Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Doljevac za sufinansiranje medijskih projekata

Doljevac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/2014 i 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), čl. 4 i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj 16/16 i 8/2017) i Odluke o budžetu opštine Doljevac za 2021. godinu („Službeni list grada Niša“, broj 120/2020), Odeljenje za urbanizam, inspekcijske poslove i vanprivredne delatnosti raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Doljevac u 2021. godini

 

 

I NAMENA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA 

 

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Doljevac za 2021. godinu raspisuje se za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog interesa na teritoriji opštine Doljevac.

Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, fizičke kulture i dr; podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanje prava na informisanje u svim oblastima javnog života posebnih, a naročito zaštićenih grupa.

 

II IZNOS SREDSTAVA KOJA SU OPREDELjENA ZA KONKURS

 

            Visina sredstava predviđenih za projekte/programe proizvodnje medijskih sadržaja iznose 1.800.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.100.000,00 dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

 

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

 

Na konkursu mogu učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

 Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje do 31.12.2021.godine.

 

IV KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1.  Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. ovog člana, posebno se ocenjuje:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja
 • ostvarivanje namene konkursa
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 1. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška)
 1. Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta
 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima
 • ekonomske opravdanosti predloga projekta budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. ovog člana posebno se ocenjuje:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije)
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

 

V ROKOVI

 

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Kurir“ i na sajtu opštine Doljevac www.opstinadoljevac.rs.

Rok za podnošenje prijava je do 10.03.2021.godine do 15,00 časova.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2021. godine.

 

VI DOKUMENTACIJA KOJU PRILAŽE PODNOSILAC PROJEKATA

 

Učesnik Javnog poziva je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Javnom pozivu dostavi u dva primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Doljevac www.opstinadoljevac.rs.

 

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 

 1. Popunjen i overen Obrazac 1 – prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja u šest primeraka:
 • Popunjen predlog projekta i
 • Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Opštine Doljevac.

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 • rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
 • potvrda Narodne banke Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun)
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV  programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
 • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.);
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 320,00 dinara na račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj  81-038, namena Tarifni broj 1, Zakon o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 - ispravka, 61/2005, 101/2005. - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - dr. zakon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - ispravka, 95/2018, 86/2019, 90/2019 – ispravka, 144/2020)  

Vidi: Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 53/2004, 42/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 35/2010, 70/2011, 55/2012, 47/2013, 57/2014, 45/2015, 50/2016, 61/2017, 50/2018, 38/2019, 98/2020) 

 

 

VII POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Javnog poziva, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji.

Uz predlog za člana komisije dostavlja se i njegova kratka biografija.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu „Kurir“, odnosno najkasnije do 05.03.2021.godine do 15,00 časova, Odeljenju za urbanizam, inspekcijske poslove i vanprivredne delatnosti Opštinske uprave opštine Doljevac.

 

VIII OPŠTE INFORMACIJE

 

Javni poziv objavljuje se na veb-sajtu opštine Doljevac i u dnevnom listu „Kurir“, gde je vidljiv i dostupan sve vreme trajanja Javnog poziva.

Obrazac za prijavu je dostupan na sajtu opštine Doljevac odakle se može preuzeti.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom pozivu, biće objavljeno na sajtu opštine Doljevac www.opstinadoljevac.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi najkasnije do 10.03.2021.godine do 15,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava opštine Doljevac, Ul. Nikole Tesle br.121, 18410 Doljevac sa naznakom: ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA, ili predati lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Doljevac.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 7 do 15 časova na telefone:  018/4-810-054 i 018/4-810-056.

Kontakt osoba je Vlastimir Anđelković.

 

 

ODELjENjE ZA URBANIZAM, INSPEKCIJSKE POSLOVE

I VANPRIVREDNE DELATNOSTI

Broj: 400 - 54

Dana 23.02.2021.godine

 

 

 

                                                                                                         Načelnik Odeljenja

                                                                                                      Vlastimir Anđelković

IZVOR: Opština Doljevac