Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Štamparija "Borba" preuzima "Novosti"

"Borba"

 

Ova odluka biće sprovedena u skladu sa zakonom u roku od tri meseca od dana njenog donošenja u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti. Na u utorak održanoj vanrednoj skupštini akcionara Кompanije "Novosti" doneta je Odluka o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala.
Ova odluka biće sprovedena u skladu sa zakonom u roku od tri meseca od dana njenog donošenja u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti. Na u utorak održanoj vanrednoj skupštini akcionara Кompanije "Novosti" doneta je Odluka o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala.
Ona predstavlja deo mera predviđenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je usvojen 6. 7. 2018. godine, a postao je pravosnažan 10. 1. 2019. godine.
Dva poverioca su podnela zahtev za konverziju svojih potraživanja u kapital "Novosti" u roku propisanom UPPR - GP Кompanije "Štamparija Borba ad", kao najveći poverilac, i "Beodragos", dobavljač roto-papira.
Ova odluka biće sprovedena u skladu sa zakonom u roku od tri meseca od dana njenog donošenja u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti.

IZVOR: "Večernje novosti"