Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS RTV: Reorganizacijom do većih zarada

19.01.2023.

Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" – Novi Sad, ističe da mu je od poslodavca uručen Dopis sindikata "Nezavisnost" JMU RTV od 10.1.2023. godine, upućen vršiocu dužnosti Generalnog direktora i predsedniku upravnog odbora JMU RTV, a koji sadrži predlog da se povodom nastavka pregovora o Aneksu Kolektivnog ugovora, u pregovore pored Pregovaračkog tima koji zastupa Poslodavca moraju uključiti i vršilac dužnosti Generalnog direktora i predsednik upravnog odbora – Javne medijske ustanove RTV.

U odnosu na dostavljeni dopis sindikata "Nezavisnost" JMU RTV od 10.1.2023. godine, Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" – Novi Sad želi da istakne:

Najpre, Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" – Novi Sad, napominje da nije učestvovao u pregovaranju i nije potpisnik Kolektivnog ugovora koji su sa Poslodavcem JMU RTV dana 11.5.2022.godine zaključili predstavnici samostalnog sindikata RTV, Strukovnog sindikata RTV i Sindikata "Nezavisnost" JMU RTV. Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" – Novi Sad je u datim okolnostima, procenio da predloženi Kolektivni ugovor neće biti povoljan za zaposlene u JMU RTV-u, pa je Poslodavcu još u aprilu 2022. godine dostavio predlog sa elementima za koje smatra da su od suštinske važnosti za ostvarivanje nužnih promena u JMU RTV, na šta nije dobio odgovor od Poslodavca, nego je nastavljeno pregovaranje između ostalih reprezentativnih sindikata i Poslodavca.

Nedostaci koje je konstatovala Državna revizorska institucija – prevelika "korpa" koeficijenata u odnosu na prihode, konstantno povećanje troškova uz stalna davanja državi i dobavljačima, sa minimalnim ulaganjima u program, doveli su do toga da su isplate zarada zaposlenima i podmirivanje dospelih obaveza RTV-a, sve veći problem za Poslodavca.

Uzimajuću u obzir da država nije odobrila povećanje takse, da nisu odovbrena sredstva za "Socijalni program" a pogotovo što JMU RTV nije tretiran kao deo Javnog sektora kojem su zarade od 1.1.2023. godine uvećane su za 12, 5 %, Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" – Novi Sad je na sastanku sa predstavnicima rukovodstva JMU RTV tražio da Poslodavac insistira na tome da i JMU RTV, kao korisnik javnih i budžetskih sredstava, treba da dobije navedeno uvećanje od 12,5%.

Istovremeno,Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" – Novi Sad je jedini od reprezentativnih sindikata tražio od Poslodavca da se pronađu unutrašnji resursi, kako bi se u postupku izrade i donošenja novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, racionalizacijom poslovanja na ekonomski i socijalno održivoj osnovi, obezbedila sredstva unutar same Ustanove za poboljšanje postojećeg stanja, a uzimajući u obzir realne pretpostavke da se u dogledno vreme ekonomska situacija u zemlji i svetu neće promeniti.

Kolektivni ugovor od dana 11.5.2022. godine je zaključen na period od tri godine – od dana njegovog stupanja na snagu i nakon šest meseci se može promeniti, na pismeni i obrazloženi Predlog reprezentativnog sindikata ili Poslodavca, ukoliko se ispuni neki od predviđenih uslova iz Kolektivnog ugovora(Ako nastupe okolnosti koje onemogućavaju njegovo sprovođenje, ako porastu troškovi života više od 5% u odnosu na dan ugovaranja cene rada koja je na snazi, ako dođe do velikih ekonomskih promena koje su od bitnog uticaja za finansijsko poslovanje i poremećaja u poslovanju koje onemogućuje isplatu zarada na osnovu ugovorene cene rada…). Poslodavac je dužan da, u roku od 15 dana, razmotri pisani predlog reprezentativnog sindikata za izmenu i dopunu Kolektivnog ugovora i da pristupi pregovorima o izmenama i dopunama, ali nije dužan da predložene izmene i dopune usvoji.

Sindikat novinara Srbije – Sindikalna organizacija "Radio Novi Sad" – Novi Sad je načelno saglasan da Kolektivni ugovor od 11.5.2022. godine treba izmeniti i dopuniti s obzirom da su nastupile okolnosti iz člana 90 stav 1 tačka 2 Kolektivnog ugovora – troškovi života su porasli više od 5%, u odnosu na dan ugovaranja cene rada koja je na snazi, ali ističe da mu nije dostavljen pismeni Predlog za donošenja Aneksa Kolektivnog ugovora, pa na isti ne može da se izjasni, niti je pozvan da pristupi na pregovore o izmenama i dopunama – shodno odredbi člana 90 str.5 važećeg Kolektivnog ugovora od 11. 5.2022. godine.

 

Novi Sad 18.1. 2023.               Vd predsednik SINOS sin. org. RNS

                                                                                    Siniša Otašević 

 

IZVOR: SINOS

Najnovije