Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Arilje za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Opštine Arilje za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

KONKURS 

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje u 2019. godini

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00108/2019, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), i Odluke o budžetu opštine Arilje za 2019. godinu („Službeni glasnik opštine Arilje”, br. 23/18)

 

OPŠTINA ARILJE

 

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), Odluke Predsednika opštine  broj:  400-85-1/2019-04 od 3.06.2019. godine , Predsednik Opštine

 

 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje u 2019. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Arilja; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Arilja za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje u 2019. godini, iznose 1.500.000,00 dinara.

 

Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 700.000,00 dinara.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

 

 

II  PRAVO UČEŠĆA

 

Na konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Arilje;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Arilje.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

* ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

* ostvarivanje namene konkursa;

* usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

* identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

* zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

* usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;

* stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

* merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;

* razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

* stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

* stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

* neophodnih resursa za realizaciju projekta;

* stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

* preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

* ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Arilje;

2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;

4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;

5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;

6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

IV  ROKOVI

 

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Vesti“: od 12.07.2019. godine  do 1.08.2019. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V  DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Arilje www.arilje.org.rs :

o Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i

o Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.

2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

o Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

o Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

o Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

o Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);

o Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;

o Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;

o Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

 

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

 

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije, Gradu Beogradu, Gradskoj upravi Grada Beograda, Sekretarijatu za informisanje. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

 

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u nedenjnom  listu „ Vesti“.

 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Arilje , www.arilje.org.rs , gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

 

Prijave projekata slati na adresu: Opštinska uprava Arilje, Svetog Ahilija 53, 31230 Arilje sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje u 2019. godini”.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Arilje www.arilje.org.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 07 do 15 časova na telefone:  031/31-50-110

 

IZVOR: Opština Arilje