Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Velika Plana za sufinansiranje medijskih projekata

Velika Plana

Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne ponoći ( ”Službeni glasnik RS” br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 85. Statuta opštine Velika Plana (''Međuopštinski službeni list opština Velika Plana i Smederevska Palanka'', broj 39/2008), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Velika Plana za 2018. godinu (''Međuopštinski službeni list opština Velika Plana i Smederevska Palanka'', broj 25/2017 i 40/2018) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-000114/20108-01 od 19. oktobra 2018. godine, Opštinsko veće opštine Velika Plana raspisuje

K O N K U R S 
 
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Velika Plana u 2018. godini 
 
I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom o budžetu opštine Velika Plana za 2018. godinu, sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Velika Plana u 2018. godini.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Velika Plana; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije, imajući pre svega u vidu osobe sa invaliditetom i pripadnike drugih osetljivih grupa.
Sadržaji namenjeni deci moraju poštovati etičke norme i sve zakonske propise iz oblasti zaštite prava deteta.
Medijski sadržaji koji budu predloženi u prijavi na Konkurs opštine Velika Plana uz uvažavanje kriterijuma navedenih u prethodnom stavu treba da obezbede informisanje i uključivanje građana u razvoj lokalne zajednice tako što će omogućiti:
– da se obezbedi javni interes građana opštine Velika Plana  za proizvodnju i objavljivanje sledećih medijskih sadržaja: opšti informatvini medijski sadržaji, sadržaji iz oblasti politike, kulture, obrazovanja, komunalne politike, religije, ekonomije, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, civilnog sektora, manjinskih grupa, dece, omladine, sporta, kulture, razonode i sve druge sadržaje koji su bitni za život građana;
– da se obezbedi pravovremeno informisanje građana opštine Velika Plana u slučaju elementarnih nepogoda, nesreća i svih situacija koje mogu izazvati poremećaj u uobičajenom životu građana (vremenske nepogode, zagađenje i slično);
– procese javnih slušanja i javnih rasprava u postupku izrade i donošenja odluka Skupštine opštine Velika Plana, koje direktno utiču na kvalitet života, standard i uvažavanje ljudskih i manjinskih prava svakog člana lokalne zajednice;
– prezentovanje informacija od javnog značaja iz delokruga rada organa opštine Velika Plana;
– da se obezbedi pravovremeno i potpuno informisanje kao i edukaciju građana o participativnom budžetiranju, tokom procesa izrade i donošenja Odluke o budžetu opštine Velika Plana za 2019. godinu;
– prezentaciju i praćenje implementacije svih projekata finansiranih iz budžeta opštine Velika Plana, putem Konkursa, za organizacije civilnog društva;
– prezentovanje ruralnog razvoja u naseljenim mestima sa teritorije opštine Velika Plana, promocije i edukacije poljoprivrednika, značaja udruživanja, ali i sadržaja iz kulture, zdravstva, brige o marginalnim grupama;
– prezentovanje sportskih i kulturnih događaja, kao i kulturnog i industijskog nasleđa sa teritorije opštine Velika Plana, sa ciljem očuvanja i pravljenja arhivske građe o lokalnim akterima i temama.
II PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorenom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 4.000.000,00 dinara
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, dok za projekte proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju ne prelazi 50% vrednosti projekta.
III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA  
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
1. Značaj projekta sa stanovišta:
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
ostvarivanje namene konkursa;
usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,
zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačog pristupa.
 
2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;
merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;
stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
3. Kapaciteti sa stanovišta:
stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta
neophodni resursi za realizaciju projekta;
stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 
4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
 
opšti informativni i specijalizovani medijski sadržaji od značaja za život i rad građana kao i prezentovanje rada organa lokalne samouprave na teritoriji opštine Velika Plana;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i marginalnih društvenih grupa;
projekti koji doprinose medijskoj originalnosti i raznovrsnosti;
 
IV ROKOVI 
 
Prijave na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini, podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu „Srpski telegraf“, odnosno najkasnije do 21.11.2018. godine.
Konkursna komisija je dužna da obrazloženi predlog o raspodeli sredstava dostavi predsedniku opštine Velika Plana.
Rešenje o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Period implementacije projekata je najkasnije do 31.12.2018.godine, a rok za podnošenje izveštaja je do 31.01.2019.godine.
 
 
 
 
V DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da popunjene Obrasce 1 i 2 za učešće na Konkursu dostavi u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Velika Plana www.velikaplana.rs.
Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati ( da nema blokade računa)
dokaz o tehničkoj opremljenosti za realizaciju ponuđenih medijskih sadržaja (izjava odgovornog lica ili popis osnovnih sredstava)
dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li mu je i u kom iznosu dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimisdržavna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini, i u predhodne dve fiskalne godine
 
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi opštine Velika Plana.
Uz predlog za članove komisije dostaviti dokaz da je udruženje registrovano najmanje tri godine pre datuma raspisivanja ovog Konkursa, kao i biografije predloženih kandidata.
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Srpski telegraf“.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
 
VII OPŠTE INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Velika Plana u 2018. godini i Obrazac 1 i 2 objavljuju se i mogu se preuzeti na sajtu opštine Velika Plana www.velikaplana.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Velika Plana www.velikaplana.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
 
Prijave slati na adresu:
Opštinsko veće opštine Velika Plana,
Miloša Velikog, broj 30,
11320 Velika Plana,
 
sa naznakom za: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKOG SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKA PLANA U 2018. GODINI
 
Dodatne informacije se mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Velika Plana, radnim danom od 12 do 15 časova, na telefone: 026/216-206 i 516-216.
IZVOR: Opština Velika Plana