Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

PRAVNI SAVETNIK SINOS: Kada novinar može da odbije radni zadatak?

18.07.2022.

NOVINARI u Srbiji osim što imaju zarade koje su ispod minimalnih, često su u situaciji da su ima ugrožena radna i profesionalna prava. Da bi se to sprečilo Sindikat novinara Srbije angažovao je pravnog savetnika, advokata Borka Vasojevića iz Beograda.

Evo odgovora na nekoliko najaktuelnijih pitanja sa kojima se novinari svakodnevno susreću u svom radu.

U kojim situacijama novinar ima pravo da odbije radni zadatak?

- Novinar ima pravo da odbije radni zadatak u slučaju da bi svojim radom sebe ili člana svoje porodice izložio krivičnom gonjenju ili velikoj materijalnoj šteti. Takođe, novinar ima pravo da odbije radni zadatak kao što je objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta, glasina kao i izmišljenih pisama ili pisama čiji autor nije poznat ili njegov identitet nije proverljiv. Novinar ne sme da prima nagradu ili da traži materijalnu ili neku drugu korist za prikupljanje, objavljivanje odlaganje ili sprečavanje prikupljanja ili objavljivanja informacija, pa u tom slučaju ukoliko je novinaru naložena takva protivpravna radnja, novinar je dužan da o tome sačini službenu belešku sa zahtevima poslodavca, a kako bi u eventualnom sudskom postupku u slučaju raskida ugovora o radu imao pravni osnov za utuženje, a u smislu da je odbio radni zadatak koji nije u skladu sa Zakonom i Kodeksom. Dakle, objektivno gledano ,novinar je dužan da postupa objektivno, nepristrasno i da izveštava samo o provernim i tačnim informacijama, bez subjektivnog stava ili mišljenja o radnom zadatku na koji je upućen.

Šta u situacijama kada novinaru nadležne državne službe ne odgovaraju na pitanja, tačnije u kojim situacijama važi Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja?

- Nadležen službe su dužne da u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostave odgovore na postavljena pitanja. Javnost u skladu sa odredbama iz člana 4 navedenog Zakona ima pravo da zna informacije koje se tiču zaštite zdravlja, životne sredine ili druge informacije koje su od opšteg interesa, a ako organ smatra da ta informacija nije od opravdanog javnog interesa nadležni organ je dužan da navedeno i dokaže. Nijedan novinar ili javno glasilo ne sme da bude u povlašćenoj poziciji, dakle isključivo i neosporno važi pravilo zabrane diskriminacije i načelo jednakosti. U slučaju da organ ili služba u skladu sa navednim zakonom ne odgovori tražilac se ima obratiti Povereniku, a koji u daljem sprovodi postupak u skladu sa Zakonom. Dakle, Povereniku bi trebalo proslediti žalbu, jer se njome inicira postupak pred Poverenikom.

Kako novinar može da dokaže da se urednik ili kolega ne ponaša primereno?

- Za bilo kakav odnos sa urednikom ili saradnikom ili kolegom istog ili višeg ranga u radnom odnosu, zaposleni ima sva prava predviđena Zakonom o radu i Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu. Dakle,potrebno je precizirati koje aktivnosti nisu u skladu sa Zakonom pa u skladu sa tim pokrenuti odgovarajući postupak radi sprečavanja zlostavljanja na radu s tim što je potrebno napraviti jasnu razliku da li se Zakon krši ili je u pitanju samo nedostatak kulture u komunikaciji sa kolegama.

Šta se smatra prekovremenim radom?

- Svaki rad preko 40 časova nedeljno smatra se prekovremenim radom, te u skladu sa tim se vrši obračun i isplata prekovremenih radnih časova. Preraspodela radog vremena ne može trajati duže od 60 časova nedeljno. Časovi radnog vremena koji su po preraspodeli bili veći se obračunavaju i isplaćuju kao prekovremeni rad, a sve u skladu sa članom 57 Zakona o radu, stav 5 u vezi stav 2 u vezi stav.1,  s tim što preraspodela radnog vremena se vrši tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od 6 meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od ugovorenog radnog vremena zaposlenog. U skladu sa članom 53 Zakona o radu prekovremeni rad ne može da traje duže od 8 časova nedeljno, a u skladu sa stavom 3 zaposleni ne može da radi duže od 12 časova dnevno uključujući i prekovremeni rad.

IZVOR: SINOS

Najnovije