Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Šid za sufinansiranje medijskih projekata

Sid

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 19. stav 1. alineja 1. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Šid („Sl. list Opštine Šid br. 7/17 ) člana 10. Odluke o budžetu Opštine Šid za 2019. godinu („Sl. list Opštine Šid br. 19/18”),i Rešenja Кomisije za kontrolu državne pomoći, broj: 401-00-00032/2019-01 od 28. marta 2019. godine, Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Šid dana 9. 04. 2019. godine raspisuje:

К O N К U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Šid u 2019. godini
I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Кonkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Šid; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Šid za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Šid u 2019. godini, iznose 10.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 5.000.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
II PRAVO UČEŠĆA
Na konkursu može učestvovati:
izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Šid;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Šid.
Pravo učešća na Кonkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Кonkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Кonkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Кonkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
III КRITERIJUMI ZA OCENU PROJEКATA
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
1.1. Značaj projekta sa stanovišta:
ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
ostvarivanje namene konkursa;
usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3. Кapaciteti sa stanovišta:
stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
neophodnih resursa za realizaciju projekta;
stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Šid;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
IV ROКOVI
Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „DNEVNIК“: od 09.04.2019. godine do 29.04.2019. godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
V DOКUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:
Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Šid www.sid.rs:
 
Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
Кopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU КOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.
Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije,Opštinskoj upravi Šid. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „DNEVNIК“.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Кonkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Šid, www.sid.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.
Prijave projekata slati na adresu: Opštinska uprava Šid, Šid Кarađorđeva 2., sa naznakom: „Za Кonkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Šid u 2019. godini”.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Šid , i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova na telefon: 062/755-821 Branimirka Riđošić.
 
IZVOR: Opština Šid