Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Sokobanja za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/1458/2015 i 12/2016-autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Broj: 110-00-00038/2016-04 od 19. 02. 2016. godine), Odluke o budžetu opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“, br. 32/17) i Odluke o načinu, kriterijumima i uslovima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Sokobanja namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja III Broj: 401-268/2018 od 21.03.2018. godine, načelnica Opštinske uprave opštine Sokobanja (u daljem tekstu: Opštinska uprava), raspisuje
KONKURS
       za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti     
javnog informisanja u 2018. godini
                                  I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom Opštinske uprave opštine Sokobanja o načinu, kriterijumima i uslovima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Sokobanja namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja  III Broj: 401-268/2018 od 21.03.2018. godine, na koju je saglasnost dalo Opštinsko veće opštine Sokobanja dana 22.03.2018. godine, sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara, namenjena su za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini. 
Po jednom projektu najniži iznos sredstava koji se može dodeliti je 100.000,00 dinara, a najviši 1.000.000,00 dinara.
Sredstva su namenjena za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti  javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Sokobanja; očuvanju kulturnog identiteta; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju rada lokalne samouprave; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma, podsticanjem raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i profesiionalnih medija, što doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 
  
II  PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik Konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.
                             III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;
2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:
1. Značaj projekta sa stanovišta:
- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
- ostvarivanje namene konkursa;
- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
- identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
2. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
- stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
3. Kapaciteti sa stanovišta:
- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodnih resursa za realizaciju projekta;
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
- preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
                                                         IV  ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“.
Predlozi za članove stručne konkursne komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.
                                   V  POTREBNA DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi  u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa veb-sajta Opštine Sokobanja  www.opstinasokobanja.com  Obrazac  1   (prijava za projektno finansiranje)  i Obrazac 1 (Budžet projekta)
Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. Rešenje o registraciji iz Registra medija u Agenciji za privredne registre;
3. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
4  Potvrda o poreskom identifikacionom broju-PIB-u;
5. Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
6. Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
                 VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU STRUČNE KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove stručne konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.
                                         VII OPŠTE INFORMACIJE
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu opštine Sokobanja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Sokobanja  www.opstinasokobanja.com i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Neće biti razmatrani:
- projekti učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostave traženu dokumentaciju ili ne otklone nedostatke;
- projekti učesnika Konkursa koji osim obrasca za prijavu nisu dostavili nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu;
- projekat koji je dostavljen  nakon propisanog roka za podnošenje;
- projekat sa prijavom na pogrešnom obrascu. 
Prijave slati na adresu:  Opštinska uprava opštine Sokobanja  18230 Sokobanja,  Svetog Save 23, PAK 686004, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.
Obrazac prijave i budžet projekta, sa jasnim nazivom podnosioca projekta,  slati i u elektronskoj formi, na adresu: info@opstinasokobanja.com.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon:  018/830-173 lokal 117
U Sokobanji dana 26.03.2018. godine
III Broj:401-268-1/201                        
NAČELNICA OU
Marija Jovanović s.r.
IZVOR: Opština Sokobanja