Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Obrenovac za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Veće gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 26. decembra 2018. godine, na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/16 i 8/17), člana 55. Statuta gradske opštine Obrenovaca („Službeni list grada Beograda“, br. 19/14 – prečišćen tekst i 73/14), člana 8. Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu („Službeni list grada Beograda“, br. 123/18), r a s p i s u j e
К O N К U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini na teritoriji gradske opštine Obrenovac
Namena sredstava i iznos
Predmet ovog konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta gradske opštine Obrenovac u oblasti javnog informisanja i oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Obrenovca – a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, i to za projekte:
Proizvodnje medijskih sadržaja
Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja – proizvodnje medijskih sadržaja, u 2019. godini iznosi 23.000.000,00 dinara, opredeljenih članom 8. razdeo 4 – Uprava gradske opštine, Programska aktivnost – 1201 – 0004 – Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 11.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu ima:
1) izdavač medija koji je upisan u Registar medija (odnosno registar javnih glasila);
2) pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.
Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pod medijem se, u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
Кriterijumi za ocenu projekata
Кriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima,
meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu navedenih kriterijuma, posebno se ocenjuje:
Značaj projekta sa stanovišta:
– ostvarivanja javnog interesa o oblasti javnog informisanja;
– ostvarivanje namene konkursa;
– usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
– stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
– merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
– razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
– stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
Кapaciteti sa stanovišta:
– stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
– neophodnih resursa za realizaciju projekta;
– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
– preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2 ovog člana posebno se ocenjuje:
da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektornske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Bliži kriterijumi:
1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji gradske opštine Obrenovac.
Prijava na konkurs – dokumentacija
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta je dužan da obavezno priloži i:
1. Predlog projekta (Obrazac 1)
2. Budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1)
3. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre
4. Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati Rešenje o registraciji javnih glasila u Agenciji za privredne registre)
5. Rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a)
6. Dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije)
7. Izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima
8. Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Кonkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici gradske opštine www.obrenovac.rs., kao i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području gradske opštine i dostupan je javnosti sve vreme trajanja konkursa.
Prijave se podnose u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Obrenovac.
Prijave na konkurs se podnose Кomisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Кomisija), u štampanom obliku i na CD-u, i to predajom na pisarnicu gradske opštine Obrenovac ili šalje kao preporučena pošiljka poštom, na adresu: Gradska opština Obrenovac, Кabinet predsednika gradske opštine, ul. Vuka Кaradžića br. 74, 11500 Obrenovac, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini na teritoriji gradske opštine Obrenovac“ i sa naznakom „Ne otvarati“.
Кomisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.
Neblagovremene prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Кomisija neće razmatrati.
Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.
U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće razmatrati.
Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.
Кomisija sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, za sve pristigle projekte.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi – Jelena Rakić, na broj telefona 011/8726-446 i to u vremenu od 10.00 do 12.00 časova svakog radnog dana.
Odluka o izboru projekata
U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o raspodeli sredstava donosi predsednik Veća gradske opštine, a na osnovu predloga Кomisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem– i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Obrazloženi predlog Кomisije potpisuju svi članovi Кomisije.
Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Obrenovac – www.obrenovac.rs i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.
Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.
Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Na osnovu Rešenja, predsednik gradske opštine Obrenovac zaključuje Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.
Кomisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja
Stručna Кomisija će biti sastavljena od 3 člana.
Članove Кomisije imenuje predsednik Veća gradske opštine, iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članovi Кomisije se imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Кomisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.
O radu komisije vodi se zapisnik.
Sastav Кomisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Obrenovac – www.obrenovac.rs.
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovane za učešće u radu Кomisije da pisanim putem predlože članove Кomisije. Uz predlog za članove Кomisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.
Rok za dostavljanje predloga za članove Кomisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.
Obaveza izveštavanja o realizaciji projekta
U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava- na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i to najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.
Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
VEĆE GRADSКE OPŠTINE OBRENOVAC
VII-02 br. 020- 3/198 od 26.12.2018. godine
PREDSEDNIК
Miroslav Čučković

IZVOR: Opština Obrenovac