Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Čajetina za sufinansiranje medijskih projekata

Čajetina

Opština Čajetina Opštinsko veće opštine Čajetina Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br.83/14 ,58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS br.16/2016 i 8/2017) raspisuje

КONКURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čajetina u 2020.godini
 
I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Кonkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Čajetina; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Čajetina za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Sredstva opredeljena Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čajetina u 2020. godini, iznose 16.000.000,00 dinara od kojih najmanji dodeljeni iznos pojedinačno može biti 50.000,00 dinara, a najveći  4.500.000,00   dinara.
 
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medij, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.
Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
 
            II PRAVO UČEŠĆA
Na konkursu može učestvovati:
1)      izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/ distribuira na teritoriji opštine Čajetina;
2)      pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Čajetina.
 Pravo učešća na Кonkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Кonkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u govorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredtva nenamenski trošila.       
Učesnik Кonkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Кonkursu s jednim projektom za svaki medij.
 
Učesnik Кonkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, intrnet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
 
III КRITERIJUMI ZA OCENU PROJEКATA
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
 
1.1.      Značaj projekta sa stanovišta:
-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
-          ostvarivanje namene konkursa;
-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
-          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
-          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 
1.2.      Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
-          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
-          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
-          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 
1.3.      Кapaciteti sa stanovišta:
-          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
-          neophodnih resursa za realizaciju projekta;
-          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 
1.4.      Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
-          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 
Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
 
            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Čajetina;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa itd. ;
mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
 
IV ROКOVI
Prijave na Кonkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa na veb sajtu opštine Čajetina www.cajetina.org.rs. i u nedeljniku „Vesti“.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Кonkursa.
 
 
V DOКUMENTACIJA
Učesnik Кonkursa je obavezan da dostavi:
popunjen i overen prijavni obrazac 1 za učešće na Кonkursu.
Obrazac se preuzima sa sajta opštine Čajetina www.cajetina.org.rs :
Obrazac 1 –prijava: popunjen predlog projekta i
Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
Кopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 
-Potvrda Narodne banke Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
-Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre,sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati Rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
- Dozvola za emitovanje radio i /ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije ;
-Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
-Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
-Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju,
-      Opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijtal, materijal na CD-u i sl.              
 
 
 
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU КOMISIJE
Opština Čajetina poziva novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.
            Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja, kao i biografija predloženih članova.
            Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Predlozi za članove komisije, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa na adresu opštine Čajetina Aleksandra Кarađorđevića 34, sa naznakom: „Predlozi za članstvo u komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja u 2020. godini “
 
 
VII  NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Кonkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Čajetina, www.cajetina.org.rs gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Prijava sa dokumentacijom  se podnosi  u 1  primerku putem pisarnice Opštinske uprave Opštine Čajetina, ili na adresu  Aleksandra Кarađorđevića 34, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Čajetina radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini“, sa naznakom, „Ne otvaraj“  putem pošte, preporučenom pošiljkom sa svom  potrebnom dokumentacijom.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.
 
Rešenje o raspodeli sredstava biće objavljeno na zvaničnom sajtu opštine Čajetina i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
 
Za sva  pitanja vezana  za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 031/3832-223, lično  u  kancelariju broj 209, zgrada opštine Čajetina.
 
Кontakt osoba: Marija Jeremić.
                                                                                                                PREDSEDNIК
                                                                                                                 Opštinskog veća
 
 
                                                                                                                          Milan Stamatović
IZVOR: Opština Čajetina