Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Ražanj za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 18. i člana19. stav1, Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15,12/16- autentično tumačenje), člana 20. stav 1. tačka 34 i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni Glasnik RS“ broj 129/07, 83/2014- dr.zakon i 101/16-dr.zakon), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br.16/16 i 8/17), člana 60 Statuta opštine Ražanj (,,Sl. List opštine Ražanj, br. 9/08, 3/11, 8/12 i 4/14 i 6/16 ) i člana 4. Odluke o budžetu Opštine Ražanj za 2018. godinu, (,,Sl. list opštine Ražanj,, br. 11/17 i 1/18), Opštinsko veće Opštine Ražanj, br. 642-1/18-01 od 22.03.2018.godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA
RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA
U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018.GODINI
 
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati 
 
Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini se raspisuje za projekte:
1)      proizvodnje medijskih sadržaja
Opština Ražanj će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata koji se moraju realizovati do kraja kalendarske 2018. godine.
 
Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs 
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Ražanj iznosi 300.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koja se odobravaju po projektu  je 30.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu je 270.000,00 dinara.
 
Pravo učešća na konkursu 
Pravo učešća na konkursu ima:
1) izdavač medija koji je upisan u registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim  u skladu sa Zakonom;
2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu  nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena  projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom  predviđenom roku i propisanoj formi  podnela narativni i finansijski izveštaj  i lica  za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
 
 
Uslovi za učešće na projektu
Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom na jednom konkursu. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija, isti ima pravo učešća na konkursu sa jednim   projektom za svaki medij.
Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ražanj.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.
 
Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs 
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;
2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:
( 1)Značaj projekta sa stanovišta:
- ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja;
- ostvarivanje namene konkursa;
- usklađenost projekta sa realnim problemima , potrebama  i prioritetima ciljnih grupa;
- identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
-zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko   istraživačkog pristupa.
 
           ( 2) Uticaj i izvodljivosti sa stanovišta:
                  -usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima  i potrebama ciljnih grupa;
                  -stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe ;
                  -merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
                  -razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
                  -stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 
(3)   Kapaciteti sa stanovišta:
-stepen organizacionih  i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
-neophodnih resursa za realizaciju projekta;
-stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koji odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
            ( 4) Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta :
-preciznost  i razrađenost budžeta projekta,  koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti. 
 
 
           Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
           (1) da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
           (2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
Rok za prijavljivanje na konkurs 
Prijave na Konkurs podnose se u roku od  15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Danas“.
Danaom objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Danas“, biće objavljen i na sajtu opštine Ražanj.
Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Opština Ražanj (opštinsko veće). Trg Svetog Save broj 33, 37215 Ražanj, sa naznakom:“Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja“ u 2018. godini  i predaje se na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ražanj neposredno ili preporučeno poštom.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.
Rok za donošenje rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem je 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 07:00 do 15:00 časova na telefon 037/841-174 lokal 16.
 
Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta
Učesnik  Konkursa je  obavezan  da dostavi sledeću dokumentaciju:
1.Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u četri primeraka:
  * Popunjen predlog projekta, i
  * Popunjen budžet projekta.
 
2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
              *  rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u APR,
              *  rešenje o registraciji medija u Registar medija koji se vodi u Agenciji za                privredne registre , sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnominformisanju i medijima,
* dozvola za emitovanje radio i /ili TV  programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije,
                * overena izjava /saglasnost medija (ili više njih ) da će programski sadržaj   biti emitovan /objavljen  u tom mediju  (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike  registrovane  za produkciju  televizijskog i radijskog programa),
            * potvrda  Narodne banke Republike Srbije da nema  evidentirane osnove i naloge  u prinudnoj naplati  (da nema blokiran račun),
      * vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler) primerak novina, džingl i slično
Konkursna komisija 
Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri  člana,  (u daljem tekstu: Komisija).
Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštine Ražanj i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.
 
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u komisiji.
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.
Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu  i dokaz o registraciji tog udruženja u Registar udruženja.
Pozivaju medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Ražanj.
Uz predlog za članove komisije dostavlja se i njegova kratka biografija.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 20 dana od dana objavljivanja  Konkursa u dnevnom listu „DANAS“.
 
Odluka o raspodeli sredstava 
Odluku o raspodeli sredstava donosi Opštinsko veće Opštine Ražanj, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.
Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu opštine Ražanj i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.
 
Ugovor o dodeli sredstava 
Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.
Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.
Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje rukovodilac organa koji je raspisao javni poziv.
 
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima 
Učesnici konkursa koji su dobili sredstva,  izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja do 31.12.2018.godine, a u skladu sa  zakonom i zaključenim ugovorom.
Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.
 
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE RAŽANJ
Broj: 642-1/18-01 od  22.03.2018.godine
 
Predsednik Opštinskog veća
                                                                                                      Dobrica Stojković
IZVOR: Opština Ražanj