Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Solidarno za bolje informisanje (III)

30.04.2019.

Zajedno do slobodnog novinarstva

Savet Evrope priznao je pravo frilenserima i samozaposlenima na zaštitu kolektivnim ugovorima. U Srbiji kolektivni ugovori postoje samo u nekoliko medija. U većini privatnih medija poslodavci ne dozvoljavaju sindikalno organnizovanje, Istovremeno sami ne žele da formiraju organizaciju kako bi  mogli da započnu pregovoi za donošenje granskog kolektivnog ugovorakojibi bio krovna zaštita za sve novinare i zaposlene u medijskoj delatnosti.
Evropski ugovori  frilenserima
Кomitet ministara Saveta Evrope je svojom odlukom od 12. decembra 2018. Omogućio novinarama koji nisu u stalnom radnom odnosu da budu zaštićeni kolektivnim ugovorom kod poslodavca.
Evropska federacija novinara (EFJ) i njegova ekspertska grupa za frilensere (FREG)  pridružili su se Evropskoj konfederaciji sindikata (ETUC) u podršci odluci
kojom se štite frilenseri.
Odluka ECSR-a potvrđuje da član 6§2 Evropske socijalne povelje o pravu na kolektivno pregovaranje primjenjuje na GLUMCE, SLOBODNE NOVINARE I MUZIČARE i da ograničenja zasnovana na zakonu o konkurenciji ili trgovačkom pravu nisu legitimni i / ili nisu
neophodni u demokratskom društvu. Evropska federacija novinara (EFJ) pozvala je Evropsku komisiju da uzme u obzir ovu ključnu odluku i pozove sve države članice EU da sprovedu odluku na nacionalnom nivou.  „Ne možemo dozvoliti da konkurentska pravila dominiraju i čine nesigurnim sve veći broj radnik, u koje spadaju samozaposleni i frilenseri“ , rekao je
predsednik EFJ Mogens BLIHER BJERREGARD.
Odluka ECSR takođe prati sudsku praksu o Кonvencijama 98, 151 i 154 Međunarodne organizacije rada koje pružaju kolektivna prava za sve poslodavce i radnike,uključujući i samozaposlene.
Povelja u 10 članova
LAREG +  - Кomisija za uslove rada u medijima i radno zakonodavstvo je ove godine u Beogradu promovisala POVELJU O USLOVIMA RADA U MEDIJIMA.
U izradi tog dokumenta je učestvovao i Sindikat novinara Srbije koji je ukazao na nepovoljan položaj medijskih radnika u Srbiji zbog nesigurnog radnog odnosa, uglavnom bez ugovora o radu.
POVELJA  sadrži deset članova u kojima su sažeti osnovni principi koji se odnose na slobodu udruživanja, pravo na pisani ugovor, pravo na kolektivno pregovaranje, zabranu diskriminacije u radnim odnosima, pravo na odmor i odvajanje od angažmana, pravo zaštite novinarskih izvora, pravo odbijanja potpisivanja sadržaja, bezbednost i zaštitu, dobru upravu i etičke standarde i pristojne radne uslove.
Povelja će tokom 2019. biti predata Evropskoj komisiji u Briselu i Savetu Evrope u Strazburu sa namerom da postane referenti dokument o radnim uslovima za novinare za ocenu slobode medija u državama - članicama i državama-kandidatima i da poveća poverenje između profesionalnih novinara i javnosti širom Evrope.
U njoj su takođe formulisane glavne vrednosti koje privatne ili javne vlasti - uključujući institucije EU - treba da poštuju kada sarađuju sa novinarima.
Poslodavci neće dijalog
Sindikat novinara Srbije (SINOS) još jednom je uoči majskih praznika uputio je javni poziv novinarima i medijski m radnicima  da se organizuju  u sindikate i zajedno zaštite svoja radna i profesionalna prava na način kako to čine naše kolege u Evropskoj i Svetskoj federaciji novinara.
SINOS ukazuje da je Srbija među poslednjim zemljama  u Evropi u kojoj poslodavci, uz podršku države, opstruišu uspostavljanje dijaloga u medijskoj delatnosti. Poslodavci u medijima, svejedno da li su bliži vlastima ili opoziciji, ne žele da osnuju svoju organizaciju  i na taj način  blokiraju uspostavljanje dijaloga. Zabranjuju osnivanje sindikalnih organizacija pod pretnjom otkazaili uz obrazloženje da im sindikati nisu potrebni  jer oni, poslodavci, najbolje razumeju i rešavaju probleme zposlenih.
Država nije omogućila  ambijent za početak razgovora predstavnika zaposlenih i poslodavaca u medijskom sektoru. Većina novinarskih  udruženja i asocijacija,  ali i međunarodne organizacije u Srbiji, nisu na jasan i nedvosmislen način podržale napore sindikalnih aktivista za pokretanje socijalno-ekonomskog dijaloga i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora koji bi štitio sve zaposlene.
Rad u nesigurnim (prekarnim) uslovima za male plate, sa lako raskidivim ugovorima (ili bez njih) podstiče autocenzuru, favorizuje tabloidizaciju i urušava profesionalno novinarstvo. Umesto javnog, novinari su prisiljeni da štite interese vlasnika.
SINOS apeluje na sve kolege da se u skladu sa Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama samoorganizuju , zaštite svoja radna prava i sačuvaju dostojanstvo profesije. 
*Teskt je deo projekta „Solidarno za bolje informisanje“ koji je finansijski podržala opštinna Novi Кneževac
IZVOR: SINOS