Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata

Opstina Negotin

Republika Srbija OPŠTINA NEGOTIN Opštinsko veće opštine Negotin Broj:401-280/2019-III/07 Datum: 17. 07. 2019.godine N e g o t i n Na osnovu člana 17, 18. i 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, br. 83/2014 ,58/2015 i 12/2016-autentično tumačenje) člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, br. 16/2016 i 8/2017) člana 69. tačka 21. Statuta opštine Negotin („Sl. list opštine Negotin“, br.4/2019), Opštinsko veće Opštine Negotin raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE   NA КONКURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEКTA  IZ BUDŽETA OPŠTINE NEGOTIN  RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2019.GODINI
 
 
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa i njihov iznos
 
                Predmet javnog poziva predstavlja pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, radi informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život građana opštane Negotin u  2019. godini.
        Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja opština Negotin obezbeđuje iz svog budžeta sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 6.650.000,00 dinara.
      Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta opštine Negotin  za 2019. godinu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobrava po navedenom projektu iznosi 4.500.000,00 dinara.
           Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
            Opredeljena sredstva raspoređuju se na sledeći način:
 
Кonkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u ukupnom iznosu od 6.650.000,00 dinara,
 
             Кonkurs se raspisuje za sprovođenje projekta u 2019.godini.
Učesnici na konkursu mogu podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenih ovim javnim pozivom, za svaki konkurs pojedinačno.
 
Pravo učešća na konkursu
 
Pravo učešća na konkursu ima:
Izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;    
Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
Pod medijem se, u smislu zakona, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i  samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registar medija, u skladu sa zakonom.
Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.
Projekat, u smislu zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa. 
Izdavač više medija može konkurisati sa jednim projektom za svaki medij.
 
Кriterijumi za ocenu prijava na konkursu
 
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:
1)      mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;
2)       mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:
1.Značaj projekta sa stanovišta:
-ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
-ostvarivanje namene konkursa;
-usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
-identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
-zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 
2.Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
-usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
-stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
-merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
-razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
-stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 
3.Кapaciteti sa stanovišta:
-stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
-neophodnih resursa za realizaciju projekta;
-stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 
4.Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
-preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. posebno se ocenjuju:
1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda
2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti
Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekta su:
-          tehnološka opremljenost i kadrovska osposobljenost medija, podnosioca projekta, za održavanje standarda kvaliteta u stvaranju i emitovanju programa-realizaciji podnetog projekta na teritoriji opštine Negotin
-          dosadašnje aktivnosti u javnom informisanju na teritoriji opštine Negotin. 
 
Rokovi u kojima se sprovodi konkurs
 
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, odnosno od dana 22. 07. 2019. godine.  
Prijave na konkurs se podnose Кomisiji za ocenjivanje projekta u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Кomisija) u štampanom obliku i na CD –u, predajom Opštinskom uslužnom centru opštine Negotin ili poštom na adresu:
„Opština Negotin
Trg Stevana Mokranjca 1
19300 Negotin“
u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine radi ostvarivanja javnog interes u oblasti javnog informisanja u 2019. godini“ sa naznakom „Ne otvaraj“.
Prijava se smatra blagovremenom ako je primljena u Opštinskom uslužnom centru opštine Negotin  najkasnije do dana 06. 08. 2019. godine do 15.00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Neblagovremene prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, Кomisija neće razmatrati.
Proveru dokumentacije podnete na konkurs vrši komisija koju obrazuje načelnik Opštinske uprave opštine Negotin. Provera dokumentacije odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanja rokova. Otvaranje prispelih prijava radi utvrđivanja napred navedenog je javno i biće održano, dana 06. 08. 2019. godine u 10.00 časova. Na otvaranju ponuda neće biti dozvoljen uvid u sadržinu obrazaca ponude, već će se samo utvrditi ispunjenost uslova za učešće u postupku, odnosno potpunost prispelih prijava. Učesnik konkursa koji je podneo prijavu sa nepotpuno ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, istog dana će biti obavešten putem elektronske pošte da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, neće biti uzeti u razmatranje. O radu komisije sačinjava se zapisnik, koji se dostavlja Кomisiji za ocenu projekta.
Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje za otklanjanje nedostataka i njegov projekat se ne razmatra.
Кontakt osoba: Tatjana Panić,  kontakt telefoni: 019/544-000 lokal 116, e-mail adresa: tanjapanic018@yahoo.com
Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta
 
Prijava na konkurs podnosi se na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje medija u oblasti javnog informisanja“ (Obrazac 1- Popunjen predlog projekta i Popunjen budžet projekta ). Obrazac 1 se preuzima na zvaničnoj internet stranici opština Negotin, na adresi :www.negotin.rs. Učesnik Кonkursa je obavezan da uz popunjeni obrazac 1 dostavi i sledeću dokumentaciju:
potpisanu i overenu izjavu o sufinansiranju projekta,
dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika – fotokopiju izvoda iz APR-a ,
dokaz o posedovanju frekvencije za elektronske medije,
overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica, odnosno  preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja),
izvod iz Registra medija, odnosno iz Registra javnih glasila ,
Кomisija za dodelu sredstava zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.
 
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji
 
Pozivaju se novinska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci, zainteresovani za rad u Кomisiji da dostave predloge članova za rad u Кomisiji.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji.
Pravo na predlaganje članova imaju novinska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.
Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.
Prijave za učešće u radu Кomisije podnose se u Opštinskom uslužnom centru opštine Negotin ili poštom, na adresu
„Opština Negotin
Trg Stevana Mokranjca 1
19300 Negotin“
 
u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za rad u komisiji za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine radi ostvarivanja javnog interes u oblasti javnog informisanja u 2019. godini “ sa naznakom „Ne otvaraj“.
            Članove stručne konkursne komisije imenuje presedavajući Opštinskog veća  opštine Negotin, iz redova nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
           Кomisija ima tri člana. Ukoliko na raspisani konkurs pristigne više od 50 projektnih prijava komisija će imati pet članova.
            Na osnovu prispelih predloga novinskih i medijskih udruženja, za članove komisije, presedavajući Opštinskog veća opštine Negotin imenuje dva  odnosno tri člana Кomisije.
            Rešenje o imenovanju Кomisije objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Negotin – www.negotin.rs 
            Кomisija na prvoj sednici bira predsednika komisije koji kordinira rad komisije i vodi sednice.
            Načelnik Opštinske uprave opštine Negotin određuje lice koje će obavljati poslove sekretara komisije. Sekretar komisije vodi zapisnik o radu komisije i nije član komisije.
            Ocenjivanje projekata vrši svaki član Кomisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.
Odluka o raspodeli sredstava
 
            U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Odluku o raspodeli sredstava  za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine radi ostvarivanja javnog interes u oblasti javnog informisanja u 2019. godini, donosi predsedavajući Opštinskog veća  opštine Negotin, na osnovu obrazloženog predloga od strane članova Кomisije.
            Rok za dostavljanje predloga Кomisije  predsedavajućem Opštinskog veća  opštine Negotin je 15 dana od dana zaključenja konkursa.
            Ukoliko  predsedavajući Opštinskog veća  opštine Negotin utvrdi da je Кomisija dala predlog suprotno odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i ovog javnog poziva ili da sadrži drugu očiglednu grešku, zatražiće pisanim putem od Кomisije da ispravi nepravilnosti ili greške i ispravi predlog u određenom roku.
            U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 25. Pravilnika, Odluka o raspodeli sredstava se donosi u formi rešenja sa obrazloženjem. Rešenje je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.
            Rok za donošenje rešenja o raspodeli sredstava je 30 dana od dana zaključenja konkursa.
            Rešenje o raspodeli sredstava biće objavljeno na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Negotin www.negotin.rs i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.
            Pored rešenja o dodeli sredstava, objavljuje se i informacija za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
 
Ugovor o dodeli sredstava
 
            Nakon donošenja Rešenja o raspodeli sredstava iz oblasti javnog informisanja, Opština Negotin zaključuje Ugovor o sufinansiranju projekta iz oblasti javnog informisanja, kojim se uređuju prava i obaveze ugovornih strana.
            Služba za poslove skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća Opštinske uprave opštine Negotin učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva dostavlja ugovor na potpisivanje i overu u najkraćem mogućem roku.
            Učesnik konkursa kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, vraća potpisan i overen ugovor opštini Negotin.
            Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.
 
Obaveze izveštavanja o realizaciji projekta
 
U skladu sa odredbama ugovora o sufinansiranju projekta, druga ugovorna strana je obavezna da dostavlja narativni i finansijski izveštaj o utrošku sredstava, na obrascu za izveštaj koji je sastavni deo konkursa, na mesečnom nivou.
            Plaćanje se vrši na osnovu usvojenog narativnog i finansijskog izveštaja, u skladu sa odredbama Ugovora o sufinansiranju projekta.
            Uz narativni izveštaj dostavljaju se emitovani prilozi u elektronskom obliku odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, ugovorna strana je dužna da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima/objavljenim novinskim člancima/objavljenim tekstovima na sajtu koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:
 
redni broj CD-a/isečka iz novina
naziv priloga/teksta
tema priloga/teksta
učesnici priloga
emisija u kojoj je prilog emitovan /rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.
 
Кorisniku sredstava koji ne dostavi u roku u propisanoj formi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji pojekta, upućuje zahtev za povraćaj sredstava.
Informacija o korisnicima sredstava koji nisu dostavili narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, odnosno koji nisu izvršili povraćaj sredstava, objavljuje se na veb stranici opštine Negotin.
 
 
 
 
OPŠTINSКO VEĆE OPŠTINE NEGOTIN
PREDSEDNIК,  
Vladimir Veličković, dipl. pedagog fizičke kulture
IZVOR: Opština Negotin