Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Pećinci za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00081/2021-01/2 od 11.02.2021. godine, člana 4, 6 i 9 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 16/16 i 8/17) i člana 6 Odluke o budžetu Opštine Pećinci za 2021 godinu („Službeni list Opštine Srema“ broj 48/20) i Odluke o konkursima za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja broj 40-506/2020- IV, Predsednik Opštine Pećinci, raspisuje:

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Pećinci u 2021. godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Odlukom Predsednika opštine Pećinci broj 40-506/2020-IV od 29.12.2020. godine, sredstva u iznosu od 7.500.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, a što predstavlja manje od 95% ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Opštine Pećinci; a posebno o radu Opštine Pećinci, njenih organa, organizacija, ustanova i javnih preduzeće, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; radi podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  10.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  3.500.000,00 dinara.

 

Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni Glasnik RS“ broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učenik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

 II  PRAVO UČEŠĆA

 

Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koja se vodi u Agenciji za privredne registre; ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritpriji opštine Pećinci
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Pećinci.

 

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Opštine Pećinci namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila.

 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

 

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.                                                         

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 

1.Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

 

1.1. Značaj projekta sa stanovišta:

-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-          ostvarivanje namene konkursa;

-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

-          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-          zastupljenost inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

1.2.Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

-          Usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-          Stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-          Merljivost i indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

1.3. Kapaciteti sa stanovišta:

-          Stepena organizacionih i upravljački hsposobnosti predlagača projekta;

-          Neophodnih resursa za realizaciju projekta;

-          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

2.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

 

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

 

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

 1. dostupnost aktuelnih informativnih sadržaja većem broju korisnika na terirotiji Opštine Pećinci i regionu Srema
 2. originalnost i značaj projekta za korisnike Opštine Pećinci
 3. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji Opštine Pećinci
 4. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 5. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

 

IV  ROKOVI

 

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „M Novine“, odnosno  od  24.02.2021. godine do  15.03.2021. godine.

 

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 31.12.2021. godine.

 DOKUMENTACIJA 

 

Prijava se podnosi putem jedinstvenih Obrazaca koji se može preuzeti sa sajta Opštine Pećinci: Obrazac  1   (prijava  i tabela)

 

Učesnik Konkursa je obavezan da pored jedinstvenih Obrazaca priloži i sledeća dokumenata u jednom primerku:

 1. fotokopija rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. fotokopija rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 3. fotokopija dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 5. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 6. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;

 

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove stručne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštini Pećinci. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

 

Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa odnosno do 15.03.2021. godine na adresu: Opština Pećinci, Slobodana Bajića 5, 22410 Pećinci, za Stručnu komisiju Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja a radi ostvarivanja javnog interesa ili lično na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Pećinci.

 

Predložena lica ne smeju biti u skuobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII OPŠTE INFORMACIJE

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na sajtu Opštine Pećinci, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

 

Prijave slati do zaključenja Konkursa odnosno do 15.03.2021. godine putem pošte na adresu Opština Pećinci, Slobodana Bajića 5, 22410 Pećinci, za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja a radi ostvarivanja javnog interesa ili lično na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Pećinci.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Pećinci, i dostavljeno svim učesnicima javnog poziva u elektronskoj formi.

 

Konkursni materijal se ne vraća.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefone:  022/400-713.

 

Predsednik opštine Pećinci

Siniša Đokić

IZVOR: Opština Pećinci