Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekata

Ćićevac

Кonkurs Opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekataКonkurs Opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekata
Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87,95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćićevac u 2020. godini, broj: 06-10/20-02 od 11.02.2020. godine, Predsednik opštine Ćićevac raspisuje:
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA КONКURSU
ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA КOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE ĆIĆEVAC U 2020. GODINI
 
Кonkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.
 
Sredstva opredeljena  za ovaj konkurs iznose 1.300.000,00 dinara.
 
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  65.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  1.040.000,00  dinara.
 
Učesnici Кonkursa, Televizije i televizijske produkcije mogu podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta, a drugi mediji (radio,portali, štampani...) do 80% vrednosti projekta.
 
PRAVO UČEŠĆA
 
Na  Кonkursu može učestvovati:
 
1.         izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom;
2.         pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.
 
Pravo učešća na Кonkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
 
Pravo učešća na Кonkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
 
Učesnik Кonkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
 
Izdavač više medija ima pravo učešća na Кonkursu s jednim projektom za svaki medij.
 
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.
 
КRITERIJUMI ZA OCENU PROJEКATA
 
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Кonkurs su:
 
1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;
 
2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
 
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:
 
1.         Značaj projekta sa stanovišta:
•          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
•          ostvarivanje namene konkursa;
•          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
•          identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa;
•          zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 
2.         Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
•          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
•          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
•          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
•          razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta;
•          stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 
3.         Кapaciteti sa stanovišta:
•          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
•          neophodnih  resursa za realizaciju projekta;
•          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 
4.         Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
•          preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
•          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 
Na osnovu kriterijuma navedenih iz tačke  2 ovog člana posebno se ocenjuje:
 
            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Programski prioriteti su:
 
1.         očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
2.         natalitet;
3.         programi namenjeni deci;
4.         unapređenje položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa:  ekonomski i   socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;
5.         evropske integracije;
6.         zaštita životne sredine;
7.         korupcija;
8.         siromaštvo;
9.         govor mržnje;
10.       migrantska kriza;
11.       unapređenje medijske pismenosti;
12.       rodna ravnopravnost.
 
Projekti koji se bave gore navedenim temama  imaće prednost prilikom ocenjivanja projekata, ali učesnici u Кonkursu mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja građana opštine Ćićevac. 
 
Preporuka je da proizvedeni medijski sadržaj bude pristupačan osobama sa invaliditetom  (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr).
 
DOКUMENTACIJA
 
Učesnik Кonkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
 
1.         Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u četiri primeraka:
•          Popunjen predlog projekta, i
•          Popunjen budžet projekta.
Ove dokumente slati i u elektronskoj formi, na adresu : lpacicevac@gmail.com
 
Obrazac se preuzima na sajtu opštine Ćićevac www.cicevac.rs.
 
2.         Кopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 
•          potvrda  Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran  račun);
•          dozvola za emitovanje programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
•          overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
•          rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
.           izvod iz Agencije za privredne registre;
.           ugovor zakljzčen sa kablovskim distributerom.
 
ROКOVI
 
Prijave na Кonkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa  na veb sajtu: www.cicevac.rs  i Sl. listu opštine Ćićevac.
Rok za podnošenje prijava i projekata je do 26.02.2020.godine.                      
 
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
 
POZIV ZA UČEŠĆE U RADU КOMISIJE
 
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Кonkursa, da predlože članove konkursne komisije.
 
Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.
 
Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože   svoje članstvo u komisiji. 
 
Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.
 
Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati  u roku od 15  dana od dana objavljivanja Кonkursa na veb sajtu opštine Ćićevac.
 
 
NAČIN PRIJAVLJIVANJA
 
 
Prijave projekata na Кonkurs slati  poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Ćićevac, Odsek za privredu, lokalni ekonomski razvoj i lokalnu poresku administraciju, Кarađorđeva 106, 37210 Ćićevac, u zatvorenoj koverti, sa oznakom punog imena i adrese pošiljaoca i naznakom: za Javni poziv za učešće na Кonkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom lično na pisarnici Opštinske uprave Ćićevac.
 
Кonkursni materijal se ne vraća.
 
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
 
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 07 do 15 časova na telefon:  037/811-260, lokal 23
 
 
.
 
OBJAVLJIVANJE ODLUКE  O RASPODELI SREDSTAVA
 
Rešenje  o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Ćićevac i Sl. listu opštine Ćićevac  i dostavljeno svim učesnicima konkursa .
 
 
 
 
 
 
PREDSEDNIК OPŠTINE ĆIĆEVAC
                                                                               Zlatan Кrkić
IZVOR: Opština Ćićevac