranje. Medijski pul, sastavljen od predstavnika svih članica Koalicije novinarskih i medijskih udruženja, aktivno je učestvovao u monitoringu raspisanih konkursa, davanju primedbi u slučaju nepravilnosti organima vlasti koji su konkurs raspisali, predlaganju zajedničke liste kandidata za članove komisija, praćenju njihovog rada, a i javno je reagovao u slučaju uočenih nepravilnosti. Takođe, Koalicija novinarskih i medijskih udruženja reagovala je na nepravilnosti koje su organi vlasti pravili prilikom raspisivanja ili neraspsivanja konkursa po odredbama novog Zakona, a kojima su želeli da zaobiđu aktuelna zakonska rešenja u ovom procesu.

 

Tokom posmatranog perioda, od 1. aprila 2015. do 1. aprila 2016. godine, Koalicija novinarskih i medijskih udruženja uočila je brojne nepravilnosti na koje je reagovala. Veći deo njih napravljen je iz nesnalaženja prilikom primene rešenja iz nove zakonske i podzakonske regulative, i organi vlasti su, na osnovu reagovanja Koalicije, ispravljali propuste u hodu. To potvrđuje i činjenica da je od početka 2016. godine zabeležen znatno manji broj nepravilnosti nego tokom prošle godine. Od ukupno 180 raspisanih konkursa u posmatranom periodu ispravnih konkursa je bilo 105. U periodu od 1. aprila do 31. decembra 2015. godine raspisano je 83 konkursa, od kojih je ispravno bilo 41, što je 49,4%, dok je u periodu od 1. januara do 1. aprila ove godine raspisano 97 konkursa, od kojih je ispravno bilo 64, što iznosi 66 %.

 

Ipak, bilo je i onih nepravilnosti koje su pravljene sa namerom da se zakonska rešenja zaobiđu, i čija je svrha bila da rukovodioci organa vlasti zadrže uticaj na raspodelu novca iz budžeta za projekte za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa, odnosno da novac i dalje ode onim medijima kojima oni žele da ode. Zabeleženi su i slučajevi direktnog davanja novca iz budžeta, bez raspisivanja konkursa i imenovanja komisije, kao i neraspsivanja konkursa i neraspoređivanja novca u budžetima za ovu namenu. Bilo je i slučajeva gde su imenovani članovi komsiije na osnovu nejasnih kriterijuma, gde su predstavljani kao kandidati pojednih novinarskih i medijskih udruženja, iako to nisu bili, a zabeleženo je i da su pojedini članovi komisija imenovani na predlog organizacija koje nisu ni imale pravo predlaganja kandidata. Takođe, u jednom broju slučajeva, u komisije su imenovane osobe koje su nosioci javnih funkcija, a naročito je zanimljiv kriterijum kojim su pojedini nosioci organa vlasti pojedine članove proglašavali za „medijske stručnjake“ i postavljali ih u komsije. Koalicija je na većinu ovih slučajeva reagovala, međutim, zbog nepostojanja kaznenih odredbi u Zakonu, niko od odgovornih nije snosio posledice. Došli smo do situacije da su zakonska rešenja relativno dobra, ali da nema zakonske sankcije za njihovo nesprovođenje ili kršenje.

 

Uočene probleme Koalicija novinarskih i medijskih udruženja će koristiti za davanje predloga za poboljšanje zakonskih i podzakonskih rešenja, koje osiguravaju veću uređivačku i finansijsku nezavisnost medija, veću odgovornost u trošenju novca građana za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa, kao i veću obavezu i zakonsku odgovornost rukovodilaca organa javne vlasti za nesprovođenje ili kršenje zakona.

 

 

 

 

 

 

 

 


            Glavni nalazi


 Jedan od najvećih uočenih problema, na koji su predstavnici Koalicije novinarskih i medijskih udruženja upozoravali i pre donošenja seta medijskih zakona, jeste nepostojanje obaveze minimuma opredeljenih sredstava u budžetima lokalnih samouprava za  sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa. Na insistiranje Udruženja novinara Srbije, a kasnije i ostalih članica Koalicije, traženo je da ova obaveza bude propisana u minimalnom iznosu od 2% budžeta, ali zakonodavac to nije prihvatio. Po podacima Koalicije, lokalne samouprave za sufinansiranje medijskih sadržaja i prethodne i ove godine izdvajaju prosečno oko 1% lokalnih budžeta. Takođe, iz ovog proizilazi i da ne postoji obaveza raspisivanja konkursa, tako da  neke lokalne samouprave obavezu da obezbeđuju informisanje, nisu ni ispunile.

Trebalo bi napomenuti i da u pojedinim slučajevima ni same članice Koalicije nisu imale identične stavove oko tumačenja mogućih nepravilnosti, pa se dešavalo da u pojedinim slučajevima nije reagovano zajednički, kao što je to slučaj sa Gradom Jagodina, Novim Sadom, Dimitrovgradom.

Način formiranja komisija je takođe imao nepravilnosti, tako da su u nekim slučajevima, od kojih je primer Beograda najdrastičniji, zaobiđeni kandidati sa najvećim iskustvom, predloženi od najreprezentativnijih novinarskih i medijskih udruženja, a izabrani kandidati koji nemaju iskustva u projektnom sufinansiranju, i koji su u sukobu interesa.

 

Od Saveta za štampu samo je 13 lokalnih samouprava tražilo podatke o kršenju etičkih standarda, kao bi saznalo da li su podnosiocima projekata izrečene mere ovog samoregulatornog tela. Pravilnikom je predviđeno da komisije vode računa o tome u kojoj su meri poštovani etički standardi i da li su izrečene mere, međutim, veliki broj lokalnih samouprava je ignorisao ovu obavezu, pravdajući se time da je ona jasno propisana jedino u Uputstvu, a ne Pravilnikom, koji je za njih obavezujući.

Grad Kragujevac je konkurs raspisao, ali je, nakon reagovanja Koalicije odbio da ispravi nepravilnosti i poništio ga, nakon čega su novinarska i medijska udruženja optužena za opstrukciju. U Nišu je predstavnik Koalicije odbio da učestvuje u radu Komisije jer predstavnicima civilnog sektora nije omogućeno da budu posmatrači, dok su u pojedinim loklanim samoupravama komisije formirane od imenovanih osoba zaposlenih u lokalnoj administraciji.

U Novoj Varoši je predsednik opštine preinačio predlog komisije i sredstva dodelio po svom nahođenju, dok je predsednik opštine u Varvarinu nakon zasedanja ušao u kancelariju, i od članova komisije tražio da promene predlog, od čega je kasnije odustao.

 

U Novom Sadu ni prethodne ni ove godine nije izabran nijedan kandidat koga je predložila Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, dok se za neke od izabranih kandidata i do danas ne zna na čiji su predlog u komisiju izabrani.

 

Zakonsku mogućnost maksimalnog trajanja projekta u roku od tri godine iskoristili su Grad Novi Pazar, opštine Apatin i Dimitrovgrad, gde su mediji i konkurisali sa projektima koji traju po tri godine.

 

U Preševu je vlast zahtevala od članova komisije da pri ocenjivanju projekata, mimo kriterijumima navedenih u konkursu, razmatraju samo projekte čiji su podnosioci izdavači medija na albanskom jeziku. Nakon što je komisija odbila, konkurs je poništen i raspisan novi samo za medije na jezicima nacionalnih manjina. Isti konkurs raspisan je i za 2016. godinu. Kolalicija je ovog puta reagovala, ali primedbe nisu uvažene, iako su Ministarstvo kulture i informisanja i Ministrastvo za državnu upravu i loklanu samoupravu dali mišljenje da je konkurs diskriminatoran.

 

Drastičan primer kršenja Zakona u prošloj godini je i opština Mali Iđoš koja je konkurs objavila na oglasnoj tabli opštine, kao i rešenja o imenovanju komisije i raspodeli sredstava. Ne zna se ni na čiji predlog su imenovani članovi komisije. Sredstva na konkursu dodeljena su, između ostalog, i Javnom preduzeću iz Vrbasa koje nema pravo učešća.

 

Jedan od problema koje je Koalicija uočila je i nepostojanje obaveze lokalnih samouprava da isplate nadoknade za rad i putne troškove članovima komisija. Većina lokalnih samouprava ne izdvaja novac za ove namene, a neki od pozitivnih primera su, osim Ministrastva kulture i informisanja čije procedure bi trebalo da bude primer svima, opštine Apatin (10 000 dinara), Grad Leskovac (15 000 dinara), dok je, na primer, Novi Sad dodeljivao naknadu za rad u komisiji u visini od 5 odsto prosečne zarade u Republici Srbiji.

 

Veliki broj opština i gradova u ovoj godini predvideo je veće iznose u svom budžetu za sufinansiranje projekata od javnog značaja nego što je to bio slučaj 2015. godine. Pozitivni primer je Ministarstvo kulture i informisanja koje je ove godine odvojilo oko 10 miliona dinara više od prošle godine. Naime, Ministarstvo je u 2015. godini za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja izdvojilo nešto više od 250 miliona dinara, a u 2016. 260 miliona. Takođe, lokalne samouprave, među kojima su one u Varvarinu, Valjevu, Vršcu, Dimitrovgradu, Obrenovcu, Šidu, Nišu, Leskovcu izdvojile su više novca nego u 2015. godini.

Negativan primer je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje Vojvodine, koji je u 2016. godini izdvojio 11,5 miliona, za razliku od prošle godine kada je odvojeno 65 miliona dinara za ove namene. Pored Pokrajinskog sekretarijata negativni primeri su i Jagodina koja je prošle godine direktno finansirala JP Novi Put sa oko 50 miliona dinara, a ove godine je za projektno sufinansiranje opredelila svega 7 miliona dinara, zatim Negotin, Lajkovac, Kikinda itd.

 

Po podacima kojima Koalicija novinarskih i medijskih udruženja raspolaže, ukupan broj raspisanih konkursa u periodu od 1. aprila 2015. godine do 1. aprila 2016. godine je 180. Od ovog broja do kraja prošle godine raspisano je 83 konkursa, a od 1. janura do 1. aprila 2016. godine je raspisano 97 konkursa.

 

Ukupan broj ispravnih konkursa u posmatranom periodu je 105 dok su nepravilnosti zapažene kod 75. Koalicija je na nepravilnosti reagovala u 68 slučajeva, od čega su nosioci organa vlasti koji su raspisali konkurse primedbe uvažili u 47 slučajeva.

Ukupan broj prijavljenih projekata na svim nivoima u ovom periodu je 1668, od čega je odobreno 901.

 

Ukupno predvidjena novčana sredstva na svim nivoima na raspisanim konkursima u ovom periodu iznosila su 1.461.057.328 dinara.

 

Najveći dodeljeni iznos po projektu je u Novom Pazaru, u ukupnom iznosu od 151.639200 dinara za tri godine, koji je dodeljen RTV Novi Pazar. Najniži dodeljeni iznosi po projektu su po 10 000 dinara, dodeljeni u Mladenovcu, mladenovačkom „Dnevniku“ i u Topoli Agenciji AR pres.

 

Na svaki konkurs koji je u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, Koalicija je slala usaglašenu listu kandidata, uglavnom od po tri člana, osim u slučajevima konkursa koje su raspisali Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje i Ministarstvo kulture i informisanja gde je Koalicija slala više kandidata.

 

Njaveći broj gradskih opština nije raspisao konkurse sa obrazloženjem da nemaju status lokalnih samouprava, i da se zakon odnosi samo na gradove. Od 15 gradskih opština konkurse su raspisali samo Lazarevac, Obrenovac, Mladenovac i niške gradske opštine Pantelej i Medijana. Po mišljenju Koalicije tumačenje Zakona po kome gradske opštine nisu obavezne da raspisuju konkurse nije ispravno.

 

U posmatranom periodu, najviše novca za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa je izdvojio Grad Niš, i to iznos od 65.205.000 dinara. Najmanji izdvojeni iznos u budžetima izdvojile su opštine Ražanj i Mali Zvornik, po 200.000 dinara.

 

 

 

 

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije konkurse za projektno sufinansiranje medija raspisalo je dva puta u 2015. godini. Prvi put, konkurs je raspisan pre posmatranog perioda, 2. februara, a sproveden je u toku posmatranog perioda.

Prvi konkursi (u šest kategorija) raspisani su 2. februara i trajali su do 3. marta 2015. godine. Raspisani su:

 1. 1.    Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2015. godini – izdvojeno 5.000.000 dinara. Novac je dobilo 12 projekata, od prijavljenih 26. Raspodeljeno je ukupno 5.000.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 4. 5. 2015. godine.

 2. 2.    Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini – izdvojeno 30.000.000 dinara. Novac je dobilo 76 projekata, od prijavljenih 162. Raspodeljeno je ukupno 29.999.250 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 8. 5. 2015. godine.

 3. 3.    Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini – izdvojeno 121.000.000 dinara. Novac je dobio 161 projekat, od prijavljenih 351. U kategoriji elektronskih medija novac je dobilo 88 projekata, u kategoriji štampanih medija 36 projekata, a u kategoriji produkcija 37 projekata. Raspodeljeno je ukupno 121.000.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 11. 5. 2015. godine.

 4. 4.    Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini – izdvojeno 8.000.000 dinara. Novac je dobilo 25 projekata, od prijavljenih 113. Raspodeljeno je ukupno 8.000.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 11. 5. 2015. godine.

 5. 5.    Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2015. godini – izdvojeno 24.000.000 dinara. Novac je dobio 21 projekat, od prijavljenih 35. Raspodeljeno je ukupno 23.966.854 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 27. 4. 2015. godine.

 6. 6.    Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2015. godini – izdvojeno 18.000.000 dinara. Novac je dobilo 29 projekata, od prijavljenih 39. Raspodeljeno je ukupno 17.967.200 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 23. 4. 2015. godine.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja predložila je kandidate za članove komisija.

 1. Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2015. godini

  Predlog UNS-a: Mihailo Medenica
  Predlog NUNS-a: Zoran Ćulafić
  Predlog NDNV-a: Miloš Katić
  Predlog LP-a: Zvonko Damjanović
  Predlog ANEM-a: Dragan Kocić

  Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:   

          Mitko Jakovlevski (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija),

          Zoran Ćulafić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija),

          Mihailo Medenica (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija),

          Ivan Jakšić (predlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju),

          Miroljub Radojković (nezavisni stručnjak, redovan profesor na Fakultetu  političkih nauka Univerziteta u Beogradu)

 1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini

  Predlog UNS-a: Valentin Mik
  Predlog NUNS-a:  Željko Bodrožić
  Predlog NDNV-a: Čaba Presburger
  Predlog LP-a: Dragan Đorđević
  Predlog ANEM-a: Slobodan Krajnović

  Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

  Željko Bodrožić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija),
  Ferenc Berček (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija)
  Stevan Ristić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija)
  Rade Veljanovski (nezavisni stručnjak, redovni  profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu)
  Dušanka Popović (predlog Kancelarije za ljudska i manjinska prava)

 2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

  Potkomisija za elektronske medije:


  Predlog UNS-a: Petar Jeremić
  Predlog NUNS-a: Vlado Mareš
  Predlog NDNV-a: Dinko Gruhonjić
  Predlog LP-a: Zorica Višnjić
  Predlog ANEM-a: Svetlana Kojanović

  Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

Vladan Filipčev (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

Zorica Višnjić(predlog novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);

Dalila Ljubičić(predlog novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);

Vesna Dobrosavljević (predlog Poverenice za zaštitu ravnopravnosti); 

Aleksandar Timofejev (nezavisni stručnjak).


Potkomisija za štampane medije:

Predlog UNS-a: Batić Bačević
Predlog NUNS-a: Vukašin Obradović
Predlog NDNV-a: Norbert Šinković
Predlog LP-a: Snežana Milošević
Predlog ANEM-a: Veran Matić

Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

Olivera Kovačević (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Svetozar Raković (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Veran Matić (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Gordana Novaković (Savet za štampu);
Đorđe Vlajić (Javni medijski servis)

Potkomisija za produkciju:

Predlog UNS-a: Dragana Bjelica
Predlog NUNS-a: Vojislav Stevanović
Predlog NDNV-a: Darko Šper
Predlog LP-a: Andrijana Maksimović
Predlog ANEM-a: Milorad Tadić

Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

Dragana Bjelica (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Dinko Gruhonjić (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Milorad Tadić (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Rastislav Durman (nezavisni stručnjak);
Nadežda Gaće (predlog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);

 1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini

  Predlog UNS-a: Marko Nedeljković
  Predlog NUNS-a: Radoman Irić
  Predlog NDNV-a: Nedim Sejdinović
  Predlog LP-a: Nada Tošić
  Predlog ANEM-a:
  Goran Vladković

  Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

  Nedim Sejdinović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
  Lidija Obradović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
  Mileva Malešić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
  Ivanka Jovanović (predlog Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom;)
  Maja Rakovic (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija)

 2. Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

  Predlog UNS-a: Olivera Kovačević
  Predlog NUNS-a: Svetozar Raković
  Predlog NDNV-a: Vladan Filipčev
  Predlog LP-a: Dejan Miladinović
  Predlog ANEM-a: Mitko Jakovlevski

  Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

  Dragan Đorđević (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
  Batić Bačević (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
  Vukašin Obradović (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
  Biljana Lukić (predlog Zaštitnika građana);
  Zoran Papić (nezavisni stručnjak); 

 

 1. 6.    Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2015. godini

  Predlog UNS-a: Nino Brajović
  Predlog NUNS-a: Jelka Jovanović
  Predlog NDNV-a: Duško Medić
  Predlog LP-a: Mileva Malešić
  Predlog ANEM-a:
  Boban Tomić

Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

Boban Tomić (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Veselin Simonović (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Mladen Bulut (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
Siniša Isakov (Javni medijski servis);
Olga Milojević (Ministarstvo spoljnih poslova-Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu).

Članovi komsija dobili su naknadu za rad. 

Drugi konkurs Ministarstva kulture i informisanja raspisan je 5. septembra 2015. godine i prvobitno je trajao do 20.9. 2015. godine, da bi naknadno tekst konkursa bio dopunjen, a on produžen do 30. 9. 2015. godine.

Ovog puta raspisan je samo Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini.


Koalicija novinarskih i medijskih udruženja poslala je kandidate za članove komisija. 

Predlog UNS-a:

1. Batić Bačević
2. Nino Brajović
3. Olivera Kovačević

Predlog NUNS-a: 

1. Mihajlo Kovač
2. Vlado Mareš
3. Draga Božinović

Predlog NDNV-a:

1. Čaba Presburger
2. Norbert Šinković
3. Smiljana Milinkov

Predlog ANEM-a:

1. Milorad Tadić
2. Mitko Jakovlevski, 
3. Slobodan Krajnović

Predlog Lokal presa:
 

1. Zorica Višnjić
2. Andrijana Maksimović
3. Mileva Malešić

Izabrani članovi komisije su: 

Potkomisija za elektronske medije:

Batić Bačević (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Dalila Ljubičić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Mileva Malešić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Katarina Đorđević (predlog Poverenice za zaštitu ravnopravnosti);
Olivera Zekić (Regulatorno telo za elektronske medije).

Potkomisija za štampane medije:

Milorad Tadić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Maja Rakovic (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Vlado Mareš (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Gordana Novaković (Savet za štampu);
Larisa Ranković (nezavisni stručnjak);

Potkomisija za produkciju:

Stevan Ristić
(predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Mihajlo Kovač (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Olivera Kovačević (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Čaba Presburger (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Zlatko Minić (nezavisni stručnjak).

Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 20. novembra 2015. godine. Odobrena su sredstva u iznosu od 42.917.245 dinara (od 45.000.000 dinara predviđenih konkursom). Novac je raspodeljen na 67 od 232 pristigla projekta. Komisija za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u kategoriji elektronskih medija predložila je sufinansiranje 38 projekata u iznosu od 21.705.555 dinara, Komisija za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u kategoriji štampanih medija predložila je sufinansiranje 10 projekata u iznosu od 7.348.090 dinara, dok je Komisija za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u kategoriji produkacija predložila sufinansiranje 19 projekata u iznosu od 13.863.600 dinara.

 

Ministarstvo kulture i informisanja u 2016. godini raspisalo je 6 konkursa. Konkursi su raspisani 1. marta i trajali su do 1. aprila 2016. godine.

Raspisani su konkursi:

1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini – izdvojeno 158.000.000 dinara.

2. Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2016. godini – izdvojeno 8.000.000 dinara.

3. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2016. godini - izdvojeno 20.000.000 dinara.

4. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2016. godini – izdvojeno 10.000.000 dinara.

5. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2016. godini – izdvojeno 40.000.000 dinara.

6. Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2016. godini – izdvojeno 26.000.000 dinara.

 

Koalicija je predložila članove komisija:

 1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini:

Potkomisija za štampane medije:

Predlog UNS-a:
Olivera Kovačević
Predlog NUNS-a:
Natalija Bratuljević
Predlog NDNV-a:
Nedim Sejdinović
Predlog ANEM-a:
Mitko Jakovlevski
Predlog LP-a:
Nadežda Budimović

Potkomisija za elektronske medije:

Predlog UNS-a:
Jelena Spasić
Predlog NUNS-a:
Mihajlo Kovač
Predlog NDNV-a:
Dinko Gruhonjić
Predlog ANEM-a:
Bez kandidata*
Predlog LP-a:
Mileva Malešić

Potkomisija za produkcije:

Predlog UNS-a:
Nino Brajović
Predlog NUNS-a:
Vukašin Obradović
Predlog NDNV-a:
Duško Medić
Predlog ANEM-a:
Svetlana Kojanović
Predlog LP-a:
Zorica Višnjić

 

2. Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2016. godini:


Predlog UNS-a: Mihailo Medenica
Predlog NUNS-a Zoran Ćulafić
Predlog NDNV-a:
Miloš Katić
Predlog LP-a: Nada Tošić
Predlog ANEM-a: Dragan Kocić

3. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2016. godini:

Predlog UNS-a: Vladimir Radomirović
Predlog NUNS-a Jelka Jovanović
Predlog NDNV-a: Vladan Filipčev
Predlog LP-a: Stojan Marković
Predlog ANEM-a: Boban Tomić

 

4. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2016. godini:

Predlog UNS-a: Dragana Bjelica
Predlog NUNS-a Svetozar Raković
Predlog NDNV-a: Čaba Presburger
Predlog LP-a: Snežana Milošević
Predlog ANEM-a: Goran Vladković

5. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2016. godini:

Predlog UNS-a: Kristina Kovač
Predlog NUNS-a Željko Bodrožić
Predlog NDNV-a: Norbert Šinković
Predlog LP-a: Andrijana Maksimović
Predlog ANEM-a: Slobodan Krajnović

6. Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2016. godini:

 

Predlog UNS-a: Petar Jeremić
Predlog NUNS-a Vlado Mareš
Predlog NDNV-a: Maja Leđenac
Predlog LP-a: Dragan Đorđević
Predlog ANEM-a: Bez kandidata*

 

* Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zbog potencijalnog sukoba interesa nije kandidovala svoje predstavnike u neke od komisija.

 

Do kraja posmatranog perioda Ministarstvo kulture i informisanja nije donelo Rešenja o imenovanju konkursnih komisija.

 

 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje konkurse za projektno sufinansiranje medija raspisao je dva puta u 2015. godini.

Prvi konkursi (u četiri kategorije) raspisani su 5. februara 2015. godine i trajali su do 9. marta, dok je drugi konkurs raspisan 26. juna 2015. godine, a trajao je do 6. jula 2015. godine.

Konkursi objavljeni 5. februara bili su:

1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini – izdvojeno 53.650.000: za privatna preduzeća: 47.000.000 dinara i za nevladine organizacije: 6.650.000 dinara. Od ukupnih sredstava za privatna preduzeća, raspoređeno je 34.350.029 dinara, a za ostatak, u iznosu od 12.649.971 dinara, komisija nije dala predlog, jer je smatrala da nije bilo dovoljno kvalitetnih projekata. Odobreno je 60 od 128 predloga projekata. Za nevladine organizacije raspoređen je celokupan iznos od 6.650.000 dinara. Odobreno je 23 od 68 pristiglih projekata. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 4. 6. 2015. godine.

 

2. Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju – izdvojeno 4.300.000 dinara. Sva sredstva su raspodeljena. Odobreno je 7 od 7 pristiglih projekata. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 4. 6. 2015. godine.

 

3. Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini – izdvojeno 5.250.000 dinara. Sva sredstva su raspodeljena. Odobreno je 16 od 36 pristiglih projekata. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 4. 6. 2015. godine.

 

4. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini – izdvojeno 9.100.000 dinara. Sva sredstva su raspodeljena. Odobreno je 7 od 23 pristigla projekta. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 4. 6. 2015. godine. 

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja predložila je kandidate za članove komisija.

 

 1. 1.            Pokrajinski Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

  Predlog UNS-a: Borivoj Otić
  Predlog NUNS-a: Vukašin Obradović
  Predlog NDNV-a: Darko Šper
  Predlog LP-a: Mileva Malešić
  Predlog ANEM-a: Milorad Tadić

          Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

 

Vukašin Obradović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Darko Šper (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

Mileva Malešić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

Milorad Tadić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

Siniša Isakov (medijski stručnjak).

Sekretar komisije: mr Dragan Traparić

 

 1. 2.            Pokrajinski Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

  Predlog UNS-a: Vladimir Barović
  Predlog NUNS-a:  Željko Bodrožić
  Predlog NDNV-a: Dinko Gruhonjić
  Predlog LP-a: Zorica Višnjić
  Predlog ANEM-a: Ivica Šmit

 

Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

 

Vladimir Barović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

Dinko Gruhonjić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

Žarko Dimić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija).

Sekretar komisije: Marina Peček  

3.            Pokrajinski Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

Predlog UNS-a: Dragana Bjelica
Predlog NUNS-a: Svetozar Raković
Predlog NDNV-a: Smiljana Milinkov
Predlog LP-a: Andrijana Maksimović
Predlog ANEM-a: Slobodan Krajnović

Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

Svetozar Raković (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Andrijana Maksimović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Slobodan Krajnović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija). 

           Sekretar komisije: Violeta Dubovečak  


4.            Pokrajinski Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini


Predlog UNS-a:  Boris Pavlov
Predlog NUNS-a: Jelka Jovanović
Predlog NDNV-a: Nedim Sejdinović
Predlog LP-a: Snežana Milošević
Predlog ANEM-a:
Boban Tomić

    Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

    Boris Pavlov (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
    Nedim Sejdinović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
    Rastislav Durman (medijski stručnjak) 

          Sekretar komisije:  Eva Radovanović  

 

Drugi konkurs Pokrajinskog sekretarijata raspisan je 26. juna 2015. godine. Ovaj put konkurs je raspisan samo za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini.

Na konkursu je bilo opredeljeno 11.249.971 dinara. Sva sredstva su raspodeljena. Odobreno je 20 od 32 pristigla projekta.

Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 7. septembra 2015. godine.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja kandidovala je za članove komisije:

Predlog UNS-a: Borivoj Otić
Predlog NUNS-a: Vukašin Obradović
Predlog NDNV-a: Darko Šper
Predlog LP-a: Mileva Malešić
Predlog ANEM-a: Milorad Tadić

Odabrani su sledeći kandidati koji su činili komisiju:

Darko Šper (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
Siniša Isakov (medijski stručnjak);
Borivoj Otić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija).

 

Nakon rebalansa budžeta, Pokrajinski sekretarijat Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine 7. oktobra 2015. godine, donosi 16. oktobra nova Rešenja o raspodeli sredstava za svih pet konkursa (četiri raspisana 5. februara i jedan raspisan 26. juna).

Na osnovu predloga komisije, a u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS", br. 126/14) i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine od 7. oktobra 2015. godine, pokrajinski sekretar doneo je nova Rešenja o raspodeli sredstava.
Novim rešenjima smanjen je iznos sredstava koji se dodeljuje po svim konkursima, a u odnosu na to i sredstva koja su odobrena učesnicima konkursa. 

Po novim Rešenjima, sredstva namenjena za konkurse iznose:

1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini (prvi konkurs) – umesto 53.650.000 (od kojih za privatna preduzeća 47.000.000 dinara, a za nevladine organizacije 6.650.000 dinara), raspodeljeno je 36.752.711dinara (za privatna preduzeća - 30.535.211dinara, a za nevladine organizacije - 6.217.500 dinara). 

2. Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju – iznos od 4.300.000 dinara, umanjen je na 3.225.000 dinara.

3. Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini – iznos od 5.250.000 dinara, umanjen je tako da je raspodeljeno 4.685.000 dinara.

4. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini – umesto 9.100.000 dinara, ukupna sredstva za raspodelu iznose 8.980.000 dinara.

5. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini – (drugi konkurs) – umesto 11.249.971 dinara, ukupna sredstva za raspodelu iznose 8.361.131.

Broj projekata nije menjan.

 

U 2016. godini, do 1. aprila, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno infomrisanje raspisao je 3 konkursa. Konkursi su raspisani 18. 3. 2016. godine.

 

Raspisani su:

1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini – izdvojeno 8.500.000 dinara.

2. Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2016. godini – izdvojeno
1.000.000 dinara.

3. Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju – izdvojeno 1.000.000 dinara.

Koalicija je predložila kandidate za konkursne komisije.

 1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini:

Borivoj Otić - UNS 
Mihajlo Kovač - NUNS 
Andrijana Maksimović - LP 

Bez kandidata – ANEM
Bez kandidata – NDNV*

2. Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda  u 2016. godini:

Vesna Savić - UNS 
Vlado Mareš - NUNS 
Zorica Višnjić - LP 
Boban Tomić - ANEM 
Bez kandidata  - NDNV

3. Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju:

Velimir Petrušić- UNS 
Jelka Jovanović- NUNS 
Stojan Marković- LP 
Goran Vladković- ANEM 
Bez kandidata  - NDNV

*Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDVN) zbog potencijalnog sukoba interesa nije kandidovalo svoje predstavnike u komisije, ali je podržalo kandidate Koalicije.

Do kraja posmatranog perioda nisu izabrani članovi konkursnih komisija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja u oblasti javnog informisanja u opštinama i gradovima u Republici Srbiji


 

 1. ŽAGUBICA - Konkurs za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u 2015. godini raspisan je 4. 6. 2015. i objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Reč naroda“. Konkurs nije bio u skladu sa propisima – Zakonom o javnom informisanju i medijima (Zakon) i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Pravilnik). Naime, jedan od specifičnih kriterijuma za ocenu projekata bio je obim i kvalitet pređašnje saradnje sa Opštinom. U konkursu je traženo i da uz konkursnu prijavu bude dostavljen narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom Žagubica u prethodnim godinama. Koalicija je Opštini uputila primedbe. Lokalna samouprava donela je odluku da neće uzimati u obzir specifične kriterijume navedene u konkursu, kao i da neće tražiti narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom. Koalicija je nakon toga predložila tri kandidata za članove komisije za ocenjivanje projekata (UNS - Dragiša Radulović, NUNS i NDNV - Nenad Nikolić, LP i ANEM - Boban Tomić), od kojih su izabrani Dragiša Radulović i Boban Tomić. Osim njih, u komisiji je bio i Radiša Milošević „iz mesta Suvi Do“ za kog je nejasno na čiji je predlog izabran. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 26. 6. 2015. godine. Članovima Komisije isplaćeni su honorari u iznosu od 10.000 dinara. Konkursom je za sufinansiranje bilo predviđeno 6 miliona dinara i na osnovu predloga komisije sav novac je raspodeljen. Od devet projekata pristiglih na konkurs, odobreno je osam. Najviši dodeljeni iznos po projektu je 4.000.000 dinara – dodeljen je Radio Homolju za projekat „Ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini u Opštini Žagubica”. Najniži iznos - 20.000 dinara dodeljen je listu „Naš glas” iz Smedereva za projekat „Informisanje javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život građana Opštine Žagubica”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 3. 7. 2015. godine. Koalicija je naknadno uočila da je najviše novca dodeljeno mediju koji se finansira iz javnih sredstava i nalazi se u posrednom vlasništvu Opštine. Članovi komisije su naveli da su od stručne službe Opštine dovedeni u zabludu jer im je rečeno da nema zakonskih prepreka da ovaj medij dobije novac na konkursu. Naime, sredstva su dodeljena „Radio Homolju“, čiji je osnivač Kulturno-prosvetni centar „Jovan Šerbanović“, opštinska ustanova koja je, prema poslednjem raspoloživom Informatoru na sajtu opštine, za 2013. godinu, iz budžeta Žagubice u toj godini finansirana sa 12,5 miliona dinara. Na insistiranje Koalicije da se rešenje poništi, predsednik Opštine je odgovorio da je sve urađeno u skladu za Zakonom. Rešenje nije poništeno. Upravni spor nije pokrenut.
  Konkurs opštine Žagubica za 2016. godinu raspisan je 15.1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Reč naroda”. Konkurs je bio u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije za ocenjivanje projekata (UNS – Dragana Deurić, NUNS i NDNV – Predrag Blagojević, ANEM i LP - Zvonko Damnjanović), od kojih nijedan nije izabran u komisiju. Rešenje o obrazovanju komisije nije objavljeno na sajtu lokalne samouprave. Datum donošenja rešenja je 4. 2. 2016. godine. Po podacima Koalicije, izabrani članovi komisije su bili: Dragiša Radulović i Radomir Milošević (navedeni kao članovi UNS-a iz Negotina, iako ih UNS nije predložio) i Radiša Milošević, načelnik Odeljenja za privredu i razvoj Opštine Žagubica. Koalicija je uputila primedbe na Rešenje, navodeći da načelnik ne može, po Zakonu, biti član komisije, kao i da se za preostala dva člana ne zna ko ih je predložio. Primedbe Koalicije nisu uvažene. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 9. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Ukupna predviđena sredstva za sufinansiranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja u Žagubici iznosila su 6.000.000 dinara i raspodeljena su u celosti. Novac je dobilo 9 projekata od pristiglih 18. Najveći iznos od 4.286.000 dinara dodeljen je ponovo Radio Homolju za projekat „Ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja“, a najniži od 50.000 dinara NVO Impuls Srbija za projekat „Informisanje građana o zaštiti životne sredine, zdravlja građana i očuvanju kulturne baštine, zajednice i pojedinca“. Koalicija je uputila primedbe na Rešenje o raspodeli sredstava navodeći da je najveći iznos dodeljen Radio Homolju čiji je izdavač Radio Homolje d.o.o. koji je u vlasništvo Kulturno-prosvetnog centra „Jovan Šerbanović“ iz Žagubice, a koji je u državnom vlasništvu. Takođe, projekat RTV Bor komisija je bez razmatranja odbacila sa obrazloženjem da se ovaj medij finansira iz javnih prihoda, što nije tačno. Primedbe Koalicije nisu uvažene. Upravni spor nije pokrenut.

 2. KUČEVO – Nije raspisan konkurs ni u 2015, ni u 2016. godini. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs. Iz Opštine je odgovoreno „da su početkom godine novac za medije raspodelili na osnovu javne nabavke, da ta Opština spada u devastirana područja i da nije imala sredstava za projektno sufinansiranje u 2015. godini, ali da će odmah po donošenju budžeta za 2016. godinu raspisati konkurs za projektno sufinansiranje”. Konkurs do 1. aprila 2016. godine nije raspisan.

 3. MALO CRNIĆE – U 2105. godini Opština Malo Crniće raspisala je dva konkursa. Prvi konkurs raspisan je pre posmatranog perioda (u martu 2015. godine) i on je naknadno poništen. Na prvom konkursu Koalicija je kandidovala članove (UNS - Novicu Savića, NUNS i NDNV – Zorana Ćulafića, ANEM i LP - Mitka Jakovslevskog). U komisiju su izabrana dva kandidata Koalicije – Novica Savić i Mitko Jakovlevski. Predsednik Opštine Malo Crniće poništio je konkurs nakon raspodele sredstava. U Rešenju je navedeno da je konkurs poništen iz objektivnih razloga i to “nedostatka planiranih sredstava u odluci o budžetu za projektno sufinansiranje”. Koalicija je javno reagovala, ali odluka nije promenjena. Drugi konkurs raspisan je 10. 7. 2015. godine. Koalicija nije predložila kandidate jer nije na vreme saznala, niti dobila od organa vlasti informaciju o konkursu. Izabrani članovi komisije su Dragiša Radulović (navedeno je da je član UNS-a iako ga UNS nije predložio), Novica Lapadatović – glavni i odgovorni urednik TV Istok iz Zaječara i Svetomir Mirković, novinar Radio Požarevca. Nije naznačeno ko je predložio članove komisije. Rešenje o obrazovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave 31. 8. 2015. godine. Rešenje o raspodeli sredstava takođe je objavljeno na sajtu lokalne samouprave – 21. 9. 2015. godine. Ukupno predviđena sredstva na konkursu bila su 1.000.000 dinara, a dodeljeno je 999.000. Najveći dodeljeni iznos od 224.000 dinara pripao je TV Dugi iz Požarevca za projekat „Informator opštine Malo Crniće“, a najniži – 50.000 dinara listu „Danas“ za projekat „Malo Crniće danas“. Na konkurs je pristiglo 10 projekata, a odobreno je 7. Protiv Rešenja o raspodeli nije pokrenut upravni spor.
  Konkurs je u 2016. godini raspisan 28. januara i objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Reč naroda.“ Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Naime, sporan je bio specifičan kriterijum koji je naveden u konkursu – obim i kvalitet pređašnje saradnje sa Opštinom. Kriterijum je diskriminatoran jer isključuje medije koji ranije nisu dobijali sredstva na konkursu ove Opštine. Koalicija je uputila primedbe i one su uvažene - kriterijum je izbrisan iz konkursa. Koalicija je nakon toga predložila članove komisije (Novica Savić- UNS, Zoran Ćulafić - NUNS i NDNV i Dejan Crnomarković - ANEM i LP). Sva tri kandidata Koalicije su imenovana u komisiju. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 22. 3. 2016. godine. Sredstva u posmatranom periodu nisu raspodeljena. 

 

 1. PETROVAC NA MLAVI – Konkurs za 2015. godinu raspisan je i završen pre posmatranog perioda. Odluka o raspisivanju javnog poziva doneta je 12. 3. 2015. godine, a poziv je objavljen u dnevnom listu “Danas” 23. 3. 2015. Prvobitno je bilo planirano da na tom konkursu o prijavama odlučuje petočlana komisija: Novica Savić (UNS), Nenad Nikolić (NUNS, NDNV), Boban Tomić (LP, ANEM), Jasmina Bošković iz Petrovca na Mlavi i Bojan Modrlanović iz Ranovca. Odluka je izmenjena 29. 5. 2015. godine čime je predviđena tročlana komisija (bez Nikolića i Modrlanovića). Pristiglo je 15 prijava, a novac za sufinansiranje je odobren za 11 projekata (najviše 2.400.000, a najmanje 85.000 dinara), u ukupnom iznosu od 8.430.000 dinara. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 29. 1. 2016. godine i objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u dnevnom listu „Danas”. Konkurs nije bio u skladu sa propisima. Pravo učešća na ovom konkursu bilo je onemogućeno onlajn medijima. Koalicija je uputila primedbe na tekst konkursa i one su uvažene. Koalicija je nakon toga predložila članove komisije (Novica Savić – UNS, Zoran Ćulafić – NUNS i NDNV i Mitko Jakovlevski – ANEM i LP). Rešenje o obrazovanju komisije doneto je 8. 4.2016. godine i objavljeno na sajtu lokalne samouprave. Izabrani članovi komisije su Novica Savić, Zoran Ćulafić i Predrag Životić – novinar EPS energija iz Požarevca. Ukupno predviđen novac na konkursu iznosi 6.900.000 dinara. Konkurs do 1. aprila 2016. godine nije završen.

 2. POŽAREVAC – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 16. 7. 2015. godine i objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Reč naroda”. Nije bio u skladu sa propisima. Naime, u javnom pozivu unapred je određena namena sredstava koja se dele, predviđeno je da na predlog komisije učesnici mogu da daju prigovor i nije ostavljen dodatni rok za dopunu dokumentacije koja nije potpuna. Koalicija je uputila primedbe, od kojih je prihvaćena samo jedna – da mora biti dat dodatni rok za dopunu nepotpune dokumentacije. Koalicija nije predložila kandidate za članove komisije jer konkurs nije bio u skladu sa propisima. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a nepoznato je na čiji predlog su izabrani pojedini članovi komisije. Izabrani su novinari Dragana Deurić, Predrag Životić i Veljko Obradović iz Gradske uprave. Za raspodelu je bilo predviđeno 1.762.155 dinara i ceo iznos je raspodeljen. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je 30. 10. 2015. godine. Najviši iznos od 444.800 dodeljen je Radiju Boom 93 za projekat „Eko patrola”, a najniži agenciji Beta – 100.000 dinara za projekat „Unapređivanje publiciteta aktivnosti organa Gradske uprave Grada Požarevca kao doprinos unapređivanju informisanja građana opštine, regiona i republike”. Grad Požarevac prethodno je raspisao i javnu nabavku za usluge informisanja. U periodu od 9.11. do 9.12. 2015. sprovedena je javna nabavka (Medijske usluge - Partija 3) – medijsko praćenje rada organa lokalne samouprave od strane komercijalnog pružaoca medijske usluge radija - željena zona pokrivanja područje regiona. Koalicija je uputila dopis 20.11.2015. i zahtevala da Grad povuče poziv za javnu nabavku i da raspiše konkurs. Koalicija je isti zahtev ponovila u javnom saopštenju 8. 12. 2015, ali bez ikakve reakcije lokalne samouprave. U 2016. godini Požarevac je konkurs raspisao 8. 2. 2016. Konkurs je objavljen na sajtu lokalne samouprave i u listu „Reč naroda”. Konkurs je bio u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Dragana Deurić - UNS, Vlado Mareš – NUNS i NDNV i Snežana Milošević – ANEM i LP). Rešenje o obrazovanju komisije nije objavljeno na sajtu. Po podacima Koalicije, u komisiju su iziabrani Dragana Deurić, Vlado Mareš i Novica Antić za kog se ne zna na čiji predlog je izabran. Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznose 3.420.000 dinara. Konkurs je u toku.

 3. ARANĐELOVAC – Konkurs za 2015. godinu je raspisan 13. 3. 2015. godine, a poništen 23. 7. 2015. godine, zbog isteka roka u kom konkurs mora da bude sproveden. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija nije predložila kandidate jer nije na vreme saznala, niti dobila informaciju od organa vlasti o konkursu. Predviđeno za raspodelu bilo je 3.000.000 dinara. Odluka o poništenju konkursa nije objavljena na sajtu. Drugi konkurs nije raspisan. Za 2016. godinu konkurs je raspisan 22. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u dnevnom listu „Danas”. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Raspisan je samo za projekte koji traju do 31. 8. 2016. godine. Primedbe Koalicije su uvažene, a predloženi članovi komisije su (Ivana Rašković – UNS, Draga Božinović – NUNS i NDNV i Nadežda Budimović – ANEM i LP). Predviđena sredstva na konkursu iznosila su 5.600.000 dinara. Konkurs je poništen 16. 3. 2016. godine, zbog „nejednakih uslova” koje imaju učesnici koji su predloge projekata predali pre izmene teksta konkursa i oni koji nisu do tad podneli predloge.

 4. BATOČINA – Nije raspisan konkurs ni u 2015. ni u 2016. godini. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali Opština nije odgovorila.

 5. KNIĆ –  Nije raspisan konkurs ni u 2015. ni u 2016. godini. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali Opština nije odgovorila.

 6. LAPOVO – Nije raspisan konkurs ni u 2015. ni u 2016. godini. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali Opština nije odgovorila.

 7. RAČA – Nije raspisan konkurs ni u 2015. ni u 2016. godini. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali ali Opština nije odgovorila.

 8. TOPOLA – Konkurs za 2015. godinu je raspisan pre posmatranog perioda – 30. 3. 2015. godine, a sproveden za vreme posmatranog perioda. Bio je u skladu sa propisima i objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u dnevnom listu „Danas”. Koalicija je predložila tri kandidata (UNS - Živko Perišić, NUNS i NDNV – Branko Vučković, ANEM i LP – Dejan Miladinović), od kojih su sva tri izabrana za članove komisije. Rešenje je objavljeno na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 21. 5. 2015. godine. Putni troškovi i honorar u iznosu od 2.500 dinara članovima komisije su nadoknađeni. Predviđeno je da se za sufinansiranje medijskih projekata izdvoji 1.900.000 dinara. Na predlog komisije sav novac je raspodeljen. Rešenje je doneto 29. 6. 2015. godine i objavljeno na sajtu lokalne samouprave. Na konkurs je pristiglo deset projekata, od čega je komisija odobrila osam. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 450.000 dinara, dodeljen je Radio IFM-u, za projekat „Topola juče, danas, sutra”, a najniži u iznosu od 100.000 dinara dodeljen je Ar Press agenciji za produkciju, marketing i informisanje, za projekat „Selo, dobro jutro”. Nije pokrenut upravni spor protiv rešenja o raspodeli sredstava. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 8. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u dnevnom listu „Danas”. Nije bio u skladu sa propisima jer su pravo učešća imali samo elelktronski mediji. Koalicija je Opštini uputila primedbe i one su uvažene. Koalicija je predložila članove komisije (UNS – Živko Perišić, NUNS i NDNV – Zoran Ćulafić i ANEM i LP – Dejan Crnomarković). Rešenje o imenovanju komisije je objavljeno na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 3. 3. 2016. godine. Izabrana su sva tri kandidata Koalicije. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu lokalne samourpave, a doneto je 21. 3. 2016. godine. Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznosila su 1.400.000 dinara, koliko je i raspodeljeno. Na konkurs je pristiglo 23 projekta od čega je sufinansirano 8. Najviši dodeljeni iznos po projektu iznosi 400.000 dinara, dodeljen je TV Sunce iz Aranđelovca za projekat „Topola na dlanu”, dok je najniži iznos  - 10.000 dodeljen agenciji PR Dragan Todorović, izdavačka delatnost „Stvarnost” za projekat „Članak o Nadeždi Pavlović, književnici iz Topole”. Protiv Rešenja o raspodeli sredstava nije pokrenut upravni spor.

 9. KRAGUJEVAC – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 25. 6. 2015. godine. Nije bio u skladu sa propisima jer je pravo učešća bilo ograničeno na medije registrovane na teritoriji Grada Kragujevca. Koalicija je reagovala, ali konkurs nije usaglašen sa propisima. Nakon isteka roka za formiranje komisije, konkurs je poništen jer, kako je navela lokalna vlast, „udruženja nisu predložila kandidate“. Bilo je opredeljeno 10.000.000 dinara za raspodelu. Novi konkurs do kraja godine nije raspisan. Takođe, do kraja posmatranog perioda konkurs nije raspisan ni za 2016. godinu, uprkos obećanjima lokalne vlasti da će biti raspisan na početku godine. 

   
 10. DESPOTOVAC – Raspisana su dva konkursa u toku 2015. godine. Prvi je sproveden pre posmatranog perioda. Drugi je raspisan 10. 6. 2015. godine i nije bio u skladu sa propisima, jer je kao jedan od kriterijuma bila navedena „prethodna saradnja sa Opštinom“. Takođe, diskriminisani su onlajn mediji koji nisu imali pravo da konkurišu. Koalicija je reagovala na nepravilnosti. Nakon saopštenja konkurs je poništen, a ponovljen je 14. 8. 2015. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Novi put“ iz Jagodine. Koalicija je predložila kandidate (UNS - Rade Đorđević, NUNS i NDNV – Nada Budimirović, LP i ANEM – Dejan Miladinović), pošto je ponovljeni konkurs bio u skladu sa propisima. Svi kandidati Koalicije su izabrani u komisiju. Rešenje o obrazovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 27. 8. 2015. godine. Za raspodelu je po konkursu bilo opredeljeno 1.600.000 dinara, koliko je i raspodeljeno. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 20.10.2015. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Na konkurs je prijavljeno 2 projekta i oba su  sufinansirana. Najviše je dodeljeno, 1.013.300 dinara, Radio Puls-u za projekat „Gornjoresavske vesti”, a najmanje, 586.700 dinara, TV Kopernikus za projekat „Despotovac na dlanu”. Nije pokrenut upravni spor.
  U 2016. godini konkurs je raspisan 14. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Danas“. Konkurs je bio u skladu sa propisima. Koalicija je predložila kandidate za komisiju (UNS - Brane Kartalović, NUNS i NDNV – Branko Vulković i LP i ANEM - Marija Obrenović). Konkurs je u toku.

 11.  JAGODINA – Nije raspisan konkurs za 2015. godinu. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali odgovor nismo dobili. U 2016. godini konkurs je raspisan 3. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Konkurs nije bio u skladu sa propisima jer je pravo učešća bilo ograničeno samo na medije koji su raspolagali tehničkim i kadrovskim kapacitetima na teritoriji Grada Jagodina. Koalicija je uputlia primedbe na konkurs i one su uvažene. Koalicija je predložila kandidate za komisiju (UNS - Brane Kartalović, NUNS i NDNV – Branko Vulković i LP i ANEM - Marija Obrenović). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 17. 2. 2016. godine. U komisiju su izabrani Dušan Aničić, predsednik Kluba novinara Pomoravlja, Dragan Marković – član dopisništva RTS-a u Jagodini i član Udruženja sportskih novinara i Stanimir Stanković, novinar i član Kluba novinara Pomoravlja. Grad je obezbedio honorar za članove komisije u iznosu od 10.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu Grada, a doneto je 3. 3. 2016. godine. Na konkursu je bilo opredeljeno 7.200.000 dinara i sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 11 prijava, od čega su 3 projekta sufinansirana. Najviši iznos – 4.000.000 dinara, dobio je RTV Kopernikus Jagodina, za projekat „Jagodina i Pomoravlje iz dana u dan“, a najniži – 1.000.000 takođe RTV Kopernikusu, za projekat „Na jagodinskim talasima“. NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres javno su reagovali na Rešenje o raspodeli sredstava navodeći da je sva sredstva dobio jedan izdavač i to nedavno privatizovano JP „Novi put“ koji se nakon privatizacije zove RTV Kopernikus Jagodina, kao i da je paušalno obrazloženje za odbijanje ostalih projekata. Takođe, udruženja su navela da je Grad izdvojio mnogo manje novca nego prošle godine kada je sa oko 50.000.000 dinara direktno finansirao tada Javno preduzeće „Novi put“. Primedbe ovih udruženja Grad nije uvažio.

 12.  PARAĆIN – Prvi konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda. Drugi konkurs raspisan je 18. 9. 2015. godine. Predviđena sredstva za raspodelu iznosila su 1.000.000 dinara. Konkurs je promakao Koaliciji koja zato nije kandidovala članove komisije. Naknadno je uočeno i da konkurs nije bio zakonski ispravan. Nepoznat je sastav konkursne komisije jer Rešenje o imenovanju nije objavljeno na sajtu Opštine. Od ukupnih sredstava predviđenih konkursom najveći dodeljeni iznos po projektu bio je 520.000 – novac je dobila TV Kanal 9 iz Kragujevca, za projekat „Najlepše priče Pomoravlja, a najmanji 210.000 dinara koje je dobio RTV Kanal M iz Paraćina, za projekat „Moj doktor“. Ukupno je pristiglo je 3 projekta i svi su dobili novac.
  U 2016. godini, konkurs je raspisan 10. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i Koalicija je opštini uputla primedbe. Naime,  konkurs nije bio u skladu sa propisima jer je, između ostalog, pravo učešća bilo ograničeno samo na medije koji su raspolagali tehničkim i kadrovskim kapacitetima na teritoriji Opštine. Primedbe su uvažene i Koalicija je predložila članove komisije (Ivana Rašković – UNS, Branko Čečen - NUNS i NDNV i Danijela Pavlović- ANEM i LP ). Na sajtu lokalne samouprave nije objavljeno Rešenje o imenovanju Komisije, niti Rešenje o raspodeli sredstava. Ukupan predviđen novac za raspodelu iznosi 8.000.000 dinara.

 13. REKOVAC – Konkurs za 2015. raspisan je 19. 10. 2015. godine. Ukupno je, po ovom konkursu, za raspodelu bilo predviđeno 500.000 dinara. Konkurs nije bio ispravan, ali Koalicija nije na vreme bila obaveštena o konkursu, pa nije ni reagovala na nepravilnosti. Konkurs je objavljen na sajtu lokalne samouprave i u listu „Novi put“.U komisiju su imenovani Dragan Marković, šef dopisništva RTS-a za Pomoravski okrug, Dušan Aničić, šef dopisništva Tanjuga i  Aleksandra Radisavljević, iz opštinske uprave. Jedini prijavljeni projekat komisija je odobrila i dodelila Kanalu M iz Paraćina - 455.000 dinara. Prema saznanjima Koalicije, konkursna procedura je loše sprovedena (netransparentan konkurs, pogrešni obrasci…).
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 4. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Novi put“. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je kandidovala članove za komisiju za ocenjivanje projekata (Dejan Miladinović- ANEM i LP, Branko Vučković - NUNS i NDNV i Ivana Rašković – UNS). Rešenje o imenovanju komisije je objavljeno na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 17. 2. 2016. godine. U komisiju su izabrani Dragan Marković - šef dopisništva RTS-a za Pomoravski okrug, Dušan Aničić - šef dopisništva Tanjuga za Pomoravski okrug i Aleksandra Radisavljević - iz Opštine Rekovac. Ukupno predviđena sredstva za raspodelu iznosila su 2.000.000 dinara i sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 11 projekata, a odobreno je njih 5. Najviši dodeljeni iznos odobren je RTV Kanalu M iz Praćina – 1.400.000 dinara, a najniži TV Kopernikusu iz Jagodine - 100.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava nije objavljeno na sajtu lokalne samoprave. Koalicija je Rešenje dobila od jednog od učesnika konkursa. Od službenika opštine dobili smo objašnjenje da ono još uvek nije konačno, već je samo dostavljeno učesnicima na uvid, „kako bi mogli da iskoriste rok za žalbu“. „Kragujevačke novine“ uputile su žalbu pošto Rešenje o raspodeli sredstava nije obrazloženo.

 14. SVILAJNAC – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 6. 3. 2015. godine. Bio je u skladu sa propisima. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Danas”. Koalicija je predložila kandidate (UNS - Nino Brajović, NUNS i NDNV – Nada Budimirović, LP i ANEM - Milorad Tadić), od kojih je u komisiju izabran jedan - Nada Budimirović. Druga dva člana komisije bili su Dragan Marković iz Udruženja sportskih novinara Srbije (USNS) i Anita Mitrović Đukić – zamenica urednika u JP "Novi put". Predviđeno je da se za sufinansiranje medijskih projekata na ovom konkursu izdvoji 3.000.000 dinara. Na predlog komisije sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo pet projekata, od čega je komisija odobrila tri. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 2.000.000 dinara, dodeljen je TV Centar iz Svilajnca za projekat „Unapređenje informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Opštine Svilajnac”, a najniži 400.000 dinara koji je dodeljen TV Kopernikus za projekat „Svilajnac - vezama do sigurne budućnosti”.

 

 1. ĆUPRIJA – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 15. 7. 2015. godine i objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija nije uputila primedbe, jer nije na vreme saznala za konkurs, niti je dobila informacije od organa vlasti da je konkurs raspisan. Izabrani članovi komisije su Jelena Zdravković iz JP „Novi put“ iz Jagodine, Mile Lazarević iz Kluba novinara Pomoravlja i Saša Kokalj, nezavisni medijski stučnjak koji se sam predložio. Namenjeno za raspodelu po konkursu bilo je 5 .000.000 dinara i na predlog komisije učesnicima konkursa raspodeljen je sav novac. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 31. 8. 2015. godine. Ukupno je bilo prijavljeno 8 projekata, od čega je odobreno 2. Jedan učesnik dobio je 4.505.000 dinara  - „Pomoravski glasnik” iz Niša za projekat „Reč koja pokreće - Novi glas Ćuprije”, a  drugi 495.000 dinara – TV Kopernikus, za projekat „Ćuprija - danas i sutra”. Sporno je što je veći iznos dobila televizija koja tada još nije počela da emituje program, a osnovana je mesec dana pre raspisivanja konkursa.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 25. 1. 2016. godine. Ni ovogodišnji konkurs opštine Ćuprija nije bio u skladu sa propisima. Naime, sporno je to što pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji Opštine Ćuprija. Koalicija je opštini uputila primedbe i one su uvažene. Koalicija je nakon toga kandidovala članove u komisiju (Slobodan Radičević - UNS, Svetozar Raković - NUNS i NDNV, Danijela Pavlović - ANEM i LP). Rešenje o obrazovanju komisije je doneto 17. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samopurave. U komisiju su izabrani Mile Lazarević – predlog Kluba novinara Pomoravlja, Olja Stojanović -  predlog Kluba novinara Pomoravlja, Saša Kokalj – medijski radnik. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 14. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Ukupna predviđena sredstva za raspodelu iznosila su 12.000.000 dinara i sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 13 predloga projekata od čega je odobreno 8. Najviši iznos – 8.000.000 dinara, dodeljen je za projekat „Ćuprija iz svih uglova”, „Pomoravskom glasniku” iz Niša, a najniži – 240.000 dinara, dodeljen je Agenciji za novinarstvo i izdavaštvo - Centar medija Jagodina, za projekat „Pozitivni primeri – Razglednice iz Ćuprije”.

 2. BOR – U 2015. godini opština Bor raspisala je dva konkursa. Prvi konkurs je raspisan 21. 7. 2015. godine. Objavljen je na sajtu opštine i u listu ”Timočki oglasi”. Nije bio u skladu sa propisima, jer su direktni prenosi sednica lokalne Skupštine bili jedan od uslova za konkurisanje. Koalicija je reagovala, ali primedba nije uvažena, zbog čega nisu predloženi kandidati za članove komisije. Komisija je formirana, ali je nejasno na čiji predlog. Na konkursu je za raspodelu bilo predviđeno 21.300.000 dinara. Nakon donošenja Rešenja o raspodeli sredstava konkurs je poništen, a zvanično je kao razlog navedeno reagovanje Koalicije. Novi konkurs raspisan je 1. 9. 2015. godine. Objavljen je na sajtu opštine i u listu ”Timočki oglasi”. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila kandidate za članove komisije (UNS - Nino Brajović, NUNS i NDNV – Jelka Jovanović, LP i ANEM- Uroš Urošević), od kojih su izabrani Nino Brajović i Jelka Jovanović. Za trećeg člana komisije imenovan je novinar Miloljub Milošević iz Bora. Od ukupno prijavljenih 17 medijskih projekata komisija je odobrila 12. Od sredstava predviđenih konkursom - 21.300.000 dinara, pojedinačno najveći dodeljeni iznos je bio 15.058.050, dodeljen je JP Štampa, radio i film Bor, a najniži 65.000 dinara i on je dodeljen Agenciji za konsalting i menadžment Ist media. Neraspoređeno je ostalo 35.000 dinara.
  U 2016. godini konkurs do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

 3. KLADOVO – Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden  pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 1. 2. 2016. godine i objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Konkurs nije bio u skladu sa propisima. Koalicija je uputila primedbe i one su uvažene. Koalicija je predložila članove komisije (Petar Jeremić – UNS, Svetozar Raković - NUNS i NDNV i Zvonko Damnjanović - ANEM i LP). Izabrani su svi predloženi kandidati. Opština je članovima komisije obezbedila prenoćište, hranu i putne troškove. Ukupno predviđen novac na konkursu - 4.919.360 dinara raspodeljen je u celosti. Na konkurs je prispelo 13 predloga projekata od čega je odobreno 5. Najveći iznos - 3.200.000 dinara dodeljen je RTV Kladovo, za projekat „Javno informisanje o aktuelnim temama i dešavanjima u Opštini Kladovo ”, a najniži - 159.000 dinara, dodeljen je listu „Zavičaj” za projekat „Prezentacija rada privrednih, kulturnih i ljudskih resursa Opštine Kladovo srpskoj dijaspori i potencijalnim investitorima u EU”.

 4. MAJDANPEK – Nije raspisan konkurs za 2015. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali opština nije odgovorila. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 8. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Jelka Jovanović- NUNS i NDNV, Nino Brajović - UNS i Andrijana Maksimović - ANEM i LP). Izabrani članovi komisije su Nino Brajović, Andrijana Maksimović i Igor Šanjević za koga se ne zna na čiji predlog je izabran. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto 31. 3. 2016. godine. Rešenje o raspodeli sredstava još uvek nije objavljeno. Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznose 3.384.000 dinara.

 5. NEGOTIN – Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. U 2016. godini, konkurs je raspisan 2. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu opštine i „Narodnim novinama”. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Miljan Vitomirović – UNS, Zvonko Damnjanović – NUNS i NDNV i Jovanka Marović – ANEM i LP). Rešenje o obrazovanju komisije doneto je 15. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. Izabrani su Zvonko Damnjanović, Ferenc Berček na predlog RAB Srbija i Ljiljana Keković iz opštinske uprave Negotina. Do 1. aprila nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava. 

 6. BOLJEVAC – Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. raspisan je 5. 1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u „Narodnim novinama”. Konkurs je bio u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Slobodan Radičević – UNS, Mladen Velojić – NUNS i NDNV i Zvonko Damnjanović – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 4. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Izabrani članovi komisije su: Slobodan Radičević - UNS, Mario Radojković - Udruženje radio stanica Srbije RAB i Dragiša Radulović - lična kandidatura. Opština je članovima komisije obezbedila honorar u iznosu od 5.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je 25. 3. 2016. godine. Ukupno predviđena sredstva za raspodelu iznosila su 2.965.000 dinara i sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 22 predloga projekata, a odobreno je 9. Najviši iznos – 800.000 dinara dodeljen je RTV Bor, a najniži – 75.000 dinara Agenciji reklamnih delatnosti AS medija. 

 7. ZAJEČAR – Konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda, a konkurs za 2016. godinu još uvek nije raspisan.

 8. KNJAŽEVAC - Konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 11. 1. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu lokalne samouprave. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila članove komisije (Petar Jeremić – UNS, Dejan Miladinović – ANEM i LP i Zoran Ćulafić – NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 23. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Izabrani članovi komisije su Jovan Isakov - predstavnik opštine, Slobodan G. Jovanović na predlog Medijskog istraživačkog centra iz Niša i Maja Rakovic – RAB Srbija. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 14. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznosila su 11.400.000 dinara i sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 28 predloga projekata, a odobreno je njih 18. Najviši iznos - 4.400.000 dinara dodeljen je Ist star grupi za projekat „Knjaževac info. jasno, provereno i odgovorno”, a najniži – 100.000 dinara Agenciji Beta za projekat „Agencijska produkcija u cilju unapređenja javnog informisanja opštine Knjaževac, regiona i republike”.

 9. SOKOBANJA – Konkurs za 2015. godinu je raspisan pre posmatranog perioda, 26. 2. 2015. godine, a sproveden je u toku posmatranog perioda. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Koalicija je predložila tri kandidata (UNS - Milorad Doderović, NUNS i NDNV – Ljiljana Stojanović, LP i ANEM – Snežana Milošević), od kojih su u komisiju izabrana dva – Ljiljana Stojanović i Snežana Milošević. Treći član bila je Dragana Sotirovski, novinarka RTS-a. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a doneto 2. 4. 2015. godine. Za raspodelu je bilo namenjeno 5.000.000 dinara. Sve je raspodeljeno, na predlog komisije. Na konkurs je pristiglo 11 projekata, od čega je odobreno 5. Najveći dodeljeni iznos po projektu bio je 3.679.850 dinara  - dodeljen je RTV Sokobanja, a najmanji 150.000 dinara, koji je dodeljen Agenciji Ekspres medija iz Niša. Odluka o raspodeli sredstava objavljena je na sajtu lokalne samouprave 17. 4. 2015. godine. Putni troškovi članovima komisije su nadoknađeni.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 20. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Danas”. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je kandidovala članove za komisiju (Dušan Vojvodić – UNS, Ljiljana Stojanović – NUNS i NDNV i Nadežda Budimović – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 31. 3. 2016. godine. U komisiju su izabrani Dušan Vojvodić, Ljiljana Stojanović i Saša Đorđević – novinar, Medijski istraživački centar. Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznose 5.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava, konkurs je u toku.

 10. ARILJE – Konkurs za 2015. je raspisan 9. 4. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Opštine. Koalicija je predložila kandidate (UNS - Vladimir Ilić, NUNS i NDNV – Nadežda Tošić, LP i ANEM - Mirela Veljović). Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu, a na dopis Koalicije Opštini da dostavi Rešenje, Opština se oglušila. Za raspodelu je bilo namenjeno 1.500.000 dinara koji su na predlog komisije raspodeljeni. Od četiri pristigla projekta, odobrena su tri. Najveći dodeljeni iznos je 1.000.000 dinara i on je dodeljen Klik komerc doo Arilje, a najniži 250.000 dinara koji je dodeljen Benim mjuzikl Arilje. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 3. 6. 2015. godine. Nepoznat je sastav i način izbora članova stručne komisije, broj projekata prijavljenih na konkurs, naziv i sadržaj projekata.

 11. BAJINA BAŠTA – Konkurs nije raspisan ni 2015. godine, ni do 1. 4. 2016. godine.

 12. KOSJERIĆ – Prvi konkurs u 2015. godini je raspisan 20. 7. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Koalicija nije na vreme saznala za konkurs, nije dobila informaciju od organa vlasti i nije predložila kandidate za članove komisije za ocenjivanje projekata. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu. Jedan od izabranih članova komsije je Maja Raković iz RAB-a, dok je za dva člana – Miomira Filipovića i Peđu Stojkovića nejasno na čiji su predlog izabrani. Bilo je predviđeno da se na konkursu raspodeli 500.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava ni danas nije objavljeno. Drugi konkurs u 2015. godini raspisan je 27. 10. 2015. godine na iznos od 100.000 dinara, ali nije sproveden iz nepoznatih razloga. Konkurs je bio objavljen na sajtu lokalne samouprave i bio je ispravan, pa je Koalicija za članove komisije kandovala Slobodana Ćirića (UNS), Muharema Mutabžiju (NUNS i NDNV) i Nadeždu Tošić (ANEM i LP). Komisija nije imenovana, a konkurs, po saznanjima Koalicije, ponovo nije sproveden. 

   
 13. NOVA VAROŠ – Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Predsednik Opštine preinačio je predlog komisije za raspodelu sredstava. Koalicija je javno reagovala, ali se Opština oglušila.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 20. 1. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu Opštine i u „Varoškim novinama“. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkursom je bilo ograničeno pravo učešća na medije koji imaju sedište ili organizacionu jednicu u Novoj Varoši. Koalicija je uputila primedbe i one su uvažene. Koalicija je potom kandidovala članove komisije (Novka Ilić – UNS, Muharem Mutabdžija – NUNS i NDNV i Nadežda Tošić – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 9. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. U komisiju su imenovani Novka Ilić, Nadežda Tošić i Miljka Dučić. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 28. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. Na konkursu je bilo opredeljeno 3.000.000 dinara i sav novac je raspodeljen. Pristiglo je 20 projekata, a odobreno 6. Najviši iznos – 1.680.000 dinara dodeljen je Novinsko izdavčkom doo „Zlatarske vesti“ za projekat „Novovaroška hronika na izvoru informacija“, a najniži – po 100.000 portalu Glas zapadne Srbije, za projekat „Novovaroške multimedijalne vesti na infoservisu Glas zapadne Srbije“, Udruženju Forum žena Prijepolje - Televizija Forum za projekat „Medijska promocija turističkih potencijala opštine Nova Varoš-Razglednice Nove Varoši“, Informativnom centru Koran doo Priboj za projekat „Zlatarski mozaik“ i RAM Radio Mreži Užice za projekat „Perspektive turističkog razvoja i infrastrukture Nove Varoši i Zlatara“.
 14. POŽEGA – Nije raspisan konkurs za 2015. godinu. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali Opština nije odgovorila. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 21. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i listu „Vesti“ iz Užica. Konkurs je bio u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Vladimir Ilić – UNS, Ljubomir Đorđević – NUNS i NDNV i Svetlana Kojanović – ANEM i LP). Ukupno predviđena sredstva za raspodelu iznose 4.000.000 dinara. Rešenje o imenovanju komisije u toku posmatranog perioda nije objavljeno, konkurs je u toku.
 15. PRIBOJ – Konkurs je u 2015. godini raspisan i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu još uvek nije raspisan.
 16. PRIJEPOLJE – Konkurs nije raspisan ni u 2015, ni u 2016. godini.
 17. SJENICA - Konkurs nije raspisan ni u 2015, ni u 2016. godini.
 18. UŽICE - Konkurs je u 2015. godini raspisan i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 2. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i listu „Vesti” iz Užica. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove za komisiju (Vladimir Ilić – UNS, Branko Vićentijević – NUNS i NDNV i Svetlana Kojanović – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Grada, a doneto je 11. 3. 2016. godine. Izabrani u komisiju su: Vladimir Ilić, Branko Vićentijević i Siniša Jovanović, na predlog Asocijacije elektronskih medija Vojvodine, Srđan Petrović – novinar i Nadežda Gavrilović – novinarka. Do kraja posmatranog perioda nije objavljeno Rešenje o raspodeli sredstava. Na konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja opredeljeno je 8.000.000 dinara.
 19. ČAJETINA – Prvi konkurs u 2015. godini raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Drugi konkurs za prošlu godinu raspisan je 5. 10. 2015. na iznos od 2.000.000 dinara. Konkurs je objavljen na sajtu opštine i nije bio ispravan, ali na primedbe Koalicije Opština nije reagovala. Konkurs nije sadržao poziv za predlaganje članova komisije, a njih je birao predsednik Opštine. U konkursu za produkcije tražilo se snimanje promotivnih video sadržaja za Opštinu. Koalicija nije kandidovala članove komisije jer na njene primedbe nije bilo odgovora, mada je bilo najavljeno da će konkurs biti ispravljen. Raspodeljeno je 1.900.000 dinara. Najveći pojedinačni iznos po projektu iznosio je 800.000 – dobila ga je TV Melos za projekat „Televizijska hronika”, a najniži 100.000 dinara - dobio ga je portal Glas zapadne Srbije, za projekat „Zlatibor na dlanu”. U 2016. godini konkurs je raspisan 15. 1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu opštine i u listu „Vesti”. Nije bio u skladu sa propisima. Konkurs nije sadržao poziv za predlaganje članova komisije, članove komisije bira predsednik Opštine, a mogli su da konkurišu samo mediji koji izveštavaju o aktivnostima Opštine. Nakon ponovnog reagovanja Koalicije, opština Čajetina je ove godine uvažila primedbe i konkurs uskladila sa propisima. Koalicija je naknadno kandidovala članove za komisije (Vladimir Ilić - UNS, Ljubomir Đorđević – NUNS i NDNV i Nadežda Tošić – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu opštine 10. 2. 2016. godine. U komisiju su izabrani Milan V. Stamatović, predstavnik opštine Čajetina, Đorđe Mihajlović iz Udruženja turističkih novinara i Rozana Sazdić, navodno imenovana „na predlog UNS-a“. Koalicija je uputila primedbe na Rešenje o imenovanju komisije jer, po Zakonu, predstavnik Opštine ne može biti član komisije, a Rozanu Sazdić UNS nije predložio. Opština je primedbe delimično uvažila i umesto Rozane Sazdić u komsiiju imenovala Vladimira Ilića. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 3. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Predviđeno je i raspodeljeno 9.000.000 dinara. Prijavljeno je 22 projekta i svi su odobreni. Najviše je dodeljeno za projekat „Zlatiborska hronika“ TV Melos – 3.000.000 dinara. Najniži dodeljeni iznos je 100.000 dinara i odobren je za projekat „Zlatibor- izbor za sve“ portala „Srbiju volimo“.
 20. GORNJI MILANOVAC – U 2015. godini opština nije raspisala konkurs. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 11. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu opštine i u „Takovskim novinama”. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Miodrag Popov – UNS, Zoran Ćulafić – NUNS i NDNV i Svetlana Kojanović – ANEM i LP). Do 1. aprila 2016. godine nije doneto Rešenje o imenovanju komisije. Na konkursu je za raspodelu predviđeno 3.900.000 dinara.
 21. IVANJICA – Konkurs za 2015. godinu je raspisan je 30. 4. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Koalicija je poslala kandidate za članove komisije (UNS - Vladimir Ilić, NUNS i NDNV- Muharem Mutabdžija, ANEM i LP – Nadežda Lučić Tošić). Izabrana su sva tri kandidata Koalicije, kao i dva člana iz lokalne samouprave – Biljana Dragičević i Zdravko Sekulić. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu, a doneto je 3. 6. 2015. godine. Predviđeno je da se za medijske projekte po konkursu raspodeli 3.755.700 dinara. Raspodeljeno je 3.700.000 dinara. Na konkurs je pristiglo 17 projekata, a odobreno je 6. Najviši dodeljeni iznos je 2.100.00 dinara i to RTV Goliji iz Ivanjice, a najniži – 100.000 - dodeljen je Čačanskom glasu. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je tek 9. 11. 2015, čak 165 dana od zaključenja konkursa (75 dana posle zakonom propisanog maksimalnog roka). Koalicija je 11.11. 2015. dopisom ukazala Opštini na drastično kršenje Zakona i pozvala predsednika Opštine Milomira Zorića da povuče Rešenje i da se ceo konkursni postupak ponovi. Od Opštine nije bilo nikakvog odgovora, a Koaliciji nije poznato da li je nezakonito Rešenje sprovedeno.

 22. LUČANI – Nije raspisan konkurs ni za 2015. ni za 2016. godinu.
 23. ČAČAK - Raspisana su dva konkursa u toku 2015. godine. Prvi konkurs raspisan je pre posmatranog perioda, 20. 2. 2015. godine, ali je sproveden u toku posmatranog perioda. Objavljen je na sajtu Grada i u listu „Čačanski glas”. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Za članove komisije Koalcija je predložila: Jelku Jovanović – NUNS i NDNV, Vladimira Ilića – UNS i Milevu Malešić – ANEM i LP. Rešenje o imenovanju komisije je doneto 27. 3. 2015. godine i objavljeno je na sajtu Grada. Komisiju su činili svi predloženi kandidati Koalicije. Grad je članovima komisije nadoknadio putne troškove i obezbedio honorar u iznosu od 1.500 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 8. 6. 2015. godine i objavljeno je na sajtu Grada. Pristiglo je 14 projekata, a odobreno za sufinansiranje njih 10. Ukupno predviđen novac na konkursu bio je 5.000.000 dinara. Raspodeljeno je 3.297.368 dinara. Najviši dodeljeni iznos po projektu je 585.000 dinara – odobren je Ozon mediji iz Čačka za projekat „Mladi i preduzetništvo“, dok je najniži dodeljeni iznos – 159.920 odobren Studju M iz Čačka za projekat „Korak bliže zaposlenju“. Drugi konkurs je raspisan 15. 6. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u „Čačanskom glasu”. Koalicija je kandidovala članove (UNS - Vladimir Ilić, NUNS i NDNV- Muharem Mutabdžija, ANEM i LP – Aleksandar Ranković) i izabrana su sva tri predložena kandidata. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 28. 7. 2015. godine. Na konkursu je za raspodelu bilo namenjeno 1.702.632. dinara preostalih sa prethodnog konkursa, na kome je za sufinansiranje medijskih projekata bilo opredeljeno ukupno 5 miliona dinara. Raspodeljeno je 1.700.000 dinara. Na konkurs je pristiglo je 12 projekata, a odobreno je 8. Najviši dodeljeni iznos je 350.000 dinara za projekat „Kako deca gledaju na svet” Televizije Galaksija iz Čačka, dok je najniži iznos 50.000 dinara odobren projektu „Mladi za uzor” portala Čačanski glas. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 22. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i u „Čačanskom glasu”. Konkurs je bio u skladu sa propisima. Predloženi članovi Koalicije su Aleksandar Ranković – ANEM i LP, Branko Vučković – NUNS i NDNV i Novka Ilić – UNS. Rešenje o imenovanju komisije do kraja posmatranog perioda nije objavljeno. Konkurs je u toku.
 24. VRNJAČKA BANJA – U 2015. godini nije raspisan konkurs. Koalicija je uputila dopis u kom je lokalnu samoupravu pozvala da raspiše konkurs, ali Opština nije odgovorila. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 15. 3. 2016. godine. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila članove komisije (UNS – Petar Jeremić, NUNS i NDNV – Svetozar Raković i ANEM i LP – Snežana Milošević). Do kraja posmatranog perioda nije objavljeno Rešenje o imenovanju komisije. Konkurs je u toku.
 25. KRALJEVO – Prvi konkurs Grada Kraljeva za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda, 29. 1. 2015. godine, a sproveden je u toku posmatranog perioda. Bio je u skladu sa propisima. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Ibarske novosti“. Koalicija je predložila članove za konkursnu komisiju (UNS - Miroljub Dugalić, NUNS i NDNV – Branko Vučković, ANEM i LP – Marija Obrenović) i izabrani su svi predloženi kandidati. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a doneto je 1. 4. 2015. godine. Za raspodelu je opredeljeno 15 miliona dinara, od čega 14,5 za konkurs za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja i 500.000 dinara za pojedinačna davanja. Raspodeljena su sva sredstva, na predlog komisije. Pristiglo je 14 projekata, a odbreno je 10. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 4.300.000 dinara, koji je dobila Kraljevačka televizija za projekat „Televizijska emisija Naša priča”, a najmanji 240.000 dinara i on je odobren Tomislavu Radovanoviću PR - internet izdanje i agencija za vizuelne komunikacije ART za projekat „Kraljevski magazin i Informisanje građana sa teritorije gradske uprave Kraljevo na nacionalnim TV emiterima TV Prva, TV B92”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 5. 5. 2015. godine. Putni troškovi za članove komisije i honorari su isplaćeni. Drugi konkurs za prošlu godinu raspisan je 9.11.2015. na iznos od 4.750.000 dinara, ali je poništen na nezakonit način. Konkurs je bio ispravan, Koalicija je za članove komisije kandidovala Petra Jeremića (UNS), Mariju Obrenović (LP i ANEM) i Amelu Bajrović (NUNS i NDNV). U komisiju su imenovani Petar Jeremić, Amela Bajrović i Goran Šljivić u svojstvu medijskog stručnjaka. Komisija je završila rad i predložila projekte za sufinansiranje, ali je Gradsko veće taj predlog odbacilo i poništilo konkurs, iako zvanična odluka o tome nije objavljena. Od komisije je traženo da naknadno pogleda i projekte koji su prvobitno eliminisani jer nisu na vreme opravdali sredstva za sufinansiranje odobrena po prethodnom, prvom konkursu u 2015. godini. Komisija je to odbila jer bi time prekršila propise. Grad Kraljevo je u prethodnoj godini novac tri puta dodelio medijima direktnim davanjima. Prvo direktno davanje u iznosu od 300.000 dinara Grad je imao 28.7. 2015. godine preduzeću DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Mix media iz Kraljeva, a istog datuma bilo je drugo i treće davanje u iznosu od po 100.000 dinara Ortačkom društvu za iznajmljivanje i distribuciju filmova IBM Marković Milorad i drugi iz Kraljeva i Preduzeću za izdavačku delatnost, radio i televiziju Melos DOO iz Kraljeva. Konkurs za 2016. godinu objavljen je 17. 2. 2016. godine. Bio je u skladu sa propisima, Koalicija je predložila članove komisije (UNS - Petar Jeremić, Branko Vučković - NUNS i NDNV i Marija Obrenović - ANEM i LP ). Konkurs je objavljen na sajtu Grada i u listu „Ibarske novosti“. Na konkursu je za sufinansiranje medijskih projekata izdvojeno 14.250.000 dinara. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 1. 4. 2016. godine. U komisiju su izabrani Đorđe Mihajlović - Udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu Srbije, Stojan Petković - Udruženje sportskih novinara Srbije i Anđelka Milošević – medijski stručnjak. Konkurs je u toku.
 26. NOVI PAZAR – Konkurs za prošlu godinu raspisan je 16. 11. 2015. na iznos od 10.000.000 dinara. Objavljen je na sajtu Grada i u dnevnom listu „Danas”. Konkurs nije bio ispravan (traženo je da učesnici dostave dokaze o ostvarivanju javnog interesa), ali je ispravljen posle upozorenja Koalicije. Koalicija je predložila za članove konkursne komisije Mirelu Veljović (ANEM i LP), Ediba Honića (UNS) i Svetozara Rakovića (NUNS I NDNV). U komisiju su Rešenjem o imenovanju od 21. 11. 2015. godine imenovani Edib Honić, Aida Đedović (predstavnik Pink International company) i Hana Salihagić iz gradske uprave. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je 4. 12. 2015. godine. Od ukupno devet projekata komisija je odobrila sedam. Najveći dodeljeni iznos bio je 151.639.200 dinara (mesečno po 4.212.200 dinara za tri godine) – RTV Novi Pazar za projekat „Do aktivnog i informisanog građanina Novog Pazara - javnim informisanjem i ostvarivanjem javnog interesa u medijima”, a najmanji 50.000 - Double YU radiju iz Novog Pazara za projekat „Humanost na delu”.
  Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.
 27. RAŠKA – Konkurs za prošlu godinu raspisan je 30. 10. 2015. na iznos od 2.534.000 dinara. Objavljen je na sajtu opštine i u listu „Ibarske novosti”. Konkurs nije bio ispravan pa je Koalicija uputila prigovor (konkurs je bio namenjen samo elektronskim medijima, tema konkursa bila je izveštavanje o radu organa lokalne samouprave, a kao kriterijum za ocenjivanje navedena pređašnja saradnja sa Opštinom). Opština nije ispravila konkurs, pa Koalicija nije kandidovala članove komisija. U komisiju su imenovani Boško Veljović, novinar iz Raške, Ivan Vuković, novinar iz Leposavića i Milka Mijajlović iz opštinske uprave. Ukupan iznos komisija je raspodelila na dva prijavljena projekta – 2.464.000 dodeljeno je TV Kopernikusu, a 70.000 dinara odobreno je Radiju Sto plus. Raška je za 2016. godinu raspisala konkurs 25. 12. 2015. na iznos od 10.000.000 dinara. Konkurs je objavljen na sajtu loklane samouprave i u „Ibarskim novostima”. Sadržao je iste nepravilnosti koje je imao prethodni konkurs. Međutim, ovog puta, lokalna samouprava je na prigovor Koalicije ispravila konkurs - 13. 1. 2016 godine. Koalicija je za članove komisija predložila Mirelu Veljović (LP i ANEM), Muharema Mutabdžiju (NUNS i NDNV) i Slavoljuba Savića (UNS). Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu opštine. Po podacima Koalicije, u komisiju su izabrani Slavoljub Savić, Mirjana Vujanac, Vesna Vukašinović i Boško Veljdvić. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 1. 2. 2016. godine i sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 11 projekata od čega je odobreno 8. Najviše novca – 5.453.682 dobila je TV Kopernikus, a najmanje – 60.000 „preduzetnik Zoran Nikolić”.
 28. TUTIN – Konkurs za prošlu godinu raspisan je 16. 10. 2015. na iznos od 2.000.000 dinara. Objavljen je na opštinskom sajtu i u listu „Politika”. Konkurs je bio ispravan pa je Koalicija za članove komisije predložila Miroljuba Nićiforovića (UNS), Mirelu Veljović (ANEM i LP) i Ishaka Slezovića (NUNS i NDNV), ali niko od njih nije izabran. U komisiju su Rešenjem o imenovanju komisije od 30. 10. 2015. godine imenovani Muhedin Fijuljanin, Nazim Ličina i Nedžad Smailagić (nepoznato na čiji predlog su ovi kandidati predloženi). Na predlog komisije, Rešenjem o raspodeli sredstava od 9.11.2015. godine, prihvaćena su oba projekta koja su konkurisala, tako što je najveći deo novca (1.742.000) po mišljenju četiri organizacije iz Koalicije (NUNS, NDNV, ANEM, LP) nezakonito dodeljen TV Tutin, jednom od nekoliko medija koji uopšte nije ušao u proces privatizacije, za projekat „Proizvodnja i emitovanje emisija informativnog programa”. Po mišljenju UNS-a zaposleni u TV Tutin, kao i u RTV Vranje, RTV Opštini Kovačica, Informativno javnom preduzeću Preševo, RTV Vrnjačka Banja, Radio Zrenjaninu, RTV Bor, Radio Kikindi, Televiziji Smederevo i Radio Lazarevcu imaju pravo na prenos kapitala bez naknade, ali je zbog naopakog tumačenja zakona od strane Agencije za privatizaciju taj process, u tom trenutku, bio paralisan dva i po meseca. Po mišljenju UNS-a, s obzirom na to da TV Tutin od 30. juna 2015. godine nije dobijala novac iz budžeta i nije koristila javna sredstva, a trpela je štetu zbog propusta državnih organa, nije smela biti lišena prava na projektno sufinansiranje, koje garantuje Zakon.
  Najniži iznos – 258.000 dinara dodeljen je Društvu za novinsku izdavačku delatnost Dan graf za projekat „Tutin danas”. Koalicija je nakon raspodele sredstava poslala dopis opštini. Ceo konkurs je bio nedovoljno transparentan u čemu su se saglasile sve članice Koalicije. Rešenja o izboru komisije i raspodeli sredstava Koalicija je dobila zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja, jer nisu, kako to predviđa Zakon, objavljeni na sajtu organa koji raspisuje konkurs.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 10. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu loklane samouprave i u dnevnom listu „Danas”. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom, pa je Koalicija predložila kandidate za članove komisjije (Samir Delić - NUNS i NDNV, Anel Grbović - UNS). Ukupno predviđena sredstva za raspodelu iznose 7.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije objavljeno Rešenje o imenovanju komisije, kao ni Rešenje o raspodeli sredstava. Konkurs je u toku.
 29. ALEKSANDROVAC – Konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda, 23. 3. 2015. godine, a sproveden u toku posmatranog perioda. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Uslovi na konkursu su predviđali da se izveštava o radu organa Opštine i manifesticajama koje Opština organizuje. Takođe, tražena je potvrda Narodne banke Srbije da podnosioci projekta nisu bili u blokadi. Koalicija je regovala, ali konkurs nije usklađen sa propisima. Koalicija nije predložila kandidate za članove komisije. Nepoznato je na čiji predlog su izabrani članovi komisije – Rade Radićević, dipl. pravnik, Dejan Milić, stručni radnik u službi javnog informisanja i Radič Milisavljević, gimnazija. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu. Za konkurs je predviđeno 1.204.600 dinara, od čega nije raspodeljeno 304.600 dinara. Prijavljeno je šest projekata, a odobreno četiri. Najveći dodeljen iznos po projektu bio je 480.000 dinara. Odobren je DIKOS Društvu sa ograničenom odgovornošću za izdavanje i proizvodnju nosača zvuka i slike Aleksandrovac za projekat „Javni medijski servis svih građana Župe”, a najniži 60.000 dinara – dodeljen je Portalu Top novosti za projekat „Promocija Aleksandrovca na internetu”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 10. 7. 2015. godine. Nakon toga, Skupština opštine je u avgustu donela Odluku o poveravanju emitovanja „Župske hronike“ RTV Kruševac. „Župsku hroniku“ pripremaju zaposleni u informativnoj službi opštine. UNS je reagovao i istakao da nije u skladu sa medijskim zakonima da medijski sadržaj proizvodi lokalna samouprava, ali primedbe nisu uvažene.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 9. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine. Konkurs ponovo nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i sadrži iste nepravilnosti kao i prošlogodišnji. Takođe, kao i prethodne godine, Koalicija je reagovala na nepravilnosti, ali opština ih nije otklonila. Koalicija stoga nije predložila kandidate za članove komisije u ovoj Opštini. Izabrani članovi komisije su Petković Stojan - Udruženje sportskih novinara Srbije, Branislav Lačnjevac - Stručni radnik u službi javnog informisanja i Aleksandar Đorđević - diplomirani pravnik. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava. Na konkursu je ukupno opredeljeno 2.850.000 dinara. 
 30. BRUS – Nije raspisan konkurs za 2015. godinu. U 2016. godini konkurs je raspisan 18. 2. 2016. godine i objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u dnevnom listu „Politika”. Konkurs je bio u skladu sa propisima, pa je Koalicija kandidovala članove za komisiju (UNS – Milorad Doderović, NUNS i NDNV- Svetozar Raković i ANEM i LP – Danijela Pavlović). Do kraja posmatranog perioda nije objavljeno Rešenje o imenovanju komisije, kao ni rešenje o raspodeli sredstava. Konkurs je u toku, a za medijske projekte je ove godine izdvojeno 2.000.000 dinara.
 31. VARVARIN – Konkurs za 2015. raspisan je 2. 10. 2015. na iznos od 300.000 dinara. Konkurs bio ispravan. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Sva tri kandidata Koalicije su, Rešenjem o imenovanju od 20. 10. 2015. godine, imenovana u komisiju: Snežana Milošević (LP i ANEM), Goran Šljivić (UNS) i Jovanka Marović (NUNS i NDNV). Članovima komisije bio je uplaćen honorar u iznosu od 1.500 dinara.  Komisija je odobrila dva od pet prijavljenih projekata. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 9. 11. 2015. godine. Projekat TV Kanala M dobio je 240.000 dinara, a projekat portala krusevacpress.com 60.000 dinara.
  Konkurs za 2016. raspisan je 8. 1. 2016. godine na iznos od 1.300.000 dinara. Konkurs je bio ispravan. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Kandidati Koalicije za konkursnu komisiju su Branko Vučković (NUNS i NDNV), Marija Obrenović (LP i ANEM) i Petar Jeremić (UNS). Rešenjem o imenovanju komisije od 25. 1. 2016. godine svi kandidati Koalicije su izabrani u komisiju. Opština je članovima komisije obezbedila putne troškove i honorar u iznosu od 1.500 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava na sajtu organa objavljeno je 12. 2. 2016. godine. Raspodeljen je sav novac predviđen konkursom. Na konkurs je pristiglo 6, a odobreno je 4 projekta. Najviši dodeljeni iznos – 623.000 dinara odobren je RTV Kruševac za projekat „Varvarinska hronika”, a najniži – 100.000 dinara Sportskoj TV za projekat „Varvarinski sportski žurnal”.
 32. KRUŠEVAC – Prvi konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Drugi konkurs za prošlu godinu raspisan je 16. 10. 2015. na iznos od 2.600.000 dinara. Objavljen je na sajtu Grada. Konkurs je bio ispravan a Koalicija je za članove konkursne komisije predložila Dejana Crnomarkovića (LP i ANEM) i Milorada Doderovića (UNS). Rešenjem o imenovanju komisije od 27. 10. 2015. godine, u komisiju su imenovani Dragan Crnomarković, Milorad Doderović i Dragoljub Gogić, dopisnik RTS. Od sedam prijavljenih projekata komisija je odobrila četiri, s tim što je najveći dodeljeni iznos bio 2.100.000 (dodeljen RTV Kruševac), a najmanji 100.000 dinara (dodeljen RTV Belle amie). Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 9. 11. 2015. godine. Članovima komisija isplaćeni su honorari od po 2.500 dinara i putni troškovi. Konkurs Grada Kruševca za 2016. godinu raspisan je 4. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i bio je u skladu sa propisima. Koalicija je zato kandidovala članove za komisiju (UNS – Milorad Doderović, NUNS i NDNV – Dragan Dobrašinović i ANEM i LP – Predrag Blagojević). U komsiju su, Rešenjem o imenovanju od 25. 3. 2016. godine, imenovani Milorad Doderović, Mario Radojković, na predlog RAB Srbija i Dragoslav Gogić, dopisnik RTS-a. Konkurs je u toku.
 33. TRSTENIK – Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.
 34. ĆIĆEVAC – Prvi konkurs za 2015. godinu raspisan je 22. 6. 2015. godine i nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkurs nije bio objavljen na sajtu lokalne samouprave. U uslovima konkursa bio je naveden „minimum informisanja“, sa tačno određenom vrstom i brojem emisija koje se mogu sufinansirati. Koalicija nije kandidovala članove komisije. Nejasno je na čiji su predlog imenovani članovi komisije – Vladimir Milojević, Goran Jevremović i Nevenka Tomašević. Rešenje o imenovanju nije objavljeno na sajtu, a doneto je 24. 8. 2015. godine, kada i Rešenje o raspodeli sredstava. Konkurs u Ćićevcu bio je netransparentan, a Koalicija je dokumente dobila naknadno. Za raspodelu je iz budžeta bilo predviđeno 1.000.000 dinara, od čega je nakon raspodele ostalo neraspoređeno 520.000 dinara. Na konkurs su prijavljena dva projekta i oba su dobila novac, jedan 300.000 dinara – RTV Kanal M, a drugi 180.000 dinara - Agencija „Kanal 12-037“. Opština je obezbedila dnevnice i putne troškove za članove komisije. Drugi konkurs za prošlu godinu raspisan je 13. 11. 2015. na iznos od 145.000 dinara. Zbog neusklađenosti sa Zakonom, Koalicija je uputila primedbe koje su prihvaćene, pa je konkurs ispravljen 20.11. 2015. Za članove konkursne komisije Koalicija predložila Vlada Mareša (NUNS i NDNV), Nina Brajovića (UNS) i Dejana Miladinovića (LP i ANEM). U komisiju su, Rešenjem o imenovanju od 13. 11. 2015. godine, imenovani Vladimir Milojević, Goran Jevremović i Nevenka Tomašević (nepoznati predlagači). Komisija je odobrila dva pristigla projekta, s tim što je jednom pripalo 120.000 – RTV Kruševac, a drugom 25.000 dinara – Centru za istraživačko novinarstvo iz Kruševca. Rešenje o raspodeli doneto je 16.12. 2015. godine, a objavljeno je na sajtu opštine tek na zahtev Koalicije 24.12. 2015.
  U 2016. godini Ćićevac je konkurs raspisao 22. 1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i bio je u skladu sa Zakonom. Koalicija je predložila članove komisije (Dejan Crnomarković - ANEM i LP, Nino Brajović – UNS, Vlado Mareš - NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 26. 2. 2016. godine. U komsiju su izabrani: Dušan Aničić - Predsednik Kluba novinara Pomoravlja, Vladimir Milojević - Urednik TV Pomoravlje i Nevenka Tomašević – novinarka. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je, ponovo, istog dana kada i Rešenje o imenovanju komisije. Na konkursu je opredeljeno 1.500.000 dinara i sve je raspodeljeno. Odobreno je 6 od isto toliko pristiglih projekata. Najviši iznos – 660.000 odobren je Radio televiziji Kruševac, a najniži – 60.000 mediju „Grad”.  
 35. ALEKSINAC - Konkurs je raspisan 9. 7. 2015. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila kandidate za članove komisije za ocenjivanje projekata i u nju su, Rešenjem o imenovanju komisije od 3. 8. 2015. godine, izabrani svi predloženi kandidati (UNS - Milorad Doderović, NUNS i NDNV – Draga Božinović i LP i ANEM – Katarina Tričković). Za raspodelu je bilo predviđeno 500.000 dinara. Na predlog komisije sav novac je raspodeljen. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je 3. 9. 2015. godine. Prijavljeno je 5 projekata i svi su dobili novac. Najviša dodeljena suma po projektu bila je 170.000 – dobio je Radio Aleksinac za projekat „Radio Aleksinac u službi jačanja lokalnog informisanja”, najniža 50.000 dinara – dobio je medij Novosti juga za projekat „Život u Aleksincu”. Odluka o raspodeli sredstava objavljena je na sajtu lokalne samouprave.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 8. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine. Konkurs nije bio u skladu sa propisima. Naime, na konkursu nije, po novom Pravilniku Ministarstva kulture i informisanja, označen najniži i najviši iznos koji se može odobriti po projektu, obrasci za prijavu na konkurs su zastareli, a kriterijumi za ocenjivanje projekata su takođe navedeni iz prethodnog Pravilnika. Konkurs je ponišen 25. marta, a novi još uvek nije raspisan.
 36. GADŽIN HAN – Konkurs nije raspisan ni u 2015. godini, ni do 1. aprila 2016. godine.
 37. DOLJEVAC – Konkurs za 2015. godinu je raspisan i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu do 1. aprila ove godine još uvek nije raspisan.
 38. MEROŠINA – Konkurs za 2015. godinu ova opština nije raspisivala. Konkurs za 2016. raspisan je 14. 1. 2016. na iznos od 1.100.000 dinara. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u „Narodinim novinama”. Konkurs nije bio ispravan pa je Koalicija uputila prigovor (sporne odredbe da na konkursu mogu učestvovati samo mediji koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Merošina). Primedbe su usvojene i konkurs je ispravljen. Koalicija je podnela predlog da se za članove konkursne komisije izaberu Milorad Doderović (UNS), Sonja Ristić (NUNS i NDNV) i Ljiljana Stojanović (ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je 17. 2. 2016. godine. U komisiju su izabrani: Ljiljana Stojanović - ANEM i LP, Sonja Ristić - NUNS i NDNV i Nataša Andrejević – stručnjak. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 7. 3. 2016. godine. Odobreno je 8 od 14 pristiglih projekata. Najveći iznos dodeljen je TV Kopernikus – 400.000 dinara, a najmanji Radio City-ju iz Niša – 30.000 dinara. Sav predviđeni novac je raspodeljen.
 39. RAŽANJ – Konkurs je prošle godine raspisan 15. 6. 2015. godine i nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Nije bio objavljen na sajtu Opštine. U konkursu je bio naveden „minimum sadržaja koji mora biti emitovan“ (tačno trajanje, broj i vrsta tv emisija). Koalicija nije na vreme saznala za konkurs, niti je dobila informaciju od organa vlasti, tako da nije reagovala niti je kandidovala članove komisije. Jedan član komisije izabran je na predlog Kluba novinara Pomoravlja – Dušan Aničić, dok je za druga dva člana nejasno na čiji predlog su imenovana u komisiju – Dragana Sotirovski i Dragan Marković. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 16. 7. 2015. godine. Za raspodelu je po konkursu bilo predviđeno 200.000 dinara. Na predlog komisije sve je raspodeljeno. Pristiglo je pet projekata, od čega je komisija predložila sufinansiranje tri. Najviša dodeljena suma bila je 130.000 – dodeljeno Kanalu M za projekat „Proizvodnja i emitovanje programa za potrebe informisanja stanovnika opštine Ražanj”, a najniža 29.500 dinara – dodeljeno Radio Aleksincu za projekat „Dogodilo se u opštini Ražanj”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto je 4. 8. 2015. godine. Članovi komisije dobili su naknadu za rad u iznosu od 2.000 dinara. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.  

 40. SVRLJIG – Konkurs za 2015. godinu je raspisan i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 6. 1. 2016. na iznos od 9.500.000 dinara. Objavljen je na sajtu opštine i u „Narodnim novinama”. Konkurs je ispravan, a Koalicija je za članove konkursne komisije predložila Milorada Doderovića (UNS), Miloša Paovića (NUNS i NDNV) i Dejana Miladinovića (ANEM i LP). U komisiju su, Rešenjem o imenovanju, 28. 1. 2016. godine, imenovani Milorad Doderović – UNS, Miloš Paović - NUNS i NDNV i Svetlana Kovačević - novinar, predlog udruženja, ali se ne navodi kog. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 14. 3. 2016. godine. Raspodeljen je sav novac, na predlog komisije. Od ukupno 26 pristiglih projekata odobreno je 12. Najveći iznos – 2.600.000 dinara dodeljen je DOO Laser Vision za projekat „Tragovi vremena”, a najniži – 150.000 dinara, Agenciji za TV produkciju South side za projekat „Sela Svrljiga”.  

58. NIŠ – Konkurs je za 2015. godinu raspisan 16. 4. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Grada i u „Narodnim novinama”. Koalicija je kandidovala tri člana (UNS – Milorad Doderović, NUNS i NDNV – Jelka Jovanović, LP i ANEM – Goran Vladković), od kojih je u komisiju izabran Goran Vladković. Drugi član komisije imenovan je na predlog Društva novinara Niša – Biljana Ljubisavljević, a za trećeg člana  - Dušana Stojanovića je nejasno na čiji predlog je izabran. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Grada, a doneto je 28. 5. 2015. godine. Koalicija je uputila dopis Gradu Nišu da imenuje pet članova komisije, zbog visine opredeljenih sredstava, kao i pretpostavke da će na konkurs stići veliki broj projekata. Molba Koalicije nije uvažena. Ukupno je za raspodelu bilo namenjeno 57.235.000 dinara, a neraspoređeno je ostalo 6.106.800 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu Grada, a doneto je 14. 7. 2015. godine. Ukupno je na konkurs pristigao 31 projekat, od čega je odobreno 16. Najviša dodeljena suma po projektu je 14.850.000 dinara – dodeljeno Narodnim novinama iz Niša za projekat „Moj grad – moj dom”, a najniža 200.000 – dodeljeno DOO Nivebia za projekat „Stav građana”. Za pojedinačna davanja u Nišu je opredeljeno 3.065.000 dinara, a dodeljeno je ukupno 700.000 dinara za dva projekta. Drugi konkurs u 2015. objavljen je 14.10.2015. godine. Raspisan je za sufinansiranje projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Niša. Konkurs je ponovo objavljen 5. 11. 2015. jer na prethodni poziv nije bilo dovoljno kandidata za članove konkursne komisije. Konkurs je bio ispravan, objavljen na sajtu Grada i u „Narodnim novinama”, a Koalicija je za članove komisije kandidovala Petra Jeremića (UNS), Radomana Irića (NUNS i NDNV) i Ljiljanu Stojanović (ANEM i LP). Za članove komisije izabrani su 27. 11. 2015. godine Petar Jeremić, Radoman Irić i Danijela Ivanković, medijski radnik. Od dva pristigla projekta komisija je odobrila jedan kome je dodeljeno 477.500 dinara od ukupno opredeljenih 480.000 dinara. Novac je dodeljen Media i reform centru Niš za projekat „Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda kroz razvoj mehanizama za utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa”. Zanimljivo je da je u periodu oktobar – decembar 2015. gradska uprava bez konkursa odobrila tri pojedinačna novčana davanja medijskim projektima u ukupnom iznosu od 988.000 dinara. Grad Niš je za medije u 2015. godini izdvajao novac i putem direktnih davanja. Naime, ovaj Grad pet puta je novac medijima dodeljivao na ovaj način. Novac je raspodeljen: 19. 8. 2015. godine – 300.000 dinara preduzeću Joobooz d.o.o. Niš; 19. 8. 2015. godine – 400.000 dinara Agenciji za TV produkciju "Synopsis" Niš; 5. 10. 2015. godine - 400.000 dinara Udruženju "RTV Bum 018", Niš; 23. 10. 2015. godine – 120.000 dinara Udruženju građana "Stari Niš", Niš i 9. 12. 2015. godine – 468.000 dinara Media i reform centru Niš.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 8. 2. 2016. godine. Bio je u skladu sa propisima i objavljen je na sajtu Grada. Koalicija je kandidovala članove komisije - Petar Jeremić - UNS, Vukašin Obradović - NUNS i NDNV i Mitko Jakovlevski – ANEM i LP.  Rešenje o imenovanju komisije doneto je 21. 3. 2016. godine. U komisiju su imenovani: Petar Jeremić – UNS, prof. dr Vladeta Radović - Društvo novinara Niša i Dragoljub Gajević - medijski radnik. Izabrani kandidat Koalicije Petar Jeremić napustio je komisiju zbog neprihvatanja ostalih članova Komisije da se dozvoli prisustvo predstavnicima Lokalnog antikorupcijskog foruma iz Niša (LAF), kao posmatračima. Ostavka je prihvaćena, a umesto njega izabrana Maja Rakovic, iz RAB-a. Konkursna procedura je u toku. Na konkursu je za projekte proizvodnje medijskih sadržaja opredeljeno 68.2015.000 dinara.

 1. NIŠ – Gradska opština PANTELEJ – Konkurs za 2015. godinu je raspisan 30. 4. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu gradske opštine. Koalicija je kandidovala tri člana za komisiju (UNS - Slađana Stamenković, NUNS i NDNV – Radoman Irić, LP i ANEM- Goran Vladković), od kojih je izabran Radoman Irić. Drugi član izabran je na predlog Društva novinara Niša – Dejan Kostić, a za trećeg – Velibora Petkovića je nejasno ko ga je predložio. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a doneto je 29. 5. 2016. godine.  Za raspodelu je po konkursu bilo predviđeno 1.600.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 29. 6. 2016. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Dodeljeno je 1.468.000 dinara. Na konkurs je prijavljeno 18 projekata, a komisija je predložila sufinansiranje za 16. Najviša dodeljena suma bila je po 210.000 – dobile su je RTV Belle amie i TV Zona – za projekte „Moje gazdinstvo, moj dom” i ”Održivi razvoj”, a najniža 20.000 dinara – ovaj iznos dodeljen je Gradskom portalu 018 iz Niša za projekat „Pantelejski magazin”. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 21. 12. 2015. na iznos od 1.900.000 dinara. Koalicija je tražila da se iz konkursa izostavi potencijalno diskriminišući zahtev da podnosioci projekata prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Pantelej. Opština je prihvatila primedbu i ispravila konkurs. Nakon toga, Koalicija podnela predlog da se za članove konkursne komisije imenuju Dušan Vojvodić (UNS), Radoman Irić (NUNS i NDNV) i Goran Vladković (ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 10. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu gradske opštine. U komisiju su izabrani: Radoman Irić - NUNS i NDNV, Velibor Petković - medijski strucnjak, Filozofski fakultet u Nišu, Departman za komunikologiju i novinarstvo i Dejan Kostić - Društvo novinara Niša. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava.  
 2. NIŠ – Gradska opština MEDIJANA – Nije raspisan konkurs za 2015. godinu. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 5. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu gradske opštine. Konkurs nije bio u skladu sa propisima. Bio je potencijalno diskriminatoran jer je tražena tehničko kadrovska opremljenost na teritoriji gradske opštine. Koalicija je reagovala i nepravilnosti su otklonjene. Koalicija je predložila članove komisije (Dušan Vojvodić – UNS, Radoman Irić - NUNS i NDNV i Goran Vladković - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 25. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu gradske opštine. U komisiju su imenovani Goran Vladković – ANEM i LP, Aleksandar Stanojević - nezavisni novinar i Biljana Ljubisavljević - Društvo novinara Niša. Na konkursu je za raspodelu odvojeno 1.600.000 dinara. Konkurs je u toku.
 3.  NIŠ – Gradska opština PALILULA - Nije raspisan konkurs ni u 2015, ni u 2016. godini.
 4. NIŠ – Grdska opština CRVENI KRST – Nije raspisan konkurs ni u 2015, ni u 2016. godini.
 5. NIŠ – Gradska opština NIŠKA BANJA – Nije raspisan konkurs ni u 2015, ni u 2016. godini.
 6. BLACE – Konkurs za 2015. godinu je raspisan 25. 6. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Opštine. Koalicija je kandidovala tri člana komisije (UNS - Milorad Doderović, NUNS i NDNV- Sonja Ristić, LP i ANEM – Ivana Petrović), od kojih je u komisiju izabrano dvoje – Milorad Doderović i Sonja Ristić. Treći član izabran je na predlog Društva novinara Niša – Zoran Aracki. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 6. 8. 2015. godine. Prethodno je Koalicija  reagovala na Rešenje o imenovanju komisije, pošto je za jednog od članova izabran Predrag Konatarević, zaposlen u opštinskoj upravi. Primedba je uvežena. Ukupno je za raspodelu bilo predviđeno 1.300.000 dinara i na predlog komisije sve je raspodeljeno. Rešenje o raspodeli objavljeno je 5. 10. 2015. godine. Na konkurs je pristiglo 13 projekata, od čega je odobreno 4. Najviša dodeljena suma po projektu je 850.000 – dobio ih je RTV Belle amie, a najniža 50.000 dinara – dodeljeno Južnim vestima. Članovima komisije isplaćene su naknade za rad – 2.000 dinara i putni troškovi. Konkurs za 2016. godinu do 1. aprila 2016. godine nije raspisan.

 7.  ŽITORAĐA – Konkurs za 2015. godinu nije raspisan. U 2016. godini, ova opština raspisala je dva konkursa. Prvi je raspisan 26. 3. 2016. godine i objavljen je na sajtu opštine. Konkurs nije bio u skladu sa propisima jer je raspisan samo za radio stanice, nije naveden najmanji i najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu, a poseban kriterijum za ocenjivanje projekata je prethodna saradanja sa Opštinom Žitorađa. Koalicija je uputila primedbe na konkurs, međutim, one nisu uvažene. Koalicija zato nije kandidovala članove za komisiju. U komisiju su imenovani Biljana Roganović, Marija Stojković i Dejan Miletić – nije navedeno na čiji predlog. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava, konkurs je u toku. Drugi konkurs opštine Žitorađa u ovoj godini raspisan je nakon posmatranog perioda.
 8. KURŠUMLIJA – Konkurs za 2015. godinu je raspisan pre posmatranog perioda, 20. 3. 2015. godine, a sproveden je tokom posmatranog perioda. Bio je u skladu sa propisima i objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u listu „Večernje novosti”. Koalicija je predložila članove, od kojih su u komisiju izabrana sva tri (UNS - Milorad Doderović, NUNS i NDNV – Bratislav Ilić, ANEM i LP - Dejan Miladinović). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu opštine, a doneto je 20. 4. 2015. godine. Ukupno je za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja na konkursu bilo namenjeno 1.750.000 dinara. Neraspodeljeno je ostalo 200.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je 28. 5. 2015. godine. Pristiglo je 13 predloga projekata, a odobreno je 5. Najviši dodeljeni iznos po projektu je 900.000 dinara – dodeljen je RTV Kuršumlija za projekat „Toplički glas”, a najniži 60.000 dinara – dodeljen je portalu JUGpress za projekat „Na JUGpressu”. Konkurs pred Upravnim sudom osporava jedan od učesnika, „City Radio“ iz Niša. Članovima komisije obezbeđene su dnevnice – u iznosu od 2.300 dinara i refundirani putni troškovi.
  Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.
 9. PROKUPLJE – Konkurs za 2015. godinu je raspisan 5. 6. 2015. godine i objavljen je na sajtu Opštine. Nije bio u skladu sa propisima. U konkursu je bilo navedeno da projekat treba da bude namenjen informisanju o radu lokalne samouprave, dok je u kriterijumima za ocenjivanje kao prednost navedena dosadašnja saradnja sa lokalnom samoupravom. Primedbe Koalicije su odbijene tumačenjem pravnog tima opštine koji je ocenio da je konkurs u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je reagovala i na naknadno Rešenje o izboru komisije, jer je jedan od članova bila šefica opštinske PR službe. Rešenje o imenovanju komisije je poništeno i izabrana je nova komisija. Koalicija nije predlagala članove, jer konkurs nije u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a članovi komisije izabrani su na predlog Društva novinara Niša – Zoran Aracki, RAB Srbija – Mario Radojković i na predlog predsednika opštine - Dragiša Stojanović, urednik RTS-a. Ukupno je za sufinansiranje medijskih sadržaja bilo namenjeno 2.950.000 dinara i, na predlog komisije, sve je raspodeljeno. Rešenje o raspodeli objavljeno je na sajtu organa, a doneto je 12. 8. 2015. godine. Na konkurs je pristiglo 12 projekata, od kojih je komisija predložila osam za sufinansiranje. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 1.400.000 dinara – dodeljen je TV Mostnet za projekat „Info u Prokuplju”, a najniži 50.000 dinara – dodeljen je Agenciji za televizijsku produkciju South side iz Niša za projekat „Naša sela - sedmična, informativna emisija o poljoprivredi i selima južne Srbije”. Članovima komisije isplaćena je naknada za rad u iznosu od 2.500 dinara i nadoknađeni su im putni troškovi. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.
 10. BABUŠNICA – Konkurs je raspisan pre posmatranog perioda, 14. 3. 2015. godine, a sproveden je u toku posmatranog perioda. Bio u je skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Opštine. Koalicija je predložila dva člana komisije (UNS - Milorad Doderović, NUNS i NDNV – Radoman Irić), ali nijedan nije izabran. Jedan od izabranih članova je bio na predlog RAB Srbija – Mario Radojković, dok je za druga dva člana – Ljubomira Filipova i Draganu Sotirovski nejasno ko ih je predložio. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto je 14. 5. 2015. godine. Na konkursu je za dodelu bilo opredeljeno 1.100.000 dinara. Na predlog komisije, sve je raspodeljeno. Pristiglo je ukupno 10 projekata, i svi su sufinansirani. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 420.000 dinara – dobio ih je PI kanal iz Pirota za projekat „Lužnički mozaik”, a najniži 90.000 dinara – dobila ih je Agencija Pina NC iz Pirota za projekat „Vrednosti Lužničkog kraja na internetu”. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.
 11. BELA PALANKA – Konkurs za 2015. godinu nije raspisan. Konkurs za 2016. godinu do 1. aprila ove godine takođe nije raspisan.

   
 12.  DIMITROVGRAD – Konkurs za prošlu godinu raspisan je 24. 12. 2015. na iznos od 1.200.000 dinara. Konkurs nije bio ispravan (brojne nepravilnosti, konkurs je izgledao kao javna nabavka), pa je Koalicija zahtevala izmene što je opština prihvatila. Koalicija je za članove komisije predložila Nikolu Lazića (ANEM i LP), Zoricu Milev (UNS) i Radomana Irića (NUSN i NDNV). U komisiju su imenovani Nikola Lazić, Zorica Milev i Vita Ćirić, medijski stručnjak. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 29. 12. 2015. godine. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 29. 1. 2016. godine. Sav predviđen novac je raspodeljen. Na konkurs je pristigao jedan projekat i on je odobren. Novac je dobila RTV Caribrod.
  Opština Dimitrovgrad 15. 1. 2016. raspisala je konkurs za 2016. godinu na iznos od 16.200.000 dinara. Konkurs je bio u skladu sa propisima i objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Koalicija je predložila kandidate za komisiju – Zoricu Milev (UNS) i Nikolu Lazića (LP i ANEM). NUNS i NDNV smatrali su da je kriterijum o 70% pokrivenosti opštine sporan, te zbog toga nisu slali kandidata. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 26. 1. 2016. godine i objavljeno je na sajtu organa. Opština je članovima komisije nadoknadila putne troškove. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto je 29. 1. 2016. godine. Raspodeljen je, na predlog komisije, sav predviđen novac. RTV Carbirod dobio je 10.600.000 dinara što je najveći dodeljen iznos, a portal Južne vesti 100.000 dinara, što je najniži dodeljen iznos. Na konkurs je pristiglo 10 projekata, koliko je i odobreno.

 13. PIROT – Raspisana su dva konkursa u toku 2015. godine. Prvi je sproveden pre posmatranog perioda. Drugi je raspisan 5. 6. 2015. godine i bio je u skladu sa propisima. Objavljen je na sajtu loklane samouprave. Koalicija je za komisiju predložila tri kandidata (UNS - Petar Jeremić, NUNS i NDNV- Bratislav Ilić, ANEM i LP Milan Petrović), od kojih je izabran Petar Jeremić. Drugi član komisije izabran je na predlog RAB Srbija – Maja Raković, dok je treći član – Maja Mijalković, izabran na predlog predsednika opštine. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu Opštine. Za raspodelu je po konkursu bilo predviđeno 9.500.000 dinara, a neraspodeljeno je ostalo 5.000 dinara. Pristiglo je 16 projekata, od kojih je odobreno sedam. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 3.442.460 dinara – dodeljeno TV Pirot za projekat „Hronika regiona na dlanu”, a najniži 78.279 dinara – dodeljeno VP Astra za projekat „Pirot u očima deteta”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto je 7. 8. 2016. godine. Članovima komisije nadoknađeni su putni troškovi i dat honorar.
  Konkurs za 2016. raspisan  je 5. 1. 2016. godine na iznos od 11.000.000 dinara. Konkurs je ispravan, a Koalicija je za članove konkursne komisija predložila Ljiljanu Stojanović (ANEM i LP), Milorada Doderovića (UNS) i Radomana Irića (NUNS i NDNV). Konkurs je objavljen na sajtu loklane samouprave. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 27. 1. 2016. godine i objavljeno je na sajtu organa. U komisiju su izabrani Radoman Irić - NUNS i NDNV, Maja Mijalković i Ferenc Berček. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 24. 2. 2016. godine. Objavljeno je na zvaničnom sajtu Pirota, Ukupno je raspodeljeno 10.921.896 dianara. Odobreno je 11 od 22 pristigla predloga projekata. Najviši iznos dodeljen je TV Pirot – 3.923.096 za projekat „Hronika regiona na dlanu”, a najniži portalu Južne vesti- 100.000 dinara za projekat „Ovo je Pirot”.

 14. BOJNIK – Nije raspisan konkurs za 2015. godinu. U 2016. godini ova opština konkurs je raspisala 1. 3. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu lokalne samouprave i bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Milorad Doderović- UNS, Radoman Irić - NUNS i NDNV i Nikola Lazić - ANEM i LP). Na konkursu je za sufinansiranje medijksih sadržaja opredeljeno 300.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije, konkurs je u toku.

 15. VLASOTINCE – Konkurs za 2015. godinu je raspisan pre posmatranog perioda, 23. 3. 2015. godine, a sproveden je u toku  posmatranog perioda. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Danas”. Koalicija nije predložila članove komisije jer nije na vreme saznala za konkurs niti je dobila informaciju od organa vlasti. Nejasno je na čiji predlog su izabrani članovi komisije – Tomislav Stefanović, Goran Krasić i Vlastimir Stamenković. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu lokalne samouprave. Ukupno je, po konkursu, za raspodelu bilo predviđeno 2.000.000 dinara, od čega 1.800.000 za konkurs za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja, a 200.000 dinara za organizaciju stručnih i naučnih skupova i unapređenje etičkih standarda. Na predlog komisije, sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo sedam prijava za sufinasiranje medijskog sadržaja i jedna za organizaciju skupova i unapređenje etičkih standarda. Svi projekti su odobreni. Najviši dodeljeni iznos po projektu je 700.000 dinara – dodeljen je TV Vlasotince i Radio Gagi za projekat „VL: Info – vesti - Vlasotince”, a najniži je 30.000 dinara – dodeljen je portalu Južne vesti za projekat „Vlasotince u srcu prirode”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto je 13. 7. 2015. godine.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 19. 2. 2016. godine. Konkurs nije objavljen na sajtu organa, nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Naime, sadržao je nejasan i sporan kriterijum - "procenat obezbeđivanja prijema medijskog sadržaja za stanovnike Opštine Vlasotince (minimum 70 % pokrivenosti teritorije Opštine Vlasotince)..." Koalicija je uputila primedbe, ali one nisu uvažene, zbog čega Koalicija nije predložila članove komisije. U komisiju su izabrani Tomislav Stevanović – ekonomista, Goran Tasić – novinar i Ninoslav Radičević – novinar. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 16. 3. 2016. godine. Ukupno predviđena sredstva po konkursu iznose 2.000.000 dinara i raspodeljena su u celosti. Odobreno je 7 od 10 pristiglih projekata. Najviši iznos po projektu dodeljen je TV Vlasotince i Radio Gagi  - 600.000 dinara za projekat „VL: Info - Vesti - Vlasotince”, a najniži Agenciji "Ekspres media" iz Prokuplja – 50.000 dinara za projekat „Vlasotince novo lice Srbije”.

 16. LEBANE – Konkurs za 2015. godinu je objavljen 30. 6. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Nije bio objavljen na sajtu Opštine. Koalicija nije na vreme saznala za konkurs, niti je dobila informaciju od organa vlasti. Nije slala kandidate za komisiju. Rešenje o imenovanju komisje nije objavljeno na sajtu. Za raspodelu je bilo predviđeno 1.000.000 dinara. Na sajtu Opštine nema podataka o raspodeli sredstava. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

 17. LESKOVAC – Konkurs za 2015. godinu je raspisan 9. 6. 2015. godine i bio je u skladu sa propisima. Objavljen je na sajtu Grada i u nedeljniku „Naša reč”. Koalicija je predložila tri kandidata (UNS - Milorad Doderović, NUNS i NDNV- Ishak Slezović, LP i ANEM – Goran Vladković), od kojih su u komisiju izabrana  dva – Milorad Doderović i Ishak Slezović. Nije jasno na čiji predlog je izabran treći član – Srđan Conić. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Grada, a doneto je 17. 8. 2015. godine. Za raspodelu je bilo predviđeno 10.000.000 dinara, a na predlog komisije neraspodeljeno je ostalo 26.878 dinara. Na konkurs je pristiglo ukupno 14 projekata, a odobreno je 10. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 2.300.000 dinara – dodeljen TV Leskovac za projekat „Pametni mladi”, a najniži 50.000 dinara – dodeljen portalu Južne vesti za projekat „Očuvanje javnog interesa kroz podizanje kvaliteta medijskih sadržaja i povećavanje ljudskih kapaciteta u oblasti on line novinarstva”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 21. 8. 2015. godine. Članovi komisije dobili su naknadu za rad u iznosu od 15.000 dinara. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 5. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i u nedeljniku „Naša reč”. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila članove komisije (Jelka Jovanović - NUNS i NDNV, Milorad Dodrović - UNS i Goran Vladković - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu Grada. U komisiju su imenovani: Goran Vladković – ANEM i LP, Aleksandar Davinić - Dopisnik lista Kurir i Srđan Conić - dopisnik RTS-a. Članovi komisije dobili su honorar u iznosu od po 15.000 dinara. Do 1. aprila nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava.

 18. MEDVEĐA – Konkurs za 2015. godinu nije raspisan. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 15. 1. 2016. godine i objavljen je na sajtu Opštine. Konkurs je bio u skladu sa propisima i Koalicija je kandidovala članove komisije (Budimir Ničić - UNS, Radoman Irić - NUNS i NDNV i Mitko Jakovlevski - ANEM i LP). Konkurs je u toku.

 19. CRNA TRAVA – Nisu raspisani konkursi za 2015. i 2016. godinu.

 20. BOSILEGRAD – Nisu raspisani konkursi za 2015. i 2016. godinu.

 21. BUJANOVAC – Prvi konkurs za 2015.  je raspisan pre posmatranog perioda, 31. 3. 2015. godine, a sproveden je u toku posmatranog perioda. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Nije objavljen na sajtu Opštine. U konkursu je bilo ograničeno pravo učešća samo na medije čije je sedište u Bujanovcu. Koalicija je reagovala, ali primedbe nisu uvažene. Koalicija zbog toga nije poslala predlog kandidata za članove komisije za ocenjivenje projekata. Nejasno je na čiji predlog su izabrani kandidati – Zoran Veličković, Hasan Hasani i Fejzi Bećiri. Za raspodelu je bilo namenjeno 2.375.000 dinara. Neraspodeljeno je, na predlog komisije, ostalo 275.000 dinara. Na konkurs je pristiglo 14, a odobreno je 10 projekata. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 900.000 dinara, a najniži 60.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava nije objavljeno na sajtu Opštine. Drugi konkurs za 2015. raspisan je 30. 10. 2015. godine na iznos od 2.400.000 dinara. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Opštine. Koalicija je lokalnoj samoupravi uputila primedbe na diskriminatorne odredbe konkursa (pravo konkurisanja imali su samo mediji sa sedištem na teritoriji Opštine), ali konkurs nije ispravljen. Koalicija zato nije predložila članove komisije. Nejasno je na čiji predlog su imenovani članovi komisije – Špetim Nuhiu, Hasan Hasani i Refik Šemsedini. Na konkurs je pristiglo 11 projekata, ali nisu objavljeni podaci o odobrenim projektima. Umesto Rešenja o raspodeli objavljena je samo Odluka Opštinskog veća da komisija nastavlja rad.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 10. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu opštine i u nedeljniku „Vranjske”. Konkurs je sadržao iste nepravilnosti kao i prethodna dva. Koalicija je ponovo reagovala, ali ni ovaj put primedbe nisu uvažene. Koalicija zato nije kandidovala članove komisije. Konkurs je u toku.

 22.  VLADIČIN HAN – Nije raspisan konkurs za 2015. godinu. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 21. 1. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu Opštine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je kandidovala članove komisije (Bratislav Ilić - NUNS i NDNV, Milorad Doderović – UNS). ANEM i LP nisu predložili kandidata. Ukupno predviđen novac za raspodelu iznosi 3.000.000 dinara. Na sajtu nije objavljeno Rešenje o imenovanju komisije. Koalicija nema podatke o tome ko su članovi komisije. Ni Rešenje o raspodeli sredstava nije objavljeno na sajtu. Prema podacima Koalicije, najviši dodeljeni iznos po projektu – 800.000 dinara dodeljen je Radiju Han, a najniži – 100.000 dinara, portalu Južne vesti.

81. VRANJE – Konkurs za 2015. godinu je raspisan 18. 9. 2015. na iznos od 12.350.000 dinara. Objavljen je na sajtu Grada i u nedeljniku „Vranjske”. Konkurs je bio ispravan, a Koalicija je za članove konkursne komisije kandidovala Petra Jeremića (UNS), Dejana Miladinovića (LP i ANEM) i Mladena Velojića (NUNS i NDNV). Za članove komisija imenovani su Petar Jeremić, Mladen Velojić i Slobodan Marković. Komisija je raspodelila sva predviđena sredstva. Od ukupno prijavljenih 19 projekata odobreno je 15. Najviši odobreni iznos - 5.613.919 dinara dodeljen je RTV Vranje za projekat „Efikasnije informisanje”, dok je najmniži iznos - 85.000 dinara dodeljen Agenciji Beta za projekat „Unapređivanje publiciteta o aktivnostima grada Vranja i Gradske uprave kao doprinos unapređivanju informisanja građana”.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 10. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i u nedeljniku „Vranjske”. Konkurs je i ove godine bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila članove komisije (Mladen Velojić - NUNS i NDNV, Miodrag Popov- UNS i Mitko Jakovlevski - ANEM i LP). Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznose 18.050.000 dinara. Konkurs je u toku.

 1. PREŠEVO – Prvi konkurs za 2015. objavljen je 12. 9. 2015. godine na iznos od 11.700.000 dinara. Prvi konkurs je bio ispravan, objavljen na sajtu organa. Kandidati Koalicije za članove komisije bili su: Branko Vučković – NUNS i NDNV, Milorad Doderović – UNS i Ivana Petrović – ANEM i LP.  Izabrani su svi kandidati Koalicije. Već na prvom sastanku konkursna komisija je odbacila dodatni, usmeno saopšten kriterijum, da se vrednuju samo projekti medija na albanskom jeziku. Koalicija je javno podržala ovakav stav komisije i o tome obavestila Ministarstvo kulture i informisanja. Opština je ovaj konkurs poništila i raspisala novi 5.11.2015. koji nije bio ispravan jer je pravo konkurisanja omogućeno samo medijima na jezicima nacionalnih manjina. Koalicija je od opštine tražila da se konkurs ispravi. Istovremeno, Koalicija je povodom spornog konkursa tražila mišljenje Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Oba ministarstva su zvanično potvrdila stav Koalicije da je konkurs diskriminatoran. Zato Koalicija nije kandidovala članove konkursne komisije. Koaliciji nije poznato da li je i kako realizovan sporni konkurs.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 3. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave i u nedeljeniku „Vranjske”. I ovogodišnji konkurs je bio diskriminatoran jer su pravo učešća imali samo mediji na jezicima nacionalnih manjina. Koalicija je ponovo javno reagovala i obavestila Ministarstvo kulture i informisanja U Opštini nisu uvažili primedbe Koalicije, zbog čega Koalicija nije kandidovala članove komisije. Na konkursu je opredeljeno 11.700.000 dinara za raspodelu.

 2. SURDULICA – Konkurs za 2015. raspisan je 8. 10. 2015. godine na iznos od 2.000.000 dinara. Objavljen je na sajtu opštine i u listu „Danas”.  Konkurs je bio ispravan, a Koalicija je za članove konkursne komisije predložila Bratislava Ilića (NUNS i NDNV), Vojkana Ristića (UNS) i Ivanu Petrović (ANEM i LP). Do danas, na sajtu Opštine nije objavljena nijedna informacija o eventualnom imenovanju komisije, niti bilo šta o tom konkursu. Ni posle više uzastopnih pokušaja, telefonom i mejlovima, NUNS, u ime Koalicije novinarskih i medijskih udruženja, nije dobio informaciju o sudbini opštinskog konkursa. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

 3.  TRGOVIŠTE – Raspisana su dva konkursa u toku 2015. godine. Prvi je raspisan 10. 6. 2015. godine i bio je u skladu sa propisima. Objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Koalicija nije kandidovala članove jer nije na vreme saznala za konkurs i nije dobila informacije od organa vlasti. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno. Koalicija je uputila dopis Opštini da joj dostavi Rešenje, ali odgovor nismo dobili. Nije objavljena Odluka o imenovanju komisije, niti Rešenje o raspodeli sredstava. Na konkursu je za raspodelu bilo opredeljeno 3.500.000 dinara. Drugi konkurs raspisan je 24. 8. 2015. godine. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i objavljen je na sajtu lokalne samouprave. Koalicija je predložila kandidate za komisiju (UNS - Petar Jeremić, NUNS i NDNV – Zoran Ćulafić, ANEM i LP – Ivana Petrović) i svi su izabrani. Komisija je završila svoj rad, ali je opština odbacila predlog komisije za raspodelu i poništila ceo postupak. Novi konkurs u 2015. godini naknadno nije objavljivan. Članovima komisije su isplaćeni putni trošovi.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 3. 2. 2106. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u nedeljniku „Vranjske”. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom zato što su uz konkurs objavljeni obrasci koji više ne važe (u međuvremenu je donet novi Pravilnik koji predviđa drugačije obrasce). Koalicija je reagovala i primedbe su uvažene. Koalicija je kandidovala članove za komisiju (Budimir Ničić - UNS, Bratislav Ilić - NUNS i NDNV i Dejan Miladinović - ANEM i LP). Za konkurs je opredeljeno 800.000 dinara. Konkrus je u toku.

 4. BEOGRAD - Konkurs za 2015. raspisan je 4. 9. 2015. godine na iznos od 45.000.000 dinara. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Grada i u listu „Naše novine”. Koalicija je za članove konkursne komisije predložila Vukašina Obradovića (NUNS iNDNV), Milorada Tadića (ANEM i LP) i Zorana Stanojevića (UNS). U komisiju su, Rešenjem o imenovanju komisije od 18. 11. 2015. godine, izabrani: Dalila Ljubičić (Asocijacija medija), Aleksandar Simić (Udruženje sportskih novinara Beograda), Jovan Sekulić (Udruženje sportskih novinara Beograda), Ana Stamenković (medijski stručnjak) i Svetlana Aleksić (medijski stručnjak). NUNS je u ime Koalicije od Službe za informisanje Grada Beograda tražio profesionalne biografije članova Komisije, ali ih nije dobio uz obrazloženje da bi to ugrozilo objektivan rad komisije. NUNS je zatim poslao zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na koji je potpun odgovor, sa traženim biografijama, dobio odmah po donošenju konačnog Rešenja o raspodeli sredstava. Od 74 projekata komisija je za sufinansiranje odobrila 23. Najveći iznos dodeljen po projektu je 23.000.000 dinara (RTV Studiju B za projekat „Beograde dobar dan”), dok je najmanji 200.000 dinara (Romag - romskoj neprofitnoj nevladinoj organizaciji za projekat „Informator na romskom, nemačkom i srpskom jeziku”). Rešenje o raspodeli sredstava je objavljeno je 7.12.2015. godine.

 5. BEOGRAD –  Gradska opština STARI GRAD – Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 6. BEOGRAD –  Gradska opština NOVI BEOGRAD - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 7. BEOGRAD –  Gradska opština SAVSKI VENAC - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 8.  BEOGRAD –  VOŽDOVAC - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 9.  BEOGRAD – RAKOVICA - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 10. BEOGRAD – VRAČAR - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 11.  BEOGRAD – Gradska opština ZVEZDARA - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 12. BEOGRAD – Gradska opština ČUKARICA – Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 13.  BEOGRAD – Gradska opština Zemun - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 14.  BEOGRAD – Gradska opština GROCKA - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 15. BEOGRAD – Gradska opština BARAJEVO - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 16.  BEOGRAD – Gradska opština SOPOT - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 17.  BEOGRAD –  Gradska opština SURČIN - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 18. BEOGRAD – Gradska opština PALILULA - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu.

 19. BEOGRAD – GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 14. 8. 2015. Objavljen je na sajtu gradske opštine i u listu „Danas”. Bio je u skladu sa Zakonom. Koalicija je predložila kandidate za komisiju (NUNS i NDNV - Jovana Gligorijević,  UNS - Petar Jeremić,  ANEM i Lokal Pres - Darija Ranković). Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 2.200.000 dinara. U Komisiju su, Rešenjem od 14. 9. 2015. godine, izabrani Petar Jeremić, Jovana Gligorijević i Ivanka Ivanović iz Opštinske uprave. Od ukupno 11 ocenjivanih projekata komisija je odobrila 6. Najviši dodeljeni iznos po projektu bio je 800.000, a najniži 50.000 dinara. Rešenje o raspodeli objavljeno je 9. 11. 2015. godine.
  Konkurs za 2016. godinu je raspisan 25. 1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu gradske opštine i u nedeljniku „Prave novine”. Konkurs je bio u skladu sa propisima. Koaliciija je kandidovala članove komisije (Danijela Pavlović- ANEM i LP, Jovana Gligorijević- NUNS i NDNV i Jelena Spasić- UNS). Na sajtu gradske opštine do 1. aprila 2016. godine nisu objavljena Rešenja o imenovanju komisije i Rešenje o raspodeli sredstava.

 20. BEOGRAD – GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC – Konkurs za 2015. godinu objavljen je 18. marta 2015. godine. Konkurs je objavljen na sajtu gradske opštine. Odluka o izmeni teksta konkursa objavljena je 26. marta 2015. Gradska opština donela je Odluku o dodatnom roku za slanje predloga projekata do 16. aprila 2015. Prvobitni konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. U konkursu je, suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima, učešće ograničeno na medije koji su registrovani na teritoriji gradske opštine Obrenovac. Koalicija je o nepravilnostima obavestila opštinske vlasti 25. marta 2015. godine. Dan kasnije konkurs je ispravljen. Koalicija je predložila kandidate za komisiju (UNS – Nino Brajović, NUNS i NDNV - Ljubomir Đorđević, ANEM i LP - Mitko Jakovlevski). Opština je imenovala komisiju prihvatajući jednog kandidata Koalicije - Nina Brajovića. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 27. 4. 2015. godine i objavljeno je na sajtu gradske opštine. U komisiju su još izabrani Olga Mirosavljević, predstavnica gradske opštine Obrenovac i Jelena Božičanin, predstavnik Asocijacije elektronskih medija Vojvodine (AEMV). Članovima komisije nisu isplaćeni putni troškovi, ni honorari. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 8.000.000 dinara. Na konkurs je stiglo 7 projektnih predloga, od toga je odobreno 4. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 15. 6. 2015. godine i objavljeno je na sajtu gradske opštine. Najviši iznos od 5.292.307 dinara dodeljen je Preduzeću za informisanje i marketing "Studio MAG" iz Obrenovca za projekat "Obrenovac danas", dok je najniži iznos od 443.956 dinara dodeljen Agenciji za informisanje, izdavaštvo i marketing "Obrenovačka hronika" iz Obrenovca. Jedan učesnik konkursa - Radio City iz Niša – pokrenuo je upravni spor. Opština nije imala druga davanja mimo konkursa u 2015. godini.
  Konkurs za 2016. raspisan je 31. 12. 2015. na iznos od 13.700.000 dinara. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom (ograničeno pravo konkurisanja na medije koji su registrovani na teritoriji gradske opštine Obrenovac). Koalicija je uputila primedbe i one su prihvaćene, te je konkurs ispravljen. Koalicija je za članove konkursne komisije kandidovala Nina Brajovića (UNS), Vlada Mareša (NUNS i NDNV) i Mitka Jakovlevskog (ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Obrenovca, a doneto je 19. 1. 2016. godne. U komisiju su izabrani: Nino Brajović – UNS, Olga Mirosavljević - Gradska opština Obrenovac i Siniša Jovanović - Asocijacija elektronskih medija Vojvodine (AEMV). Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu gradske opštine Obrenovac, a doneto je 3. 2. 2016. godine. Sav predviđen novac je raspodeljen. Odobreno je 6 od 10 pristiglih projekata. Najviši iznos dodeljen je RTV Mag – 9.720.000 dinara, a najniži Razvojnom centru "ROM" iz Obrenovca – 250.000 dinara.

 21. BEOGRAD – GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 25. 11. 2015. godine. Objavljen je na sajtu gradske opštine i u listu „Mladenovački glas”. Konkurs je bio u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komisije (Dejan Crnomarković - ANEM i LP, Zoran Ćulafić - NUNS i NDNV i Olivera Milošević – UNS). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 10. 12. 2015. godine. U komisiju su izabrani: Dejan Crnomarković, Željko Mutavdžić i Snežana Adamović (druga dva nepoznato na čiji predlog). Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 25. 12. 2015. godine. Na konkursu je bilo opredeljeno 800.000 dinara, a raspodeljeno je 799.998 dinara. Odobreno je 3 od 5 pristiglih konkursa. Najviše novca (350.000) dodeljeno je TV Fleš plus iz Aranđelovca za projekat „Mladenovac na dlanu”, a najmanje (50.000) dodeljeno je TV Jasenica za projekat pod istim nazivom – „Mladenovac na dlanu”. Gradska opština je iz budžeta za 2015. godinu izdvojila za pojedinačna davanja, mimo konkursa, 950.000 dinara za RTV ''Fleš'' iz Aranđelovca i ''Delta plus''/ ''Mladenovački glas'' iz Mladenovca.
  Konkurs za 2016. godinu raspisan je 24. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu gradske opštine i u listu „Mladenovački glas”. Ove godine, konkurs nije bio u skladu sa propisima jer je poziv za članove komisije bio ograničen samo na udruženja i medijske stručnjake sa teritorije gradske opštine Mladenovac. Koalicija je gradskoj opštini uputila primedbe i one su uvažene. Koalicija je potom predložila članove komisije (Dejan Miladinović - ANEM i LP, Željko Mutavdžić - UNS, Zoran Ćulafić - NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 9. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu gradske opštine. U komisiju su izabrani Željko Mutavdžić, Snežana Pantović - Udruženje sportskih novinara Beograda i Milosav B. Vlajić - nezavisni član. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu gradske opštine, a doneto je 21. 3. 2016. godine. Ukupno predviđen novac na konkursu bio je 450.000 dinara, od čega je raspodeljeno 449.997. Odobreno je 3 od pristiglih 5 projekata. Najviši iznos – 250.000 dinara odobren je RTV Studiju B za projekat „Beograde dobro jutro”, a najniži – 10.000 dinara nedeljniku „Dnevnik” za projekat "Dnevnik mladenovački - tradicionalno i savremeno".

 22. BAČKA TOPOLA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 27. 7. 2015. godine. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Magyar Szó”. Koalicija je predložila kandidate za komisiju: Vladan Filipčev (NUNS i NDNV), Kristina Kovač (UNS), Slobodan Krajnović (ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 2. 9. 2015. godine i objavljeno na sajtu Opštine. U komisiju su izabrani Vladan Filipčev - NUNS i NDNV, Livia Tot - Udruženje mađarskih novinara Vojvodine i Aniko Sabo - predlog pojedinaca – novinara. Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznosila su 2.000.000 dinara. Na sajtu Opštine nisu objavljena rešenja o imenovanju komisije i dodeli sredstava. Koalicija je Opštini poslala zahtev za pristup informacijama od javnog značaja,  ali još uvek nije dobila Rešenje o raspodeli sredstava. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 5. 1. 2016. godine na iznos od 6.000.000 dinara. Konkurs je ispravan i objavljen na opštinskom sajtu i u listu „Magyar Szó”. Koalicija je predložila kandidate za komisiju: Borivoj Otić (UNS), Slobodan Krajnović (ANEM i LP), Čaba Presburger (NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 29. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. U komisiju su izabrani: Borivoj Otić - UNS , Robert Kartali - Subotica Info i Aniko Sabo - Magyar Szó. Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 6.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava.

104.  MALI IĐOŠ - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 13. 3. 2015. Konkurs nije objavljen na opštinskom sajtu, već na oglasnoj tabli. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija nije slala primedbe jer nije imala informaciju o raspisanom konkursu. Na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja Koalicija je dobila konkursnu dokumentaciju u kojoj je uočila mnoštvo nepravilnosti. U konkursu nije bilo navedeno koji iznos sredstava je bio namenjen za raspodelu. Opština je imenovala komisiju za ocenjivanje projekata koju su činili Andrea Brezovski - diplomirani novinar, Janoš Lakatoš – novinar i Mariana Deak - urednica Službenog lista Opštine Mali Iđoš. Rešenje o imenovanju komisije takođe nije objavljeno na opštinskom sajtu. Na konkurs su pristigla dva predloga projekata i oba su dobila sredstva -  jedan 600.000 – Fondacija Panonija za projekat „Javno informisanje građana opštine Mali Iđoš putem RTV programa Fondacija "Panonija"”, a drugi 300.000 dinara - Javno preduzeće za informisanje Vrbas za projekat “ Panorama”. Odluka o raspodeli sredstava doneta je 14. 4. 2015. ali, takođe, nije objavljena na sajtu Opštine. Protivzakonito je i što su sredstva na konkursu dodeljena javnom preduzeću iz Vrbasa.
Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

105.  SUBOTICA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 27. 3. 2015. godine. Raspisan je pre, ali je sproveden u toku posmatranog perioda. Objavljen je na sajtu Grada i u listovima „Subotičke novine”, „Magyar szo” i „Hrvatska riječ”. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom jer je pravo učešća ograničavano na medije koji su registrovani na teritoriji Grada Subotice. Na reakciju Koalicije konkurs je ispravljen. Koalicija je predložila kandidate (UNS – Dragana Bjelica, NUNS i NDNV – Željko Bodrožić i LP i ANEM – Slobodan Krajnović). U komisiju je izabran jedan kandidat Koalicije – Dragana Bjelica. Druga dva izabrana kandidata bili su Ištvan Benčik, predstavnik Udruženja mađarskih novinara Vojvodine i Milutin Mitrić, medijski stručnjak, predlog pojedinaca-novinara. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 29. 5. 2015. godine i objavljeno je na sajtu Grada. Ukupno predviđen novac za raspodelu bio je 28.000.000 dinara (26.600.000 za javni poziv za sufinansiranje medijskih sadržaja i 1.400.000 za pojedinačna davanja). Neraspodeljeno je po konkursu ostalo 203.800 dinara. Na konkurs je pristigao 31 projekat, od kojih 5 nije imalo potpunu dokumentaciju. Odobreno je 20 projekata. Najviši dodeljeni iznos po projektu je 8.000.100 dinara – Fondaciji „Panonija” za projekat „Opšte obrazovni program o dešavanjima u gradu Subotici”, a najniži 170.000 dinara - Bunjevačkom kulturniom centru Bajmok za projekat „TV produkcija Bajmočka hronika”. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu Grada, a doneto je 26. 6. 2015. godine. Protiv Rešenja pokrenut je jedan upravni spor. Spor je pokrenuo jedan od učesnika konkursa, Radio City iz Niša. Subotica je u 2015. godini dva puta novac medijima dodelila putem direktnih davanja. Prvi put, 27. 2. 2015. godine, Radio televiziji K23 dodeljeno je 400.000 dinara, a 18. 11. 2015. godine Nikola Tumbas PR fotografskoj radnji Noah agency dodeljeno je 350.000 dinara. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

106.  ŽITIŠTE - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 4. 3. 2015. godine, pre posmatranog perioda. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkurs je poništen zbog primedbi novinarskih udruženja i do kraja godine nije ponovo raspisan.
Konkurs za 2016. godinu, takođe, još uvek nije raspisan.

107.  ZRENjANIN Prvi konkurs za 2015. godinu raspisan je 27. 7. 2015. godine. Na reakciju Koalicije, on je poništen, a novi raspisan 30. 8. 2015. godine. Konkursi su objavljeni na sajtu Grada i u listu „Zrenjanin”. Oba konkursa nisu bila u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Reagujući na prvi konkurs, Koalicija je poslala dopis Opštini 10. 8. 2015. i dan nakon toga objavila saopštenje zbog neregularnosti koja se ogleda u diskriminaciji medija. Sporno je bilo što je raspisan konkurs samo za elektronske medije, samo za one koji imaju sedište na teritoriji Zrenjanina i čiji je program dostupan na teritoriji grada najmanje 25 godina. Takođe, bilo je sporno što specifični kriterijumi propisuju svakodnevno emitovanje informativnog programa u trajanju od 60 minuta i direktnih prenosa aktivnosti čiji su organizatori Skupština grada i Gradsko veće. Bilo je sporno i to što se neopravdano favorizuju mediji koji su do sada imali 60 minuta informativnog programa i oni koji su do sada prenosili zasedanja Skupštine. Opština je nakon dopisa i saopštenja Koalicije 18. 8. 2015. godine poništila konkurs. Krajem avgusta, 30. 8. Opština je raspisala novi konkurs, koji je takođe bio sporan, jer je ponovo traženo da sedište medija bude na teritoriji Zrenjanina, a kroz specifične kriterijume prednost je data medijima koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina. Koalicija je poslala dopis (primedbe i sugestije) 17. 9. 2015. godine predsedniku opštine. Koalicija nije slala predloge kandidata za komisiju jer konkurs nije bio u skladu sa propisima. Opština je u međuvremenu imenovala komisiju: Dejan Molnar i Suzana Kokavski iz Asocijacije novinara Banata, Janoš Jenovai iz Udruženja mađarskih novinara Vojvodine. Rešenje o imenovanju komisije je objavljeno na sajtu. Ukupna predviđena sredstva na konkursu bila su 5.000.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava nije objavljeno na sajtu i Koalicija nema informacije kako je i da li novac raspodeljen.
Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

108.  NOVA CRNJA - Konkurs nije raspisan ni za 2015. ni za 2016. godinu. Koalicija je poslala dopis Opštini zbog neraspisanog konkursa, ali opština nije odgovorila.

109.  NOVI BEČEJ - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 22. 7. 2015. godine. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i objavljen je na opštinskom sajtu i u listu „Danas”. Koalicija je predložila članove komisije: Predrag Ćurčija (UNS), Dragan Đorđević (ANEM i Lokal Pres) i Brankica Drašković (NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto je 16. 9. 2015. godine. U komisiju su imenovani: Predrag Ćurčija (UNS), Srđan Merković (predlog Opštine), Ferenc Berček (RAB). Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 4.000.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 1. 9. 2015. godine i objavljeno je na opštinskom sajtu. Komisija je odobrila sredstva za devet projekata, koliko je i pristiglo na konkurs. Najviši dodeljeni iznos,1.800.000 dinara, odobren je Radiju Novi Bečej, a najniži, 80.000 dinara, PR Agenciji Mihailo Berček. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 29. 3. 2016. godine. Objavljen je na opštinskom sajtu i u listu „Dnevnik”. Konkurs je u potpunosti bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i Koalicija je poslala kandidate za komisiju (Branka Jajić - UNS, Brankica Drašković - NUNS i NDNV i Ivica Šmit - ANEM i LP). Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 3.980.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije objavljeno Rešenje o imenovanju komisije. Konkurs je u toku.

110.  SEČANJ – Konkurs nije raspisan ni za 2015, ni za 2016. godinu. Koalicija je poslala dopis Opštini sa pozivom da raspiše konkurs ali nije bilo odgovora.

111.  ADA – Konkurs nije raspisan ni za 2015, ni za 2016. godinu. Koalicija je poslala dopis Opštini zbog neraspisanog konkursa. Predsednik opštine Ada odgovorio je 2015. godine Koaliciji da ta Opština neće raspisivati konkurs u toj godini godine.

112.  KANjIŽA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 31. 3. 2015. godine i objavljen je na opštinskom sajtu. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkursom je bilo uslovljeno da podnosilac projekta treba da ima sedište na teritoriji opštine najmanje jednu godinu. Nisu prihvaćene primedbe Koalicije. Koalicija nije slala predloge za članove komisije. Opština je 4. 5. 2015. godine Rešenjem imenovala komisiju: Erne Nemet, urednik, Radio Subotica, Daniel Večei, novinar, Radio Subotica, Đerđ Mesaroš, novinar, Radio 90 Hajdukovo. Rešenje o imenovanju objavljeno je na sajtu. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 7.300.000 dinara. Komisija je razmatrala šest projekata, a odobrila sredstva za četiri. Najviši iznos, 6.100.000 dinara, dodeljen je mediju Tiszapartfest, a najniži, 60.000 dinara, mediju Asterias. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 8. 5. 2015. godine i objavljeno je na opštinskom sajtu.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 3. 3. 2016. godine. Objavljen je na opštinskom sajtu. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i Koalicija je predložila članove komisije (Sandra Iršević - UNS, Gordana Perunović Fijat - NUNS i NDNV i Ivica Šmit - ANEM i LP). Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznose 7.300.000 dinara. Konkurs je u toku.


113.  KIKINDA – Konkurs za 2015. godinu raspisan je u januaru 2015. godine, pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. raspisan 21. 12. 2015. godine, na iznos od 33.300.000 dinara. Konkurs je bio neispravan. Koalicija je uputila primedbe na koje nije dobila nikakav odgovor (osporeno ograničavanje učešća samo na elektronske i štampane medije, isključivanje internet portala, ograničavanje prava učešća samo na medije koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji opštine). Koalicija nije kandidovala članove konkursne komisije. Koalicija nema informacije o nastavku ovog konkursa.

 

114.  NOVI KNEŽEVAC – Konkurs za 2015. godinu nije raspisan. Koalicija je u toku 2015. godine poslala dopis Opštini da raspiše konkurs, ali nije dobila odgovor.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 9. 2. 2016. godine i objavljen je na opštinskom sajtu. Konkurs nije bio u skladu sa propisima jer je Pravo konkurisanja bilo ograničeno samo na medije i produkcije koje imaju sedište na teritoriji Opštine Novi Kneževac. Koalicija je Opštini uputila primedbe, međutim, one nisu uvažene. Koalicija nije predložila članove komisije. Koalicija nema podataka ko je naknadno izabran u komisiju. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na opštinskom sajtu, a doneto je 18. 3. 2016. godine. Za raspodelu je po konkursu bilo opredeljeno 3.000.000 dinara, a raspodeljeno je 1.887.000 koliko je dobio jedini prijavljeni projekat „Novokneževački kulturni mozaik” Udruženja "Novi Kneževac i okolina".

 

115.  SENTA – Konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda, 11. 3. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu i u listu „Magyar Szo”. Koalicija nije predložila članove komisije jer nije imala informacije o konkursu, niti obaveštenje organa vlasti. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 442.000 dinara, a ostalo je neraspodeljeno 21.000 dinara. Prijavljena su tri projekta, izabrana dva, od kojih je najviši dobijeni iznos 300.000 dinara, koje je dobila radio stanica "No Limit radio" d.o.o. iz Sente za projekat „Vesti i lokalne vesti na mađarskom jeziku”, a najniži 121.000 dinara, koji je odobren Pro Mediji za projekat „Emisija Célkeresztben - informisanje osoba sa invaliditetom”. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 12. 5. 2015. godine i objavljeno je na opštinskom sajtu. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 26. 1. 2016. godine. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu i u listu „Magyar Szo”. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Čaba Presburger- NUNS i NDNV, Sandra Iršević - UNS i Slobodan Krajnović - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 17. 2. 2016. godine i objavljeno je na opštinskom sajtu. U komisiju su izabrani: Sandra Iršević – UNS, Livia Tot - Het Nap i Ištvan Fodor - Magyar Szo. Ukupno predviđena sredstva na konkusu iznose 421.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava do kraja posmatranog perioda nije doneto. Konkurs je u toku.

116.  ČOKA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda 27. 2. 2015. godine. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu i listu „Čokanska hronika”. Izabrani članovi komisije su Erika Kerepeši, Danijela Knežević, Marija Palatinus. Predviđena sredstva na konkursu iznosila su 3.425.000 dinara. Na sajtu Opštine nisu objavljena Rešenja o izboru komisije i dodeli sredstava. NDNV je u ime Koalicije poslao zahtev za informacije od javnog značaja na koji su odgovorili, ali sa nepotpunom dokumentacijom. Koalicija nije kandidovala predstavnike jer nije saznala za konkurs na vreme.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 5. 2. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu opštine, ali nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je reagovala i primedbe su uvažene, te je Koalicija i ipredložila candidate za članove komisije (Predrag Miljanović - UNS, Gordana Perunović Fijat - NUNS i NDNV i Ivica Šmit - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na opštinskom sajtu, a doneto je 29. 3. 2016. godine. U komisiju su izabrani: Gordana Perunović Fijat, Marija Palatinuš - opštinska uprava Čoka i Petar Kočić – nepoznato na čiji predlog. Na konkursu je opredeljeno 1.060.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije objavljeno Rešenje o raspodeli sredstava. Konkurs je u toku.

117.  ALIBUNAR - Konkurs za 2015. godinu objavljen je prvi put 11. 5. 2015. godine. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na opštinskom sajtu. Koalicija je predložila za komisiju: Jovicu Danilovića – UNS, Bobana Tomića - ANEM i LP, Violetu Živkov – NUNS i NDNV. Opština je imenovala komisiju u predloženom sastavu. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu Opštine. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 2.500.000 dinara. Komisija je u julu 2015. godine zasedala i dala Opštini svoj predlog za dodelu sredstava, ali je Opština poništila Odluku o raspisivanju konkursa 25. 8. 2015. godine, sa obrazloženjem da poziv nije raspisan u skladu sa Zakonom (nije objavljen u dnevnim ili nedeljnim novinama). Konkurs je ponovo raspisan 5. 10. 2015. godine. Koalicija nije uputila primedbe jer nije bila upoznata na vreme da je konkurs ponovo raspisan. Rešenje o Komisiji objavljeno je u okviru Službenog lista opštine Alibunar 2015/37, bez datuma objavljivanja tog lista. Rešenje o raspodeli nije objavljeno na sajtu, čak ni u Službenom listu Opštine koji se objavljuje na sajtu Opštine, tako da Koalicija nema pouzdane informacije o ovom konkursu. Na konkursu je bilo opredeljeno 3.500.000 dinara.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 25. 2. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu Opštine. Nije bio u skaldu sa Zakonom i Pravilnikom jer nije sadržao poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima da predlože članove komisija. Koalicija je reagovala i konkurs je ispravljen. Koalicija je kandidovala članove (Jovica Danilović - UNS, Nenad Živković - NUNS i NDNV i Mitko Jakovlevski - ANEM i LP). Na konkursu je opredeljeno 1.500.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava do kraja posmatranog perioda nije doneto, konkurs je u toku.

118.  BELA CRKVA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda, 24. 2. 2015. godine. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Nije bio objavljen na sajtu. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su bili sporni, a opština je prihvatila primedbe Koalicije i ispravila konkurs. Koalicija je predložila kandidate za komisiju: Valentin Mik (UNS) i Gordana Perunović Fijat (NUNS i NDNV), dok LP i ANEM nisu predložili kandidata. Opština je imenovala komisiju: Mara Đekić (RTV, Vršac), Valentin Mik (UNS) i Gordana Perunović Fijat (NUNS i NDNV). Rešenje nije objavljeno na sajtu, a doneto je 3. 3. 2015. godine. Ukupno predviđena sredstva na konkursu iznosila su 1.946.000 dinara. Na konkurs je prijavljeno pet projekata i komisija je odobrila sve. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 16. 4. 2015. godine i ono takođe nije objavljeno na opštinskom sajtu. Najviši dodeljeni iznos po projektu, 1.579.700 dinara, odobren je TV Banat za projekat „Belocrkvanska događanja”, a najniži, 50.000 dinara, UG Danubius iz Novog Sada za projekat „Vojvodina Info Net”. Podaci su prikupljeni na osnovu izveštaja člana komisije.
Konkurs za 2016. objavljen 25.12.2015. na iznos od 6.000.000 dinara. Konkurs je ispravan, a Koalicija je za članove komisija predložila Valentina Mika (UNS), Gordanu Perunović Fijat (NUNS i NDNV) i Andrijanu Maksimović (ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na opštinskom sajtu i Koalicija nema podatke o tome ko su bili članovi. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 4. 2. 2016. godine i takođe nije objavljeno na sajtu organa. Na konkurs je pristiglo 10, a odobreno je 6 projekata. Najviši iznos po projektu, 4.000.000 dinara, dodeljen je portalu BC Info za projekat „Javno informisanje u funkciji stanovnika opštine Bela Crkva”, a najniži, 50.000 dinara, Agenciji Beta za projekat „Agencijska produkcija u cilju unapređivanja javnog informisanja opštine Bela Crkva”.

119.  VRŠAC - Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 22. 1. 2016. godine. Objavljen je na zvaničnom sajtu. Konkurs je bio u skladu sa propisima i Koalicija je predložila dva člana komisije (Mara Đekić - UNS i Maja Leđenac - NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave, a doneto je 10. 2. 2106. godine. U komisiju su izabrani Mara Đekić, Aleksandar Avramesku - RTS i Miodrag Kališki - Udruženje novinara Vršca. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 23. 2. 2105. godine i objavljeno je na sajtu organa. Za raspodelu je po ovogodišnjem konkursu Vršca bio opredeljeno 18.000.000 dinara i sve je raspodeljeno. Na konkurs je pristiglo 19 projekata, koliko je i odobreno. Najviši iznos po projektu, 9.724.000 dinara, dobio je TV Kopernikus za projekat “Vršac kakav želimo”, a najniži, 90.000 dinara, Radio FAR za projekat „Informativne radio emisije na srpskom i rumunskom jeziku - Hronika opštine Vršac”.

120.  KOVAČICA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 8. 6. 2015. godine. Objavljen je na opštinskom sajtu i bio je u skladu sa propisima. Koalicija nije predložila kandidate za članove komisije jer nije na vreme uočila konkurs. Rešenje o imenovanju komisije je objavljeno na sajtu, ali je zbog tehničke neispravnosti ovaj dokument nedostupan (ne može se preuzeti). Izabrani članovi komisije: Janoš K. Nađ, Vasile Barbu, Anjička Halupova. Ukupna predviđena sredstva na konkursu 9.000.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 29. 6. 2015. godine i objavljeno je na sajtu organa. Na konkurs su prijavljena dva projekta. Oba su odabrana za sufinansiranje, jedan sa 4.482.004 - Radio-televizija opštine Kovačica sa projektom „Opština Kovačica u fokusu”, a drugi sa 4.482.004 dinara - Radio-televizija opštine Kovačica sa projektom „Opština Kovačica u etru”.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 21. 1. 2016. godine. Objavljen je na opštinskom sajtu i u listu „Hlas ljudu”. Konkurs nije bio u skladu sa propisima. Odeljak u predlogu budžeta za 2016. godinu Opštine Kovačica namenjen informisanju bio je naslovljen sa "Konkurs za finansiranje proizvodnje medijskih sadržaja JP RTVOK". Više nego jasna namera da se novac dodeli jedino ovom, javnom preduzeću. Sam konkurs je sastavljen tako da je, više nego vidljivo, celokupan novac unapred namenjen ovom mediju. Koalicija je uputila primedbe na tekst konkursa i on je ispravljen. Koalicija je potom prodložila članove komisije (Valentin Mik - UNS, Nedim Sejdinović - NUNS i NDNV i Ivica Šmit - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Opštine, a doneto je 3. 3. 2016. godine. U komisiju su imenovani: Valentin Mik, Mladen Anđelko Bulut - DNV i Miroslav Paunović - nezavisni stručnjak za medije. Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 17.500.000 dinara, a do kraja posmatranog perioda Rešenje o raspodeli sredstava nije doneto. Konkurs je u toku.

121.  KOVIN -  Prvi konkurs za 2015. godinu objavljen je u martu 2015. godine, pre posmatranog perioda, a sproveden u toku posmatranog perioda. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, i objavljen je na sajtu Opštine i u dnevnom listu „Danas”.  Koalicija je predložila članove komsiije (UNS – Kristina Kovač, NUNS i NDNV – Nedim Sejdinović, LP i ANEM – Andrijana Maksimović). Izabrana su dva kandidata Koalicije – Kristina Kovač i Nedim Sejdinović. Treći član komsije bila je Nataša Maoduš, predstavnica Opštine Kovin. Rešenje o imenovanju komisije i Raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu organa. Drugi konkurs raspisan je 15. 9. 2015. godine i nije bio u skladu sa Zakonom. Sporno u konkursu bilo je to što je u nameni sredstava bilo medijsko praćenje aktivnosti organa lokalne samouprave, kao i to što posredno favorizuje sadržaje koji su podobni da doprinesu očuvanju „nacionalnog identiteta i jezika“, kao i sadržaje na manjinskim jezicima u službenoj upotrebi u Kovinu, čime se krši zabrana diskriminacije prilikom dodeljivanja sredstava. Takođe je bio sporan i kriterijum "stepen pokrivenosti opštine" koji nije garancija ostvarivanja javnog interesa. Traženo je otklanjanje navedenih nepravilnosti, Koalicija je uputila dopis Opštini. Primedbe su uvažene i Koalicija je predložila članove komisije (Kristina Kovač - UNS, Uroš Urošević - ANEM i LP i Nedim Sejdinović - NUNS i NDNV). Sva tri kandidata Koalicije su izabrana u komisiju, a Rešenje o imenovanju komisije doneto je 8. 10. 2015. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 950.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 16. 10. 2016. godine. Na konkurs je pristiglo 3 projekta od čega je odobreno 2. Najviši iznos po projektu, 650.000 dinara, dodeljen je Radiju Bus iz Kovina za projekat „Trojezični info paket”, a najniži, 300.000 dinara, Agenciji LO Press, za projekat „Proširenje projekta IGAZ SZO”. Članovima komisije nadoknađeni su putni troškovi.
Konkurs za 2016. godinu rspisan je 22. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Danas”. Bio je u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komisije (Olivera Milošević – UNS, Mitko Jakovlevski - ANEM i LP i Nedim Sejdinović - NUNS i NDNV). Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 1.425.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava, konkurs je u toku.

122.  OPOVO – Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu obajvljen je 29. 1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine Opovo. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i Koalicija je uputila nadležnima primedbe na tekst konkursa. Koalicija je primedbe uputila na odeljak konkursa u kome se ističe da na konkursu ne mogu učestvovati osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge; osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz budžeta AP Vojvodine. Primedbe su uvažene, sporni deo je uklonjen iz teksta konkursa i Koalciija je predložila članove komisije (Valentin Mik - UNS, Nenad Živković - NUNS i NDNV i Dijana Šćekić-Aštalkovski - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 24. 3. 2016. godine i objavljeno je na opštinskom sajtu. U komisiju su izabrani: Valentin Mik, Nenad Živković i Đurica Savkov (nepoznato na čiji predlog). Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 500.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava, konkurs je u toku.

123.  PANČEVO – Konkurs za 2015. nije raspisan. Koalicija je poslala dopis Opštini zbog neraspisanog konkursa, ali nije bilo odgovora. U periodu od 3.12. do 14. 12. 2015. Grad Pančevo je sproveo javnu nabavku medijske usluge - informisanje o radu Skupštine grada, skupštinskih tela, gradskog veća i štaba za vanredne situacije – radio-televizijsko snimanje i emitovanje njihovih sednica. Koalicija je dopisom od 10.12.2015. tražila da Pančevo povuče poziv za javnu nabavku i da raspiše konkurs, ali nije bilo odgovora. Grad Pančevo je 21. 12. 2015. godine na ime direktnih davanja 250.000 dinara dodelio RTV Pančevo.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 29. 1. 2016. godine i objavljen je na sajtu Grada i u listu „Pančevac”. Konkurs je bio u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komisije (Petar Jeremić - UNS, Nedim Sejdinović - NUNS i NDNV i Milorad Tadić – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 2. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Grada. U komisiju su imenovani: Mladen Bulut - predsednik Društva novinara Vojvodine, Miroslav Paunović - direktor i glavni i odgovorni urednik Preduzeća za marketing i informisanje „Studio MAG“ Obrenovac i Nenad Radomirović - član Asocijacije elektronskih medija Vojvodine. U komisiju nije odabran nijedan član predložen od strane Koalicije. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 28. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Grada. Na konkursu je za raspodelu bilo opredeljeno 33.300.000 dinara, a raspodeljeno je 33.296.358. Na konkursu je odobreno 15 projekata (Koalicija nema podatke o tome koliko je projekata pristiglo na konkurs). Najviše novca, 16.500.000 dinara, dodeljeno je RTV Pančevo, za projekat “Magazin "Uvećanje" - Pančevo na dlanu”, a najmanje, 100.000 dinara, dodeljeno je Udruženju novinara za poljoprivredu "Agropress", za projekat „Potencijali poljoprivrede grada Pančeva”.

124.  PLANDIŠTE - Konkurs nije raspisan ni za 2015, ni za 2016. godinu. Koalicija je prošle godine poslala dopis Opštini zbog neraspisanog konkursa. Plandište je u februaru 2015. godine raspisalo javnu nabavku za informisanje. Koalicija je javno reagovala zbog nezakonitosti. U septembru je Koalicija uputila pismo Opštini u kojem navodi da javna nabavka nije bila u skladu sa Zakonom i zahteva da se raspiše konkurs. U 2016. godini ova opština ponovo je, suprotno Zakonu i uz zloupotrebu sistema javnih nabavki, raspisala javnu nabavku u sferi informisanja u visini od 1,7 miliona dinara bez PDV-a. 

125.  APATIN - Konkurs za 2015. godinu objavljen je pre posmatranog perioda, 27. 2. 2015. godine, a sproveden je u toku posmatranog perioda. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na opštinskom sajtu. Koalicija je predložila kandidate: UNS - Petar Jeremić, NUNS i NDNV - Željko Bodrožić, LP i ANEM - Ivica Šmit. U komisiju su imenovani: UNS - Petar Jeremić, LP i ANEM - Ivica Šmit i Pero Zubac, ekspert (opština) i odlučivali su o prijavljenim projektima za oba raspisana konkursa - proizvodnja medijskih sadržaja i organizovanje stručnih i naučnih skupova. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a doneto je 15. 4. 2015. godine. Putni troškovi članovima komisije bili su nadoknađeni. Članovi komisije su dobili i 9.800 dinara neto po sednici (bilo je dve sednice). Ukupna predviđena sredstva na konkursu bila su 10.200.000 dinara za sufinansiranje medijskih sadržaja i 800.000 dinara za organizovanje stručnih skupova. Ukupno pristiglo projekata: za sufinansiranje medijskih sadržaja - 11; za organizovanje skupova – 2. Komisija je odobrila 5 projekata (medijski sadržaji) i 2 projekta (skupovi). Najviši dodeljeni iznos: sufinansiranje medijskih sadržaja - 4.618.000 dinara TV Apatin doo za projekat "Ostvarivanje javnog interesa - informisanje građana Apatina putem Televizije Apatin"; a za organizovanje skupova - 650.000 dinara TV Apatin doo za festival "Medijski festival: jubilarni 20. INTERFER Zlatna Nika 2015 - Internacionalni festival reportaže i medija". Najniži dodeljeni iznosi: za sufinansiranje medijskih sadržaja - 100.000 dinara Novinskoj agenciji "Beta - Press" doo za projekat "Unapređivanje publiciteta o aktivnostima opštine Apatin kao doprinos unapređivanju informisanja građana opštine, regiona i republike"; a za organizovanje skupova - 150.000 dinara Radio Apatinu i preduzeću za proizvodnju, trgovinu i turizam "Planeta" doo iz Apatina za stručni skup za novinare i ostalo osoblje radio stanica sa područja opštine Apatin i susednih opština "Samoodrživi lokalni radio". Opština je prihvatila predlog komisije. Odluka o raspodeli objavljena je 1. 6. 2015. na sajtu lokalne samouprave. Nije pokrenut nijedan upravni spor i opština nije imala druga davanja mimo konkursa. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

 

126.  KULA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda.
U 2016. godini konkurs je raspisan 27. 1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Kulska komuna”. Bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, pa je Koalicija predložila članove komisije (Nedim Sejdinović - NUNS i NDNV, Dragana Bjelica - UNS i Maja Pavlović - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 23. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. U komisiju su izabrani Snežana Šaša - opštinska uprava Kula, Mihajlo Zazuljak - Ruske slovo i Zoran M. Mandić - novinar i književnik iz Sombora. U komisiju nije imenovan nijedan predloženi kandidat Koalicije, zbog čega je Koalicija reagovala. Opština je uvažila primedbe Koalicije i 13. 3. 2016. godine poništila Rešenje o imenovanju komisije. Konkurs je naknadno, 29. 3. 2016. godine, poništen i raspisan je novi 29. 3. 2016. Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 3.600.000 dinara.

 

127.  ODŽACI – Prvi konkurs za 2015. godinu objavljen je pre posmatranog perioda – 23. 3. 2015. godine, ali je sproveden u toku posmatranog perioda. Objavljen je na sajtu organa i u listu „Naše novine Odžaci”. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija nije na vreme uočila konkurs i nije predložila članove komisije. U komisiju su, Rešenjem o imenovanju od 8. 4. 2015. godine, imenovani: Slavka Anđelković Petrović, Radoslav Medić i Vesna Miljković – nepoznato na čiji predlog. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 27. 4. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. Za raspodelu je bilo predviđeno 2.400.000 dinara, a dodeljeno je 1.680.000. Na konkurs je pristiglo 5 projekata i svi su odobreni. Najviši iznos, 1.050.000 dinara dobila je Agencija za marketing i medijske usluge "Chimny design" Odžaci, a najniži, 30.000 dinara, Udruženje „Danubius”. Drugi konkurs u 2015. godini je raspisan 28. 7. 2015. godine. Bio je u skladu je sa Zakonom i Pravilnikom i objavljen je na sajtu organa i u listu „Naše novine Odžaci”. Koalicija je predložila članove komisije (Zorica Višnjić - ANEM i LP, Jelena Perković - NUNS i NDNV i Kristina Kovač - UNS). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 21. 8. 2016. godine i objavljeno je na sajtu. U komisiju su izabrani Zorica Višnjić, Radoslav Medić - nezavisni medijski stručnjak i Rajko Bošković - nezavisni medjski stručnjak. Koalicija je reagovala na izbor članova komisije jer je nisu u većini činili predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, kako to nalažu Zakon i Pravilnik. Sugestija je uvežena i Rešenje o imenovanju komisije je ispravljeno. Dva člana komisije izabrana su na predlog Koalicije. Za članove komisije izabrani su Zorica Višnjić, Jelena Perković i Radoslav Medić, novinar (predlog predsednika Opštine). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Članovima komisije isplaćena je naknada za rad u iznosu od 1.200 dinara i nadoknada za putne troškove (u visini autobuske karte). Ukupna predviđena sredstva na drugom konkursu iznosila su 3.200.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 9. 9. 2015. godine. Ukupno je pristiglo 12 projekata. Po predlogu komisije, sufinansirani su svi projekti i sav novac je raspodeljen. Najviši dodeljeni iznosi na drugom konkursu je 1.720.000 dinara i dobio ga je projekat „O Odžacima informiši se” Agencije za marketing i medijske usluge "Chimny design" Odžaci, a najniži 50.000 dinara – dobio ga je projekat „Unapređivanje publiciteta o aktivnostima opštine Odžaci kao doprinos unapređivanju informisanja građana opštine, regiona i republike“ Agencije Beta. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 9. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu organa i u listu „Naše novine Odžaci”. Ovogodišnji konkurs Odžaka nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Shodno članu 15. Zakona o javnom informisanju i medijima koji propisuje šta je javni interes, predmet konkursa ne može biti...“ o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finansiraju iz budžeta opštine Odžaci, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru ” kako stoji u Javnom pozivu. Koalicija je reagovala i Opština je ispravila konkurs. Koalicija je predložila članove komisije (Slobodan Krajnović - ANEM i LP, Predrag Ćurćija - UNS i Tivador Farago - NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 24. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. U komisiju su imenovani Tivador Farago, Vladan Stefanović - RAB Srbija i Vladimir Jovanović - Udrženje turističkih novinara i pisaca o turizmu "Fijet Srbija". Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 11. 3. 2016. godine. Na konkursu je za raspodelu bilo predviđeno 4.100.000 dinara, a raspodeljeno je 4.099.998. Odobreno je svih 11 pristiglih projekata. Najviši iznos, 1.900.000 dobila je Agencija za marketing i medijske usluge "Chimny design" Odžaci za projekat „Opština Odžaci danas i sutra”, najmanje DOO Romanov Deronje za projekat „Krlo e romengo”.

128.  SOMBOR – Konkurs za 2015. godinu je objavljen pre posmatranog perioda, 13. 3. 2015. godine, sproveden je u toku posmatranog perioda i nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu Grada i u „Somborskim novinama”. Koalicija je uputila primedbe zbog spornog ograničavanja sedišta za podnosioce projekata na teritoriju Sombora. Raspisana su dva konkursa - za nacionalne manjine i za informisanje u kom je data prednost za projekte koji unapređuju položaj osoba sa invaliditetom. Uprkos nepravilnostima, Koalicija je predložila kandidate za članove komisije: Sandru Iršević (UNS), Vladana Filipčeva (NUNS i NDNV) i Slobodana Krajnovića (ANEM i Lokal Pres). Imenovane su dve komisije: Za nacionalne manjine - Livija Tot (UMNV), Monika Kostić i Mane Škorić (nezavisni stručnjaci iz Sombora). Za osobe sa invaliditetom - Vladan Stefanović (RAB), Momir Mioković iz Subotice i Isa Basarić iz Sombora, nezavisni stručnjaci za medije. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 10.000.000 dinara. Na konkursu je dodeljen novac mediju iz Apatina koji je tada bio u blokadi 11 meseci. Ostaje pitanje zašto je razmatran predlog projekta iz Apatina, ako su konkursom ograničilli da mediji moraju imati sedište u Somboru. Na sajtu Sombora nisu objavljena rešenja o izboru komisije i dodeli sredstava.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 18. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i u „Somborskim novinama”. Konkurs je bio u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komisije (Sandra Iršević - UNS, Natalija Jakovljević Ivanić – NUNS i NDNV i Ivica Šmit- ANEM i LP). Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 8.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije, konkurs je u toku.  

129.  BAČ – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 3. 7. 2015. godine. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Objavljen je na sajtu, nejasno kada, i u listu „Naše novine”. Koalicija je reagovala zbog toga što su u konkursnu komisiju izabrani zaposleni u opštinskoj upravi, bez ikakve kompetencije u medijskoj oblasti. Reagovano je i zbog netransparentnog postupka i zahtevano da se konkurs poništi i raspiše novi u skladu sa Zakonom. Koalicija nije slala predloge za članove komisije. Opština je tražila da Koalicija pošalje zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kako bi došla do Rešenja o imenovanju komisije i Rešenja o dodeli sredstava na konkursu. Mediji koji su planirali nisu učestvovali na konkursu jer nisu došli do informacije da je raspisan. Koaliciji je odgovoreno na zahtev za pristup informacijama i poslata su rešenja o članovima komisije i dodeli sredstava. U komisiju su bili Tanja Mijić, Dunja Rakocija i Antonija Zarecki – nepoznato na čiji predlog.. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 452.000 dinara. Rešenje o raspodeli doneto je 7. 8. 2015. godine. Prijavljeno je bilo dva projekta, kojima je dodeljeno 251.988 dinara – dobio ih je Lukmes doo za projekat „Opština Bač na dlanu”, odnosno 200.012 dinara – dobio ih je list „Dnevnik” za projekat „Bač u Dnevniku”. Konkurs za 2016. godinu Bač je raspisao 24. 2. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu opštine i u listu „Naše novine”. Koalicija je predložila članove komisije (Dragana Bjelica - UNS, Slobodan Krajnović - ANEM i LP i Maja Leđenac – NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 10. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu. U komisiju su izabrani Miodrag Vučinić, Dragan Bašović  i Dunja Rakocija – ponovo nepoznato na čiji predlog. Koalicija je ponovo reagovala jer nijedan njen kandidat nije izabran, pa je traženo objašnjenje na čiji predlog su izabrani članovi koji su činili konkursnu komisiju. Koalicija nije dobila odgovor od opštine. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 25. 3. 2016. godine. Na konkursu je dodeljeno svih 1.800.000 dinara koliko je opredeljeno za raspodelu. Novac je dobilo 6 od 10 prijavljenih projekata. Najveći iznos, 900.000 dinara, dodeljen je projektu „Radijsko informisanje građana opštine Bač” JP Radio Bačka Bač, a najniži, 100.000 dinara, projektu „Između dovoljnog i potrebnog - promocija ruralnog razvoja opštine Bač” Novosadske TV.

130.  BAČKA PALANKA – Konkurs nije raspisan ni za 2015, ni za 2016. godinu. Koalicija je poslala dopis 2015. godine opštini zbog neraspisanog konkursa, ali opština nije odgovorila.

131.  BAČKI PETROVAC - Konkurs za 2015. nije raspisan.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 17. 3. 2016. godine, na iznos od 4.000.000 dinara. Konkurs je objavljen na sajtu Opštine i bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Nedim Sejdinović - NUNS i NDNV, Predrag Ćurčija - UNS i Ivica Šmit - ANEM i LP). Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije, konkurs je u toku.

132.  BEOČIN - Konkurs za 2015. raspisan je 21. 9. 2015. na iznos od 400.000 dinara. Konkurs je bio ispravan, a objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Dnevnik”. Koalicija je za članove konkursne komisije kandidovala Petra Jeremića (UNS), Darka Špera (NUNS i NDNV) i Maju Pavlović (ANEM i LP). Ceo postupak nakon raspisivanja konkursa je nepoznat. Ni rešenje o sastavu komisija ni konačno Rešenje o raspodeli nisu objavljeni na sajtu Opštine. Koalicija je poslala Opštini zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kako bi dobila Rešenje o imenovanju komisije, ali na njega nije odgovoreno.

133.  BEČEJ – Konkurs za 2015. godinu nije raspisan.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 30. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Dnevnik”. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove komisije (Branka Jajić – UNS, Čaba Presburger - NUNS i NDNV i Ivica Šmit - ANEM i LP). Na konkursu je za raspodelu opredeljeno 4.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije, konkurs je u toku.

134.  VRBAS - Konkurs nije raspisan ni za 2015, ni za 2016. godinu.

135.  ŽABALJ – Prvi konkurs za 2015. godinu raspisan je pre posmatranog perioda. Drugi konkurs raspisan je 4. 11. 2015. godine na iznos od 500.000 dinara. Objavljen je na sajtu opštine i u listu „Dnevnik”. Konkurs nije bio ispravan. Koalicija je poslala dopis sa primedbama zbog diskriminatornih uslova (konkurs je bio namenjen samo za tv i štampane medije). Opština je korigovala konkurs i produžila rok za prijave. Koalicija je za članove komisija predložila Miodraga Mandića (NUNS i NDNV), Borisa Pavlova (UNS) i Danku Tufegdžić (ANEM i LP). U komisiju su, Rešenjem o imenovanju od 7. 12. 2015. godine, izabrani Miodrag Mandić, Boris Pavlov i Saša Vidačak - na predlog opštinske uprave. Rešenje o raspodeli objavljeno je na opštinskom sajtu, a doneto je 10. 12. 2015. godine. Sav novac je raspodeljen na 4 pristigla projekta. Najviši iznos po projektu, 280.000 dinara, dodeljen je NS Vid Mediji za projekat „Emisija Pravi početak”, a najniži, 60.000 dinara, Radiju 021 za projekat „Žabalj na dlanu”.
Konkurs za 2016. raspisan je 29. 12. 2015. godine, na iznos od 5.500.000 dinara. Objavljen je na sajtu opštine i u listu „Dnevnik”. Konkurs je ispravan, a kandidati Koalicije za članove konkursne komisije bili su Danka Tufegdžić (ANEM i LP), Boris Pavlov (UNS) i Maja Leđenac (NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 22. 1. 2016. godine i objavljenio je na sajtu organa. U komisiju su izabrani Boris Pavlov, Maja Leđenac i Snežana Janjić – novinarka. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 28. 1. 2016. godine i objavljeno je na sajtu organa. Sav novac je raspodeljen na 5 od pristiglih 8 projekata. Najviši iznos, 2.400.000 dinara, raspodeljen je Centru za trening i edukaciju iz žablja za projekat „Naš Žabalj”, a najniži. 300.000 dinara, Centru za promociju i razvoj opštine Temerin, za projekat “Da se bolje upoznamo”.

136.   SRBOBRAN – Konkurs za 2015. godinu objavljen  je 16. 6. 2015, a ponovljen 21. 7. 2015. godine. Ponovljeni konkurs je bio u skladu sa Zakonom, dok prvi nije. Ispravljeni konkurs objavljen je na opštinskom sajtu i u listu „Dnevnik”. Koalicija je uputila dopis Opštini 15. 7. 2015. povodom prvog konkursa, uz primedbu da je konkurs diskriminatoran (samo mediji sa sedištem na teritoriji Srbobrana mogu da učestvuju). Opština je  prihvatila primedbe i raspisala konkurs 21. 7. 2015. Koji je bio u skladu sa Zakonom. Koalicija je poslala predlog za članove komisije: UNS - Nino Brajović, NUNS i NDNV - Vladan Filipčev, ANEM i Lokal Pres - Maja Pavlović. Komisija imenovana u predloženom sastavu, Rešenje o imenovanju je objavljeno na sajtu, a doneto je 13. 8. 2016. godine. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 1.000.000 dinara. Na konkurs je pristiglo 6, a odobreno je 3 projekta. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 25. 9. 2016. godine. Najviši iznos, 420.000 dinara dodeljen je Radio Srbobranu za projekat „Emisija Nedeljna hronika, na mađarskom jeziku”, a najniži, 250.000 dinara, KC "Gion Nandor" iz Srbobrana za projekat „Svaki dan prava informacija iz prve ruke”.
Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

137.  SREMSKI KARLOVCI – Konkurs za 2015. godinu raspisan je u januaru, pre posmatranog perioda. Koalicija nije blagovremeno saznala za konkurs, niti je dobila informacije od organa vlasti,  te nije slala primedbe niti kandidate za članove komisije. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 5. 1. 2016. godine. Obajvljen je na sajtu Opštine. Nije bio u skladu sa propisima jer u konkursu nije bio naznačen iznos sredstava koji je određen za raspodelu. Koalicija je uputila primedbu Opštini i ona je uvažena. Koalicija je predložila članove komisije (Darko Šper- NUNS i NDNV, Mitko Jakovlevski - ANEM i LP i Boris Pavlov - UNS). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 5. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu organa. U komisiju su imenovani Darko Paripović – DNV, Snežana Janić – nepoznato na čiji predlog i Stefan Dimitrije Dimić – DNV. Koalicija je potom objavila i saopštenje u kojem je zahtevala od predsednika opštine da javno obrazloži na osnovu kojih kriterijuma je izabrao članove stručne komisije, ali odgovor od ove opštine nismo dobili. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 12. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu. Na konkursu je za raspodelu bilo opredeljeno 3.000.000 dinara, a raspodeljeno je 2.628.000. Na konkurs je pristiglo 8 projekata, a sav novac odobren je Karlovačkom listu za projekat „Unapređenje integrisanih medijskih sadržaja”.

138.  TEMERIN - Konkurs je raspisan u martu 2015. godine. S obzirom na to da nije bio u skladu sa Zakonom (konkurs je raspisan za sufinansiranje izdavačke delatnosti-objavljivanje časopisa na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina), Koalicija je opštini uputila primedbe. Opština je uvažila primedbe Koalicije i poništila konkurs. Drugi u 2015. godini nije raspisan.
U 2016. godini, konkurs je raspisan 22. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila članove komisije (Borivoj Otić - UNS, Nedim Sejdinović – NUNS i NDNV i Maja Pavlović - ANEM i LP). Na konkursu je opredeljeno 1.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije, konkurs je u toku.

139.  TITEL - Konkurs nije raspisan ni u 2015, ni u 2016. godini.

 

140.  NOVI SAD – Prvi konkurs u 2015. godini raspisan je 2. 4. 2015. godine. Objavljen je na sajtu Grada i listu „Dnevnik”. Konkurs nije bio u skladu sa propisima. Za učešće na konkursu je traženo da je produkcija registrovana u Registru medija, a da pravo učešća imaju mediji koji imaju nacionalnu ili regionalnu pokrivenost, pod uslovom da već imaju stalnu rubriku ili emisiju o Novom Sadu. Uprkos nepravilnostima, Koalicija je predložila candidate za članove komisije (Kristina Kovač – UNS, Vladan Filipčev - NUNS i NDNV i Mitko Jakovlevski – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 5. 6. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Grada. U komisiju su izabrani Ferenc Berček - Radio Active FM, Siniša Jovanović – nepoznato na čiji predlog, Milada Popović - Radio-televizija Vojvodine, Dragomir Anđelković i Željko Rakičević – nepoznato na čiji predlog. Koalicija je uputila otvoreno pismo gradonačelniku sa pitanjem na osnovu čijeg predloga i kojih kriterijuma su imenovani članovi komisije. Odgovor na otvoreno pismo Koalicije nije stigao. Isplaćeni su honorari članovima komisije u visini od 5% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 30.800.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 15. 7. 2015. godine i objavljeno je na sajtu Grada. Ukupno je na konkurs pristiglo 56 predloga projekata, a komisija je predložila da se sredstva odobre za 34 projekta. Najviši dodeljeni iznos, 5.600.000 dinara, dodeljen je listu „Dnevnik” za projekat „Prigradska naselja u Dnevniku”, a najniži, 150.000 dinara, Udruženju građana Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija za projekat „Pod krošnjom na štrandu - mediji, umetnost i sport”. Ostalo je nejasno kojim kriterijumima su se organi vlasti rukovodili pri odabiru članova komisije i zašto nije izabran nijedan kandidat Koalicije. Drugi konkurs u 2015. godini raspisan je 9. 11. 2015. godine na iznos od 20.000.000 dinara. Konkurs je bio ispravan, objavljen je na sajtu Grada, a Koalicija je za članove komisije predložila Petra Jeremića (UNS), Vladana Filipčeva (NUNS i NDNV) i Mitka Jakovlevskog (ANEM i LP). Koaliciji nije poznat dalji konkursni postupak, ni sastav komisija, a nije imala uvid ni u Rešenje o raspodeli sredstava.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 18. 2. 2016. godine i objavljen je na sajtu Grada i u listu „Dnevnik”. Bio je u skladu sa propisima, a Koalicija je ovoga puta predložila pet članova komisije (Borivoj Otić - UNS, Nedim Sejdinović – NDNV, Svetozar Raković – NUNS, Milorad Tadić - ANEM i Dragan Đorđević – LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 21. 3. 2016. godine. Ono nije objavljeno na sajtu Grada, a Koalicija je uspela tek pozivanjem na Zakon o informacijama od javnog značaja da dobije informaciju ko su članovi komisije. Niti jedan od predloženih članova nije prošao, a izabrani su skoro isti ljudi kao prošle godine - Ferenc Berček, Nenad Radomirović, Milada Popović, Dragomir Anđelković i Željko Rakičević. Ukupna predviđena sredstva za raspodelu iznose 55.520.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o raspodeli sredstava, konkurs je u toku.

141.  INĐIJA – Prvi konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda.  Drugi konkurs za 2015. objavljen je 10. 11. 2015. na iznos od 7.367.800 dinara. Konkurs je bio ispravan, objavljen na sajtu Inđije i u listu „Sremske novine”. Kandidati Koalicije za komisiju bili su Maja Pavlović (ANEM i LP), Nino Brajović (UNS) i Maja Leđenac (NUNS i NDNV). U komisiju su, Rešenjem o imenovanju od 25. 11. 2016. godine, odabrani Nenad Radomirović (AEMV), Pavle Pejić (AEMV), Slobodan Todorović (Opštinska uprava opštine Inđija). Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 1. 12. 2015. godine i objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Od 11 pristiglih projekata komisija je odobrila četiri. Najveći dodeljeni iznos, 6.450.000 dinara, dodeljen je RTV Inđija, za projekat „U centru zbivanja Inđija” a najniži, 217.800 dinara, Agenciji Beta za projekat „Unapređenje publiciteta aktivnosti Opštine Inđija kao doprinos unapređivanju informisanja građana opštine, okruga i republike”.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 17. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Inđije i u listu „Sremske novine”. Bio je u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komisije (Nedim Sejdinović – NUNS i NDNV, Slobodan Krajnović - ANEM i LP i Dragana Bjelica - UNS). Konkurs je raspisan na iznos od 25.500.000 dinara. U toku posmatranog perioda nije objavljeno Rešenje o imenovanju komisije, konkurs je u toku.

142.  IRIG - Konkurs za 2015. je objavljen i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

143.  PEĆINCI – Objavljena su dva konkursa u 2015. godini. Prvi u februaru, pre posmatranog perioda. Drugi je raspisan 3. 8. 2015. godine, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu i u M-novinama. Koalicija je predložila za članove komisije: Čabu Presburgera (NUNS i NDNV), Mirjanu Čvorić (UNS) i Slobodana Krajnovića (ANEM i LP). Rešenjem o imenovanju komisije od 28.8.2015. godine, komisija je izabrana i činili su je: Slobodan Krajnović, Vera Korponaić i Ana Knežević (u rešenju ne piše čiji su predlozi). Rešenje o imenovanju objavljeno je na sajtu Opštine. Ukupna predviđena sredstva na konkursu bila su 10.780.000 dinara. Neraspoređeno je 6.960.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu, a doneto je 2. 9. 2015. godine. Ukupno je prijavljeno pet predloga projekata, odabrana su dva za dodelu sredstava. Dodeljeni iznosi su 3.600.000 – Novoj produkciji za projekat „Audio i video produkcija Nova produkcija”, odnosno 220.000 dinara - Svetlani Velimirović PR za projekat „Drag svet”. Konkurs za 2016. godinu objavljen je 21. 2. 2016. godine. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu i u M-novinama. Bio je u skladu sa propisima. Koalicija je predložila članove (Petar Jeremić – UNS, Nedim Sejdinović – NUNS i NDNV i Dijana Šćekić-Aštalkovski – ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a doneto je 21. 2. 2016. godine. U komisiju su izabrani Petar Jeremić, Dijana Šćekić-Aštalkovski i Ana Knežević - nepoznato na čiji predlog je kandidovana. Rešenje o raspodeli sredstava do kraja posmatranog perioda nije doneto.

144.  RUMA - Objavljena dva konkursa u toku 2015. godine. Prvi u februaru, pre posmatranog perioda. Drugi je raspisan 29. 7. 2015. godine, objavljen na sajtu, ali nije u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je reagovala zbog odluke opštine da ista komisija odlučuje o dodeli sredstava i na novom konkursu, o neraspodeljenim sredstvima sa prethodnog konkursa. Opština je prihvatila primedbe i izabrana je nova komisija za drugi konkurs. Predlog Koalicije za članove komisije su: Branislava Opranović (NUNS i NDNV), Kristina Kovač (UNS), Slobodan Krajnović (ANEM i Lokal Pres). Imenovanu komisiju činili su: Nenad Radomirović (AEMV), Kristina Kovač (UNS), Mile Vajagić iz opštine Ruma. Rešenje je objavljeno na sajtu, a doneto je 3. 9. 2016. godine. Ukupna predviđena sredstva na konkursu iznosila su 5.000.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 28. 9. 2015. godine. Na konkurs je pristiglo tri, a sufinansiran je jedan projekat. Sav novac dobila je Dragana Mladenović PR audio i video produkcija za projekat „Informiši se - Ruma”. Rešenje o raspodeli sredstava Koalicija dobila tek nakon slanja zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Do kraja posmatranog perioda nije raspisan konkurs za 2016. godinu.

145.  SREMSKA MITROVICA – Prvi konkurs raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Drugi konkurs raspisan je 21. 8. 2015. godine, a 31. 8. 2015. godine Grad je objavio ispravku konkursa. Konkurs je objavljen na sajtu organa i u listu „Sremske novine”. Koalicija je dva puta uputila primedbe. Na prvom konkursu je u specifičnim kriterijumima za ocenjivanje navedeno da se traži tradicija poslovanja, opis obima i kvaliteta pređašnje saradnje sa Sremskom Mitrovicom i sedište podnosioca projekta na teritoriji Sremskog upravnog okruga. Lokalna vlast je otklonila sporne kriterijume, ali su u ponovljenom konkursu naveli da je raspisan samo za štampane medije i smanjen je iznos sredstava sa prethodnih 9.500.000 dinara na 3.750.000 dinara. Na reakciju Koalicije da to nije u skladu sa Zakonom nije bilo odgovora. Koalicija je javno reagovala i navela da neće predložiti kandidate za članove komisije. Lokalna samouprava je 11. 9. 2015. zatražila od Koalicije da pošalje svoje kandidate, navodeći  da će naknadno raspisati konkurs i za elektronske medije. Predloženi su kandidati za članove komisije: UNS - Petar Jeremić, NUNS i NDNV - Branislava Opranović, LP i ANEM - Vladan Milić. Imenovana je komisija (Rešenjem od 17. 9. 2015. godine) u sastavu: UNS - Petar Jeremić, LP i ANEM - Vladan Milić, Marko Saranović, Gradska uprava. Rešenje je objavljeno na sajtu. Ukupno za raspodelu bilo je 3.750.000 dinara, za štampane medije. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je na sajtu. Raspodeljen je sav predviđen novac. Na konkurs je pristiglo 9, a odobreno je 5 projekata. Najviši iznos, 2.000.000 dinara, dodeljen je „Sremskim novinama”, a najniži, 200.000 dinara, „Fabrici snova” iz Petrovaradina. Opština je izdvojila druga sredstva mimo konkursa, na ime direktnih davanja 24. 6. 2015. godine TV i video produkciji "News media" iz Sremskih Karlovaca, za realizaciju projekta "Igre su zakon" dodeljeno je 200.000 dinara. Treći konkurs za 2015. godinu raspisan je 31. 8. 2015. godine. Konkurs je objavljen na sajtu organa i u listu „Sremske novine”. Konkurs na iznos od 10.450.000 dinara bio je raspisan samo za elektronske medije. Konkurs je promakao Koaliciji pa nije kandidovala članove konkursne komisije. U komisiju su imenovani: Mirjana Vasić (AEMV), Nenad Radomirović (AEMV) i Marko Saranovac iz Gradske uprave. Od 14 predloženih projekata komisija je odobrila 10. Najveći odobreni iznos bio je 4.000.000 (po 4.000.000 dinara dodeljeno je PR Audio i video produkciji Šid, kao i Saveta Kovačević PR audio i video produkciji), a najmanji 50.000 dinara (dodeljen je Radiju Srpski sion). Rešenje o raspodeli doneto je 20. 11. 2015. godine.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 17. 2. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu Grada i u listu „Sremske novine”. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Naime, u delu konkursa „Specifični kriterijumi“, navedene su dve odredbe koje ograničavaju učešće na konkursu samo na određene medije. Kriterijum „Tradicija poslovanja podnosioca projekta u tehnička i kadrovska opremljenost na teritoriji Grada Sremska Mitrovica“ i kriterijum „Obim i kvalitet pređašnje saradnje sa Gradom Sremska Mitrovica“. Koalicija je uputila primedbe Gradu i one su uvažene. Koalicija je predložila članove komisije (Mirjana Čvorić - UNS, Maja Leđenac - NUNS i NDNV i Snežana Milošević - ANEM i LP). Rešenjem o imenovanju komisije od 2. 3. 2016. godine u komisiju su imenovani Mirjana Čvorić, Maja Leđenac i Marko Saranovac - Gradska uprava Grada Sremska Mitrovica. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 30. 3. 2016. godine i objavljeno na sajtu Grada. Ukupno je za raspodelu opredeljeno 4.750.000 dinara. Odobreno je svih 9 pristiglih projekata. Najviši iznos dodeljen je „Sremskim novinama”, 2.400.000 dinara za projekat „Čitaj da bi znao, znaj da bi vredeo”, a najniži Udruženju kulturnih stvaralaca "Zavičaj", 150.000 dinara za projekat „Pomoć u štampanju i izdavanju Seoskih novina”.

146.  STARA PAZOVA - Konkurs za 2015. godinu raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 11. 2. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu Opštine i u listu „Sremske novine”. Konkurs je sadržao čitav niz nepravilnosti koje ukazuju na moguću diskriminaciju medija i medijskih sadržaja. Konkurs je koncipiran tako da, prema proceni Koalicije, njegove odredbe i uslove može da ispuni samo jedan medij. Koalicija je 16. februara uputila dopis ovoj lokalnoj samoupravi sa molbom da ispravi nepravilnosti i uskladi konkurs sa Zakonom i Pravilnikom, ali se lokalna samouprava o nju oglušila. Koalicija nije predložila članove komisije. U komisiju su, Rešenjem od 3. 3. 2016. godine, imenovani Momčilo Karan, Jan Čeman i Ivana Nenadić – nepoznato na čiji predlog. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 18. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. Na konkursu je bilo opredeljeno 22.500.000 dinara, a raspodeljeno je 22.490.000. Odobreno je 8 od 24 pristigla projekta. Najviše novca po projektu, 16.060.000 dinara, dobila je RTV Stara Pazova, za projekat „Dobre vesti za Pazovu”, a najmanje, 380.000 dinara, dobile su „Pazovačke novine PANO” za projekat „Informisanje o dešavanjima u opštini Stara Pazova”.

147.  ŠID – Objavljena dva konkursa u 2015. godini, prvi u februaru, pre posmatranog perioda, a drugi 26. 8. 2015. godine. Konkurs je objavljen na zvaničnom sajtu i u „Sremskim novinama” i nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Primedba je upućena na to što je konkurs bio namenjen samo elektronskim medijima. Koalicija je javno reagovala. Primedba nije prihvaćena. Predlog Koalicije za članove komisije: Nino Brajović (UNS), Slobodan Krajnović (ANEM i Lokal Pres), Brankica Drašković (NUNS i NDNV), a imenovana je komisija u sastavu: Katica Vijuk (lokalna samouprava Šid), Slobodan Krajnović i Brankica Drašković. Rešenje je objavljeno na sajtu, a doneto je 23. 9. 2015. godine. Ukupno predviđena sredstava za raspodelu iznosila su 2.100.000 dinara. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 6. 10. 2015. godine i objavljeno je na sajtu organa. Na dva od tri pristigla projekta je raspodeljen sav novac predviđen konkursom. Najviše novca, 2.000.000 dinara, odobreno je Dragani Tešić PR audio i video produkcija za projekat „Informiši se – Šid”, a najmanje, 100.000 dinara, Agenciji Beta za projekat „Unapređivanje publiciteta aktivnosti organa opštine Šid kao doprinos unapređivanju informisanja građana opštine, pokrajine i republike”.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 17. 2. 2016. godine. Konkurs je objavljen na sajtu, u „Sremskim novinama” i u M-novinama. Bio je u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komisije (Nino Brajović - UNS, Nedim Sejdinović - NUNS i NDNV i Ivan Kovačević- ANEM i LP). Rešenjem o imenovanju komisije od 17. 3. 2016. u komisiju su imenovani Milenka Subić - Lokalna samouprava Šid, Budimir Marković – DNV i Nenad Radomirović – AEMV. Na konkursu je za raspodelu predviženo 9.000.000 dinara. Konkurs je u toku.

148.  BOGATIĆ - Konkurs za 2015. godinu raspisan je 18. 11. 2015. na iznos od 2.503.000 dinara. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Glas Podrinja”. Konkurs nije bio ispravan, pa je izmenjen na zahtev Koalicije (izbrisana su dva kriterijuma kao potencijalno diskriminatorna - “mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika“ i „mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa”). Koalicija je za članove konkursne komisije kandidovala Milana Bečejića (UNS), Ljubomira Đorđevića (NUNS i NDNV) i Dijanu Šćekić-Aštalkovski (ANEM i LP). Uz Milana Bečejića i Dijanu Šćekić-Aštalovski, za trećeg člana komisije izabran je Tomislav Živanović, takođe novinar, na lični predlog. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu, a doneto je 9. 12. 2015. godine. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 18. 12. 2015. godine. Od sedam predloženih projekata komisija je odrobrila 4. Najveći odobreni iznos bio je 803.000 – dodeljen je mediju „In Mačva” za projekat „Otvoreno i javno o javnim finansijama opštine Bogatić”, a najmanji 300.000 dinara – dodeljen je „Š reviji”, za projekat „Informisanje građana opštine Bogatić - za bolje sutra”.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 22. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „In Mačva”. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i Koalicija je predložila članove komisije (Milan Bečejić – UNS, Ljubomir Đorđević - NUNS i NDNV, Dijana Šćekić-Aštalkovski - ANEM i LP). Konkurs je u toku.

149.  VLADIMIRCI – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 2. 4. 2015. godine i nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu i u listu „Glas Podrinja”. U konkursu nije bio naveden poziv za članove komisije. Opština je prihvatila primedbu i ispravila konkurs. Predloženi su kandidati za članove komisije: UNS - Mirjana Čvorić, NUNS i NDNV - Ljubomir Đorđević, LP i ANEM - Vladimir Stanimirović. Ukupno je za raspodelu bilo predviđeno 2.000.000 dinara. Koalicija nema podatke o tome da li je izabrana komisija i raspodeljen novac. Konkurs za 2016. godinu do kraja posmatranog perioda nije raspisan.

 

150.  KOCELJEVA – Konkurs za 2015. godinu je raspisan i sproveden pre posmatranog perioda. Za 2016. godinu, do kraja posmatranog perioda, konkurs nije raspisan.


151.  KRUPANJ – Opština Krupanj je 27. 3. 2015. objavila javni poziv koji je bio namenjen samo štampanim medijima i opredelila 700.000 dinara za nedeljno objavljivanje u novinama. Konkurs je bio objavljen na sajtu organa i u „Lozničkim novostima”. Koalicija je uputila dopis Opštini i ukazala na nepravilnosti. Poziv je poništen 14. 4. 2015. Opština je u maju objavila javnu nabavku za TV i radio prenose sednica skupštine i druge medijske usluge. U junu, sa rokom do 7. 7. 2015. opština je objavila ispravku dokumentacije za javnu nabavku. Na sajtu nema rešenja o potpisanim ugovorima.  Do kraja godine, konkurs za projektno sufinansiranje nije raspisan, a do kraja posmatranog perioda ni konkurs za 2016. godinu.

152.  LOZNICA - Konkurs za 2015. raspisan je i sproveden pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 9. 2. 2016. godine. Konkurs je bio objavljen na sajtu organa i u „Lozničkim novostima”. Konkurs je bio u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komsiije (Darija Ranković - ANEM i LP, Milan Bečejić - UNS i Ljubomir Đorđević- NUNS i NDNV). Konkurs je raspisan na iznos od 3.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije. Konkurs je u toku.

153.  LJUBOVIJA – Konkurs nije raspisan ni u 2015, ni u 2016. godini.

154.  MALI ZVORNIK - Konkurs za 2015. objavljen je 30.10.2015. na iznos od 200.000 dinara. Konkurs je bio ispravan. Objavljen je na sajtu Opštine i u „Lozničkim novostima”. Kandidati Koalicije za članove konkursne komisije bili su: Darija Ranković (ANEM i LP), Mirjana Čvorić (UNS) i Branko Vićentijević (NUNS i NDNV). U komisiju su imenovani Darija Ranković, Mirjana Čvorić i Boris Katić, zaposlen u Opštini. Rešenje o imenovanju komisije doneto je 19. 11. 2015. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. Rešenje o raspodeli sredstava je takođe objavljeno na sajtu Opštine, a doneto je 26. 11. 2015. godine. Komisija je odobrila sva četiri prijavljena projekta. Najveći odobreni iznos bio je 100.000 – dodeljen je TV Lotel za projekat „Mali Zvornik kultura i nasleđe”, a najmanji 20.000 dinara – dodeljen je „Lozničkim novostima” za projekat „Malozvornička hronika, Praćenje rada i aktivnosti lokalne samouprave”.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 5. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu i u „Lozničkim novostima”. Bio je u skladu sa propisima i Koalicija je predložila članove komisije (Boban Tomić - ANEM i LP, Milan Bečejić - UNS i Branko Vićentijević – NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 25. 2. 2016. godine i objavljeno je na opštinskom sajtu. U komisiju su imenovani: Boban Tomić, Milan Bečejić i Boris Katić - administrator u Opštinskoj upravi Mali Zvornik. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 10. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu. Ukupno predviđen novac na konkursu iznosio je 400.000 dinara, i u potpunosti je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 4, a odobreno je 3 projekta. Najviše novca, 200.000 dinara, dodeljeno je ponovo TV Lotel, za projekat „Mali Zvornik kultura i nasleđe”, a najmanje, 100.000 dinara, dodeljeno je „Lozničkim novostima” za projekat  „Malozvornička hronika, Da se glas mladih daleko čuje”.

155.  ŠABAC - Konkurs za 2015. godinu nije raspisan. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 6. 1. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i u listu „Glas Podrinja”. Konkurs nije bio u skladu sa propisima jer je bilo ograničeno pravo učešća medijima i pravnim licima, odnosno preduzetnicima, koji imaju sedište na teritoriji Grada Šapca. Koalicija je reagovala i Grad je ispravio konkurs. Koalicija je predložila članove komisiije (Milan Bečejić - UNS, Zoran Ćulafić - NUNS i NDNV i Dragan Đorđević - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu Grada. Koalicija je od predloženih kandidata dobila informaciju da su u komisiju izabrani Zoran Ćulafić, Dragan Đorđević i Vlada Milić – Mreža. Rešenje o raspodeli sredstava je objavljeno na sajtu Grada, a doneto je 22. 3. 2016. godine. Na konkursu je za raspodelu bilo predviđeno 36.000.000 dinara i sav novac je raspodeljen. Na konkurs je pristiglo 20, a odobreno je 6 projekata. Najviše novca, 17.000.000 dinara dobila je RTV Šabac, za projekat „Sve o Šapcu u regionu”, a najmanje, 400.000 dinara, Tim radio, za projekat „Tim Info”.

156.  VALJEVO – Konkurs za 2015. godinu objavljen je 5. 3. 2015. godine, pre posmatranog perioda, a sproveden je u toku posmatranog perioda. Objavljen je na sajtu Valjeva. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. U konkursu je sedište podnosioca projekta, suprotno Zakonu, bilo ograničeno na medije koji su registrovani na teritoriji Grada Valjeva. Takođe, pravo na predlaganje članova komisije je bilo ograničeno samo na udruženja sa teritorije Valjeva. Koalicija je reagovala i konkurs je ispravljen, nakon čega je Koalicija predložila članove komisije (Budimir Novović - UNS, Vlado Mareš - NUNS i NDNV i Boban Tomić- ANEM i LP). Komisija je imenovana 14. 5. 2016. godine, a izabrani su Budimir Novović, Vlado Mareš, Boban Tomić, Zarija Vasić - Radio Ljubovija i Jelena Nikolić – novinarka. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 12. 6. 2016. godine. Na konkursu je bilo opredeljeno 3.500.000 dinara i sve je raspodeljeno. Odobreno je 13 od 17 pristiglih predloga projekata. Najviše novca dobila je Vujić televizija za projekat „Gradske manifestacije na VTV” – 1.600.000 dinara, a najmanje portal Dijalog.net za projekat „Dijalog.net - informisanje javnosti o efektima realizacije strateških dokumenata u Valjevu” – 50.000 dinara.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 14. 1. 2016. godine i objavljen je na sajtu Grada i u listu „Napred”. Konkurs je bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom i Koalicija je predložila članove komsiije (Budimir Novović – UNS, Vlado Mareš - NUNS i NDNV i Boban Tomić - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 26. 2. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Grada. Sva tri kandidata Koalicije su prošla u komisiju, a uz njih članovi su bili još i novinari Zarija Vasić i Jelena Nikolić.Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 30. 3. 2016. godine i objavljeno je na sajtu Grada Valjeva. Na konkursu je raspodeljeno svih 10.000.000 dinara. Odobreno je 19 od 26 pristiglih projekata. Najviši iznos dodeljen je Vujić televiziji za projekat „Temelji valjevskog razvoja” – 2.630.000 dinara, a najmanji portalu Info24 za projekat „Valjevo u fokusu” – 100.000 dinara.

157.  LAJKOVAC – Konkurs za 2015. godinu objavljen 22. 6. 2015. godine, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu. Predloženi su kandidati za članove komisije: UNS - Petar Jeremić, NUNS i NDNV - Ljubomir Đorđević, LP i ANEM - Zorica Višnjić. U sastav komisije su ušli: UNS - Petar Jeremić, NUNS i NDNV - Ljubomir Đorđević, LP i ANEM - Zorica Višnjić i Gordana Paunović Živanović, diplomirani novinar. Rešenje o imenovanju komisije nije objavljeno na sajtu. Članovima komisije isplaćeni su honorari u iznosu od 5 odsto prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji. Ukupno predviđena sredstva za raspodelu bila su 9.500.000 dinara. Neraspoređeno  je ostalo 4.997.467 dinara. Ukupno je prijavljen 21 projekat. Komisija je predložila za sufinansiranje pet projekata. Najviši dodeljeni iznos je 2.480.000 dinara - Kolubari "Press" iz Lazarevca za projekat "Lajkovačka hronika", a najniži 200.000 dinara "Glasu Tamnave" iz Ub-a za projekat "Informisanje javnosti putem časopisa Glas Tamnave o dešavanjima i događajima u radu lokalne samouprave Lajkovac, kao i iz drugih oblasti života i rada u opštini Lajkovac". Prihvaćen je predlog komisije, a odluka o raspodeli doneta je 4. 8. 2015. ali nije objavljena na sajtu.
Konkurs za 2016. godinu raspisan je 9. 12. 2015. godine. Konkurs je objavljen na opštinskom sajtu i u listu „Napred”. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom jer nije bio naveden iznos koji je konkursom predviđen za raspodelu, pa je konkurs, na zahtev Koalicije, poništen. Novi je raspisan 31. 12. 2015. godine i bio je u skladu sa Zakonom. Koalicija je predložila članove komisije (Petar Jeremić - UNS, Ljubomir Đorđević – NUNS i NDNV i Ivan Kovačević- ANEM i LP). U komisiju su, Rešenjem od 29. 1. 2016. godine, koje nije objavljeno na sajtu, imenovana sva tri kandidata Koaliciije, kao i Marko Miličević - dipl. žurnalista i Snežana Žinjić - dipl. socijalni radnik. Na konkursu je bilo opredeljeno 5.000.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije obajvljeno Rešenje o raspodeli sredstava.

158.  LJIG - Konkurs nije raspisan ni u 2015, ni u 2016. godini.

 

159.  MIONICA - Konkurs nije raspisanni u 2015, ni u 2016. godini.

 

160.  OSEČINA - Konkurs nije raspisan u 2015. godini.
U 2016. godini konkurs je raspisan 3. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Napred”. Konkurs nije bio u skladu sa propisima. Konkurs je raspisan samo za produkcije, u pravu učešća nema izdavača medija. Takođe, uz konkurs su objavljeni stari obrasci za prijavu. Nakon reagovanja Koalicije, konkurs je ispravljen. Koalicija je predložila candidate za članove komisije (Budimir Novović - UNS, Zoran Ćulafić - NUNS i NDNV i Dejan Miladinovi – ANEM i LP). Na konkursu je za sufinaniranje medijskih sadržaja od javnog interesa opredeljeno 500.000 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije.  

 

161.  UB - Jedinstven konkurs za 2015. i 2016. objavljen je 10. 9. 2015. godine - za sufinansiranje medijskih projekata u trajanju od 12 meseci. Konkurs je objavljen na sajtu Opštine. Za 2015. opredeljeno je 2.600.000 dinara, a za “obaveze koje dospevaju u 2016. godini” još 5.352.000 dinara. Konkurs je bio ispravan. Koalicija je za članove konkursne komisije predložila Nina Brajovića (UNS), Vlada Mareša (NUNS i NDNV) i Ivana Kovačevića (ANEM i LP). Pored Nina Brajovića i Vlada Mareša, za trećeg člana komisije imenovan je Danijel Velimirović, predstavnik Opštine. Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je 6. 10. 2015. godine. Rešenje o raspodeli sredstava objavljeno je i doneto 24. 11. 2015. godine. Od 14 predloženih projekata komisija je odobrila 6. Najveći odobreni iznos bio je 1.536.000, dodeljen je RTV City iz Uba za projekat „Nedeljna informativna emisija Ubski nedeljnik”,  a najmanji 120.000, dodeljen je Form system d.o.o. za projekat „Lokalno javno informisanje - Izveštavanje o radu organa opštine Ub, praćenje rada javnih preduzeća i ustanova”. Od predviđenih sredstava 154.000 dinara ostalo je neraspoređeno.

162.  SMEDEREVO - Konkurs za 2015. godinu objavljen je i realizovan pre posmatranog perioda. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 16. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Grada i bio je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila članove komisije (Olivera Milošević – UNS, Marija Obradović - ANEM i LP i Zoran Ćulafić – NUNS i NDNV). Na konkursu je opredeljeno 3.663.064 dinara. Do kraja posmatranog perioda nije doneto Rešenje o imenovanju komisije. Konkurs je u toku.

163.  SMEDEREVSKA PALANKA – Konkurs nije raspisan ni u 2015, ni u 2016. godini.

164.  VELIKO GRADIŠTE – Konkurs za 2015. godinu je objavljen 21. 4. 2015. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Reč naroda”. Nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je uputila primedbe zbog neregularnosti 22. 4. 2015. godine. Ukazano je na sporni kriterijum da samo televizije mogu da učestvuju. Primedbe su prihvaćne i konkurs je usklađen sa Zakonom, a rok za prijavu je produžen do 11. 5. 2015. godine. Koalicija je za članove komisije predložila: UNS - Novicu Savića, NUNS i NDNV - Zorana Ćulafića, ANEM i LP - Bobana Tomića. Imenovana je komisija sa predloženim kandidatima (Rešenje o imenovanju je doneto 14. 5. 2015. godine), a Opština je isplatila članovima komisije honorar i nadoknadila putne troškove. Ukupno predviđeno za raspodelu bilo je 564.300 dinara. Neraspodeljeno je ostalo 2.700 dinara. Prijavljena su četiri projekta koja su dobila sredstva. Najviši iznos bio je 250.000 dinara – dodeljen TV Dugi za projekat  ''Dunavski biser Braničevskog okruga'', a najniži iznos 49.200 dinara – dodeljen Veb portalu Boom93 za projekat ''Braničevo reporter - Veliko Gradište''. Rešenje o raspodeli doneto je i objavljeno na sajtu 21. 5. 2015. godine. Konkurs za 2016. godinu nije raspisan do kraja posmatranog perioda.

165.  GOLUBAC - Konkurs za 2015. je raspisan 20.10.2015. na iznos od 300.000 dinara ali je na zahtev Koalicije poništen jer nije bio ispravan (u kriterijume uvršteno medijsko praćenje organa lokalne samouprave kao i kvalitet pređašnje saradnje medija sa lokalnom samoupravom). Novi konkurs nije raspisan. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 15. 3. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Reč naroda”. Konkurs nije bio u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Pošto je namena konkursa bilo finansiranje projekata informisanja i učešća na stručnim skupovima nije bilo navedeno koji procenat sredstava se izdvaja za koji deo. Takođe nije naveden minimalan i maksimalan iznos koji se dodeljuje po projektu. Nepravilnosti su, na zahtev Koalicije, ispravljene i Koalicija je predložila candidate za članove komisije (Zvonko Damjanović – ANEM i LP, Zoran Ćulafić - NUNS i NDNV i Novica Savić - UNS). Konkurs je u toku.

166.  ŽABARI - Konkurs nije raspisan ni u 2015, ni u 2016. godini.

167.  VELIKA PLANA – Konkurs za 2015. godinu raspisan je 17. 4. 2015. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Informer”. Konkurs je nakon reagovanja Koalicije usklađen sa Zakonom i Pravilnikom. Koalicija je predložila članove komisije (Rade Đorđević- UNS, Branko Vučković - NUNS i NDNV i Andrijana Maksimović - ANEM i LP). Rešenje o imenovanju komisije doneto je 3. 6. 2015. godine i objavljeno je na sajtu Opštine. U komisiju su izabrana sva tri predložena člana Koalicije i Suzana Ristić - predstavnica Opštine. Rešenje o raspodeli sredstava doneto je 17. 7. 2015. godine. Ukupno predviđen novac za raspodelu iznosio je 2.536.000 dinara, a raspodeljeno je 2.436.000. Najviši iznos po projektu dodeljen je Reči pomoravlja za projekat „Novi dan” – 840.000 dinara, a najniži TV Jasenici za projekat „Velika Plana u slici i reči” – 300.000 dinara. Konkurs za 2016. godinu raspisan je 10. 2. 2016. godine. Objavljen je na sajtu Opštine i u listu „Informer”. Konkurs nije bio u skladu sa propisima - iz konkursa su izostavljeni internet portali. Nakon reagovanja Koalicije, nepravilnosti su otklonjene i Koalicija je predložila članove komisije (Dejan Miladinović - ANEM i LP, Olivera Milošević – UNS i Ljubomir Đorđević - NUNS i NDNV). Rešenje o imenovanju komisije objavljeno je na sajtu Opštine i doneto 29. 2. 2016. godine. U komisiju su izabrana sva tri kandidata Koalicije, kao i Goran Tasić i Jelena Maksić iz Opštinske uprave. Rešenje o raspodeli sredstava do kraja posmatranog perioda nije doneto. 

Najnovije