Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Žitište za sufinansiranje medijskih projekata

Zitiste

 

Na osnovu čl.18i19 Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentičnotumačenje), čl.87 i95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14),Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), čl. 15 st.1 tačka 33 i čl. 58 st. 1 tačke 1 i 7 Statuta opštine Žitište („Službeni list Opštine Žitište“ broj 22/18 – prečišćen tekst), Odluke o budžetu opštine Žitište za 2018. godinu („Službeni list Opštine Žitište“ broj 38/17),člana 2. Odluke o Opštinskom veću („Službeni list Opštine Žitište“ broj 16/2008) i Odluke Opštinskog veća broj IV-06-77/2018-1,predsednik opštine Žitište, dana 12.10.2018. godine raspisuje
KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Žitište u 2018.godini
 
 
I NAMENASREDSTAVA I IZNOS
 
Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Žitište; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;unapređivanju pravne i socijalne države;slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece irazvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva;razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture;zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Žitište za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
 
Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Žitišteu 2018.godini,iznose 1.800.000,00 dinara.
 
Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi20.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 500.000,00 dinara.
 
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
 
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
 
 
 
II  PRAVO UČEŠĆA
 
Na konkursu može učestvovati:
 
izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medijau Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Žitište;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Žitište.
 
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
 
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstvanamenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
 
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
 
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
 
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranjuu oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
 
 
 
III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
 
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
 
Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:
 
1.1.Značaj projekta sa stanovišta:
*        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
*        ostvarivanje namene konkursa;
*        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
*        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
*        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
*        usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;
*        stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
*        merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
*        razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
*        stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:
*        stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
*        neophodnih resursa za realizaciju projekta;
*        stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
*        preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
*        ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 
Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
 
da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Bližikriterijumi za ocenjivanje projekatasu:
 
da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Žitište;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;
mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
 
IV  ROKOVI
 
Prijave na konkurspodnose se u roku od 15danaoddanaobjavljivanja Konkursaumeđuopštinskomlistu„Zrenjanin“.
 
Datum objavljivanja Konkursa u međuopštinskom listu „Zrenjanin“ biće objavljen na sajtu Opštine Žitište.
 
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
 
V  DOKUMENTACIJA 
 
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:
 
Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiriprimerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Žitištewww.zitiste.rs:
Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 
Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
Overena izjava/saglasnostmedija(ili više njih)da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
 
 
VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
 
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.
 
Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.
 
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u Komisiji.
 
Uz predlog za članove Komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.
 
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u međuopštinskom listu „Zrenjanin“.
 
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
 
 
VIINAČIN PRIJAVLJIVANJA
 
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Žitište, www.zitiste.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.
 
Prijave projekata slati na adresu: Opština Žitište, ul. Cara Dušana br. 15, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽITIŠTE U 2018. GODINI – NE OTVARATI“. NA KOVERTI OBAVEZNO NAVESTI NAZIV UČESNIKA KONKURSA.
 
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu,neće biti razmatrane.
 
Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Žitištewww.zitiste.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
 
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova na telefon:  062/207-331.
 
 
 
PREDSEDNIK OPŠTINE
 
Mitar Vučurevićs.r.
 
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Žitište
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: II-401-114/2018
Ž I T I Š T E