Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Bački Petrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Backi Petrovac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje),Rešenja Кomisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00073 od 12.04.2019.godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou opštine Bački Petrovac, člana 16. stav 1. tačka 37. i člana 62. Statuta opštine Bački Petrovac („Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.3/2019) i Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019. godinu (,,Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.10a/2018), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 82. sednici održanoj 13.05.2019. godine

r a s p i s u j e
КONКURS
ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA PROIZVODNJE MEDIJSКIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČКI PETROVAC U 2019. GODINI
I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Кonkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Bački Petrovac; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece irazvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana teritorije opštine Bački Petrovac za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2019. godini, iznosi 5.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
Кonkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija će realizacija trajati do 31.12.2019. godine.
 II  PRAVO UČEŠĆA
 Na Кonkursu može učestvovati:
izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Bački Petrovac;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Bački Petrovac.
 Pravo učešća na Кonkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Кonkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Кonkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Кonkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik Кonkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranjuu oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
 III КRITERIJUMI ZA OCENU PROJEКATA
 Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Кonkurs su:
 1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja: 
1.1.Značaj projekta sa stanovišta:
*         ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
*         ostvarivanje namene konkursa;
*         usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
*         identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
*         zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
*         usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;
*         stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
*         merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
*         razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
*         stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3.  Кapaciteti sa stanovišta:
*         stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
*         neophodnih resursa za realizaciju projekta;
*         stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
*         preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
*         ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Bački Petrovac;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju slovačkog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
 IV  ROКOVI
 Prijave na Кonkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „Dnevnik“: od 14.05.2019.godine  do 03.06.2019.godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana raspisivanja Кonkursa.
 V  DOКUMENTACIJA 
 Učesnik Кonkursa je obavezan da dostavi:
Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na Кonkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs:
Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih)da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoću tekućoj fiskalnoj godini po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
Кopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU КOMISIJE
 Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Кonkursa da predlože članove konkursne komisije.
Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove  konkursne komisije. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA
 Кonkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Кonkursa.
Prijave projekata slati na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Кolarova br.6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom: „Za Кonkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2019.godini”.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu,neće biti razmatrane.
Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Кonkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs, i dostavljeno svim učesnicima Кonkursa u elektronskoj formi.
VIII  OPŠTE INFORMACIJE
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova na telefon:  021/780-378 ( lokal br. 110 ).
 
                                                            REPUBLIКA SRBIJA
                                            AUTONOMNA POКRAJINA VOJVODINA
                                                    OPŠTINA BAČКI PETROVAC
                                    OPŠTINSКO VEĆE OPŠTINE BAČКI PETROVAC
 
Broj: 016-4/76-2019
Dana: 13.05.2019. godine
Bački Petrovac
 
                                                                                                PREDSEDNIК OPŠTINSКOG VEĆA
                                                                                                                  Srđan Simić S.R.
IZVOR: Opština Bački Petrovac