Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opština Ub za sufinansiranje medijskih projekata

Ub

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (''Službeni glasnik RS'', broj 83/2014 i 58/2015), i Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Službeni glasnik RS'', broj 126/2014 i 16/2016) i člana 46. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS'' broj 129/2007), Opštinsko veće opštine Ub, 05.02.2020. godine objavljuje

J a v n i    p o z i v
za učešće na konkursu sufinansiranje projekata
za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
na teritoriji opštine Ub
 
1. Opština Ub objavljuje javni poziv za učešće na konkursu  za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub, u daljem tekstu konkurs.
 2. Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa
Sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti  javnog informisanja koji
doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Ub o temama od značaja za lokalnu zajednicu,
podižu kvalitet informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnike nacionalnih manjina.
Sufinasiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređenja profesionalnih i etičkih stanrda u oblasti javnog informisanja.
3. Iznos sredstava koja su opredeljena za sufinasiranje
Vreme koje je predmet sufinansiranja: 12 meseci – za period od 1. aprila 2020. godine do 31. marta 2021. godine.
Iznos sredstava raspoređenih za projektno sufinansiranje: 3.000.000 dinara.         Najmanji iznos sredstava: 10.000,00 din, a najveći iznos sredstava je 1.500.000,00 din.
4. Subjekti koji imaju pravo učešća na ovom konkursu
4.1.
Na konkursu može učestvovati (u daljem tekstu: učesnik konkursa):
1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Izuzetno od stava 1. tačka 3) opština Ub ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila.
4.2.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
4.3.
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.
Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.
Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
4.4.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem  štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
4.5.
Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.
5. Кriterijume za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
1. Značaj projekta sa stanovišta:
- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
- ostvarivanje namene konkursa;
- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
3. Кapaciteti sa stanovišta:
- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodnih resursa za realizaciju projekta;
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
6. Rokovi u kojima se sprovodi konkurs
Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u novinama ''Srpski telegraf'', odnosno do 20.02.2020. godine.
Na dan objavljivanja konkursa u navinama iz stava 1. isti se ima objaviti i na veb-sajtu/Facebook stranici opštine Ub.
Odluka o raspodeli sredstava, u obliku rešenja, donosi se u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.
Кorisnik sredstava odobrenih po ovom konkursu, dužan je da dostavi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih po ovom javnom pozivu, na propisanom obrascu – Obrascu 2 koji se može preuzeti slanjem zahteva na stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.
7. Dokumentacija
Prijava se podnosi, u dva primerka, na propisanom obrascu – Obrascu 1, koji se može preuzeti slanjem zahteva na stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.
Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
         1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
         2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
         3. dozvola za emitovanje radio i/ili televizijskog programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
         4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
         5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina i slično)
  6. Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i overenu izjavu da učesniku konkursa nije izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; odnosno overenu izjavu da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
8. Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji
Opštinsko veće poziv za učešće na konkursu novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija. Uz predlog za člana komisje dostaviti i biografiju kandidata. Predloge dostaviti do zaključenja konkursa.
Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.
Predloge dostaviti do zaključenja konkursa, i to na adresu:
Opština Ub
Opštinsko veće
14210 Ub, Ulica Vojvode Mišića 20b
sa naznakom:
Za Кonkursnu komisiju na konkursu  za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.
9. Opšte informacije
Кonkurs se objavljuju i na Facebook stranici opštine Ub.
Rešenje o sufinasiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Ub i dostavljeno istovremeno i svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Prijave stigle van propisnog roka ili na obrascu koji nije propisan neće biti razmatrane.
Prijave slati na adresu:
Opština Ub
Opštinsko veće
14210 Ub, Ulica Vojvode Mišića 20b
sa naznakom:
Za konkurs  za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.
IZVOR: Opština Ub