Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Na osnovu člana 17.i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) , člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“, broj:16/16 i 8/17), člana 62. Statuta opštine Aleksandrovac (,,Službeni list opštine Aleksandrovac”, broj 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 i 4/17 Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2018 godinu („Službeni list opštine Aleksnadrovac“ , broj: 11/17) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Aleksandrovac broj I 401-1274/2018 od 29.maja 2018 godine. Načelnik Opštinske uprave opštine Aleksandrovac raspisuje
JAVNI POZIV
za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac u 2018. godini
 
 
I          Predmet Javnog poziva predstavlja izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta opštine Aleksandrovac za 2018 godinu u ukupnom iznosu od 2.375.000,00 dinara , a kojima se ostvaruje javni interes u oblasti  javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac u 2018.godini.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 1.000.000,00 dinara.
 
Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.    
 
II         Sredstva koja se raspodeljuju putem konkursa , dodeljuju se za sufinansiranje projekata kojima se proizvode sledeći medijski sadržaji:
Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju građana na teritoriji opštine Aleksandrovac na lokalnom nivou, ondosno o radu organa opštine Aleksandrovac, o radu javnih preduzeća , ustanova  i organizacija čiji je osnivač opština Aleksandrovac, o aktuelnostima u obazovanju , zdravstvu, kulturi, sportu , turizmu , poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima , verskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti omladine i dece.
III       Pravo učešća na Konkursu imaju :
– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
– pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija;
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.
 Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.
Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od jedne   godine.
IV        Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi  relevantni i usklađeni sa realnim potrebama ciljnih grupa za ostvarivanje namene konkursa;
(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije,za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije).
(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
pokrivenost teritorije opštine radio i televizijskim signalom
 
V         Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata  iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:
fotokopija rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
fotokopija rešenja o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
kratke biografijeključnih učesnika projekta(najviše tri učesnika);
overene izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
izjavu da ne koriste sredstva opštine Aleksandrovac ili drugih nivoa vlasti;
dokaz da račun medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa nije blokiran;
ugovor zaključen sa kablovskim distributerom.
 
VI        Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje.
Propisani obrasci su dostupni na veb sajtu :www.aleksandrovac.rs
Obrazac 1 i Obrazac 2 se dostavljaju u 4 primeraka ,a ostali dokazi u 1 primerku.      .
 
VII      Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta srbije  na adresu: Opština Aleksandrovac, Opštinska uprava  Jaše Petrovića 26, 37 230 Aleksandrovac, sa  oznakom: punog  imena  i adrese pošiljaoca i naznaku : za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom  lično u prijemnoj kancelariji opštine Aleksandrovac .
Rok za podnošenje prijava i projekata je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama  „Danas“   odnosno do 13. juna  2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Konkursni materijal se ne vraća.
VIII Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 3 člana  od kojih se 2 člana imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko je predloga bilo.
Stručnu komisiju za sprovođenje konkursa imenuje Načelnik Opštinske uprave opštine Aleksandrovac.
Opština Aleksandrovac obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.
Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.
IH Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi Načelnik Opštinske uprave opštine Aleksandrovac na predlog stručne  Komisije  najkasnije u roku od 90  dana od dana zaključenja konkursa.Rešenje o dodeli sredstava je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava , zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta.
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ALEKSANDROVAC
IBroj:401-1274/2018-01  od 29. maja 2018. godine
 
                                                                                                     Načelnik
                                                                                                      Opštinske uprave
                                                                                      Ivan Novaković , dipl.pravnik
 
IZVOR: Opština Aleksandrovac