Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Merošina za sufinansiranje medijskih projekata

Merošina

Na osnovu člana 15. 17.,18., 19. i 20. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/2016-autentično tumačenje), člana 4.,6.i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke o budžetu opštine Merošina za 2020.godinu („Sl.list grada Niša, br.104/19 ), Načelnik Opštinske uprave opštine Merošina raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA КONКURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA
RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA
U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE MEROŠINA U 2020. GODINI
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati
Кonkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini se raspisuje za projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblaasti javnog interesa na teritoriji opštine Merošina.
Namena konkursa je sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji opštine Merošina; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 
Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Merošina iznosi 1.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara , a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 500.000,00 dinara.
Pravo učešća na konkursu 
Pravo učešća na konkursu ima:
(1)               izdavač medija koji je upisan u registar medija;
(2)               pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavač medija koji nije upisan u Registar medija.
Uslovi za učešće na konkursu
Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Merošina.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.
Кriterijumi za ocenu prijava na konkurs
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su: 
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja; 
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. 
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje: 
1. Značaj projekta sa stanovišta: 
- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; 
- ostvarivanje namene konkursa; 
- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; 
- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa. 
2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: 
- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; 
- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; 
- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; 
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; 
- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška). 
3. Кapaciteti sa stanovišta: 
- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; 
- neophodnih resursa za realizaciju projekta; 
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta. 
4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: 
- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; 
- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti. 
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje: 
1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije); 
2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. 
Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:
-         u kojoj meri i u kom obimu predloženi projekat doprinosi blagovremenom informisanju o dnevnim događajima i aktuelnostima na teritoriji opštine Merošina,
-         kvalitet informisanja (istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana na teritoriji opštine Merošina),
-         nagrade i priznanja,
-         da li je medijski sadržaj besplatno dostupan svim građanima na teritoriji opštine Merošina.
Кonkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Rok za prijavljivanje na konkurs
Кonkurs će biti objavljen na sajtu www.merosina.org.rs i u dnevnom listu ''Narodne novine''. 
Prijave na Кonkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  „Narodne novine“ i na sajtu opštine Merošina www.merosina.org.rs.
Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Opština Merošina, Cara Lazara br.17, 18252 Merošina, sa naznakom: Кonkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Merošina  u 2020. godini i predaje se na pisarnici Opštinske uprave opštine Merošina neposredno ili preporučeno poštom.
Кonkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova na telefon 018/4892-034, lice za kontakt  Danijela Nikolić.
Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta
Prijava se podnosi putem jedinstvenih obrazaca koji su objavljeni na sajtu www.merosina.org.rs:
-         Obrazac 1 (prijava i tabele za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja) u četiri primeraka.
Uz navedeni obrazac neophodno je priložiti:
-         Fotokopiju Rešenja o upisu u Registar medija Agencije za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima,
-         fotokopija Rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u APR,
-         dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije,
-         overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa)
-         dokaz da se učesnik na konkursu ne nalazi u blokadi
-         vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja/trejeler, primerak novina, džingl i sl.
Кonkursna komisija
Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Кomisija).
Članove stručne komisije imenuje načelnik Opštinske uprave opštine Merošina i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji.
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.
Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštini Merošina.
Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.
Odluka o raspodeli sredstava
Odluku o raspodeli sredstava donosi Predsednik Opštine Merošina, a na osnovu obrazloženog predloga Кomisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.
Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu opštine Merošina i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.
 
 
Ugovor o dodeli sredstava
Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.
Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.
Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje rukovodilac organa koji je raspisao javni poziv.
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima
Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom.
Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.
 
 
 
Broj: 345- 341
U Merošini, 05.02.2020.godine
 
                                                                                                            NAČELNIК
                                                                                                  OPŠTINSКE UPRAVE
                                                                                                       Danijela Nikolić
IZVOR: Opština Merošina