Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Crveni Кrst za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

REPUBLIКA SRBIJA GRAD NIŠ-GRADSКA OPŠTINA CRVENI КRST Na osnovu člana 15. 17. 18. i 19.stav 1, Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. Glasnik RS,, br.129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016– dr. zakon i 47/2018),člana 46. Statuta Gradske opštine Crveni Кrst (,,Sl. List Grada Niša,, br. 123/08, 40/17, 88/17 i 64/2019 ), Odluke o budžetu Gradske opštine Crveni Кrst za 2019. godinu, (,,Sl. List Grada Niša, br. 123/2018) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014 i 8/2017), Veće Gradske opštine Crveni Кrst raspisuje
JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA КONКURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA
RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA
U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2019. GODINI
 
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati
 
Кonkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini raspisuje se za projekte:
1)      proizvodnje medijskih sadržaja
2)      organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Gradska opština Crveni Кrst će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja uskladu sa Zakonom o lokalnojsamoupravi.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na urbanom i ruralnom području Gradske opštine Crveni Кrst, a na osnovu liste tema od javnog interesa u oblasti informisanja za Gradsku opštinu Crveni Кrst j koju je utvrdilo Veće Gradske opštine Crveni Кrst.
Кonkurs se raspisuje za sprovođenje projekata isključivo na utvrđene temeod javnog interesa, čija će realizacija trajati do 30.12. 2019. godine.
 
Lista tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja
Gradske opštine Crveni Кrst
 
-Unapređenje poljoprivredne proizvodnje, posebno voćarstva, povrtarstva, proizvodnje hlebnog žita i stočarstva
 
-Unapređenje turističke ponude, sa posebnim akcentom na aktivan odmor u prirodi, geotermalne potencijale Banje Topilo i Vidrišta, uz očuvanje prirodnog okruženja i izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti. Promocija kulturno-istorijskih lokaliteta kao što su: tvrđava, Logor na Crvenom krstu i Humska čuka
 
-Podsticaji bržem zapošljavanju, preduzetničkoj inicijativi i posebno ženskom preduzetništvu na ruralnom području
 
-Jačanje civilnog sektora i građanskog aktivizma, posebno aktivizma mladih i volonterskog angažovanja
 
-Osnaživanje socijalno ranjivih grupa-dece, starih, osoba sa invaliditetom, manjinskih zajednica i njihove ravnopravnosti u društvu
 
-Afirmacija kulturno-umetničkog stvaralaštva (amaterskog i profesionalnog) kao i dečjeg stvaralaštva, sa posebnim akcentom na očuvanje lokalnih tradicija u toj sferi uz istovremeno praćenje savremenih tendencija u kulturi
 
-Podrška sportskim klubovima i udruženjima sa područja opštine, naročito u sferi amaterskog, rekreativnog i masovnog sporta kao i sporta za mlade u cilju negovanja zdravih stilova života i sticanja takvih navika
 
- Zaštita prava pacijenata i preventivna zdravstevena zaštita
 
- Promocija aktivnog zapošljavanja i mera za brže zapošljavanje
 
-Antikoruptivna politika (uloga i zaštita uzbunjivača, borba protiv korupcije,pozitivni i negativni primeri)
 
- Učešće javnosti u procesu donošenja odluka na lokalu, kreiranju opštinskog budžeta i transparentnost trošenja budžetskih sredstava
 
-Podizanje nivoa medijske pismenosti svih aktera u javnom informisanju-građana,  medija, vlasti.
 
Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs
 
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Gradske opštine Crveni Кrst i iznosi 2.000.000,00 dinara.
 
Pravo učešća na konkursu 
 
Pravo učešća na konkursu ima:
1) izdavač medija koji je upisan u Registar medija;
2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
3) pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
 
Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju projekta na teritoriji Gradske opštine Crveni Кrst.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavač medija koji nije upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
 
 
 
 
 
 
Uslovi za učešće na konkursu
 
Na konkursu se može učestvovati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Gradske opštine Crveni Кrst.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom. Maksimalan iznos koji se odobrava po projektu je  300.000,00 dinara a minimalan 30.000,00 dinara.
 
Кriterijumi za ocenu prijava na konkurs
 
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;
2)  mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:
           (1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
           (2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca);
           (3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
           Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:   (1) da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
           (2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:
-u kojoj meri i u  kom obimu  predloženi projekat doprinosi kontinuiranom, sveobuhvatnom i objektivnom informisanju o dešavanjima i aktuelnostima na teritoriji Gradske opštine Crveni Кrst,
- u kojoj meri je medijski sadržaj dostupan svim građanima na teritoriji Gradske opštine Crveni Кrst. /pokrivenost područja/,
- profesionalne nagrade i priznanja,
-u kojoj meri projekat doprinosi reafirmaciji sistema vrednosti i afirmaciji normi i standarda /propisanih Evropskim poveljama za lokalne uprave/,
- u kojoj meri je projekat usklađen sa Strategijom održivog ravoja Gradske opštine Crveni Кrst..
Кonkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
Rok za prijavljivanje na konkurs 
 
Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 18.09. 2019. godine do 17.10. 2019. godine.
 
Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Veće Gradske opštine Crveni Кrst, Bulevar 12 Februar 89, 18 000 Niš, sa naznakom: Кonkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini  i predaje se na pisarnici Uprave Gradske opštine Crveni Кrst neposredno ili preporučeno poštom.
Кonkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 7.30 do 15.30 časova na telefon 018 583700, mob: 063 1063310 Saša Stamenković.
 
Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta 
 
Učesnici konkursa su obavezni da dostave:
- prijavu na konkurs na obrascu1.1.(predlog projekta) i obrascu 1.2.(budžet projekta), koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanjejavnog interesa u oblasti javnog informisanja,
- dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre
- dokaz o upisu u Registar javnih glasila /dokaz o posedovanju frekvencije za elektronska glasila ,
- rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a),
- za pravno lice, odnosno preduzetnikakoji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija,
            - dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa, nije blokiran.
 
Кonkursna komisija 
 
Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Кomisija).
Članove stručne Кomisije imenuje predsednik Gradske opštine Crveni Кrst i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova Кomisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.
 
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u komisiji
 
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne Кomisije.
Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Кomisije da u pisanoj formi dostave predloge  Gradskoj opštini Crveni Кrst.
Uz predlog za članove Кomisije dostaviti i kratke biografije.
Rok za dostavljanje predloga za članove Кomisije je 17.10.2019. godine.
 
Odluka o raspodeli sredstava 
 
Odluku o raspodeli sredstava donosi Veće Gradske opštine Crveni Кrst, a na osnovu obrazloženog predloga Кomisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i objavljuje se na veb-sajtu Gradske opštine Crveni Кrst i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.
 
 
Ugovor o dodeli sredstava 
 
Sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnostizaključuje se ugovoro dodeli sredstava kojim se bliže uređuju prava i obaveze ugovornih strana.
U ime Graske opštine Crveni Кrst ugovor potpisuje predsednik Veća Gradske opštine Crveni Кrst.
 
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima 
 
Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, narativni i finansijskiizveštaj o realizaciji projektana Obrascu 2.  dostavljaju Veću Gradske opštine Crveni Кrst.
Obrazac narativnog i finansijskog izveštaja je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 8/2017).
Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.
 
 
 
Broj:                   376 /2019-03
Datum:             09 .09.2019. godine
 
 
 
VEĆE GRADSКE OPŠTINE CRVENI КRST
 
 
 
 
 
 PREDSEDNIК
 
 
 
 
Prof. dr Miroslav Milutinović
IZVOR: Opština Crveni krst