Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Bačka Palanka za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00005/2018-01, članova 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 58., Statuta opštine Bačka Palanka (“Službeni list opštine Bačka Palanka” br. 24/2013 – prečišćen tekst) i člana 23. Odluke o budžetu opštine Bačka Palanka za 2018. godinu (“Službeni list opštine Bačka Palanka” br. 38/2017), Predsednik opštine Bačka Palanka raspisuje :
JAVNI KONKURS
ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA PALANKA U 2018. GODINI
I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
 
Namena konkursa je : ostvarivanje javnog interesa svih građana Opštine Bačka Palanka u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Opštine Bačka Palanka, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana; zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države; rodna ravnopravnost, slobodan razvoj ličnosti, briga o osobama sa invaliditetom i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Opštine Bačka Palanka za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.
Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata  proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bačka Palanka u 2018.  godini iznosi 10.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00  dinara.
            Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
 
             Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.
 
II  PRAVO UČEŠĆA
 
Na konkursu može učestvovati:
 
izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, prema podacima upisanim u skladu sa Zakonom;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.
 
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
      Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.
 
III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
 
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
 
1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja: 
1.1.Značaj projekta sa stanovišta:
*        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
*        ostvarivanje namene konkursa;
*        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
*        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
*        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
*        usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;
*        stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
*        merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
*        razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
*        stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:
*        stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
*        neophodnih resursa za realizaciju projekta;
*        stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
*        preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
*        ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
 
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
 
da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva Opštine Bačka Palanka;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
 
IV  ROKOVI 
 
           Konkurs će biti objavljen na sajtu opštine Bačka Palanka  i u dnevnom listu          „ Dnevnik ”.
           Rok za podnošenje prijava i projekata je dvadeset  (20) dana od dana objavljivanja konkursa.
         Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši Komisija koju formira predsednik opštine Bačka Palanka.
        Učesnik Konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi treženu dokumentaciju, ne razmatra se.
        Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 1. ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.
        Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.
        Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, u formi rešenja, donosi na osnovu predloga Komisije, predsednik opštine Bačka Palanka. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana zaključenja konkursa.
        Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na sajtu opštine Bačka Palanka.
        Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je uslov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji Komisija predsednika opštine Bačka Palanka dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima Konkursa kojima su odobrena sredstva. Učesnik Konkursa,  kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs. Ukoliko učesnik Konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.
V  DOKUMENTACIJA 
 
        Prijava se podnosi putem jedinstvenih obrazaca, u dva primerka, koji su uz Javni konkurs objavljeni na sajtu opštine Bačka Palanka ( www.backapalanka.rs ).
Obrazac (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja);
-          popunjen predlog projekta
-          popunjen budžet projekta
        Uz gore navedene obrazce neophodno je priložiti i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati ( da nema blokiran račun );
dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od strane Regulatornog tela za elektronske medije;
kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije,radio,internet medije i novinske agencije;
potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
overenu izjavu o tehničkoj opremljenosti za realizaciju projekta;
overenu izjavu da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa ili da se protiv njih ne vodi postupak, od strane regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
overenu izjavu javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).
       Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Bačka Palanka, Kralja Petra I, broj 16., 21400 Bačka Palanka, sa naznakom: za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predati lično na pisarnici opštine Bačka Palanka , Kralja Petra I, broj 16.
 
VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
 
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u Komisiji
        Pozivaju se novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predlog za člana Komisije, prilažu i dokaz o registraciji u Registar udruženja. Uz predloge za članove komisije, dostaviti i kratke biografije.
        Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da predlože članove komisije. Uz predlog za člana komisije, potrebno je dostaviti i kratke biografije.
        Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
 
       Rok za podnošenje predloga kandidata je 20 ( dvadeset ) dana od dana objavljivanja konkursa.
       Predloge dostaviti u pismenoj formi na adresu: Opština Bačka Palanka, Kralja Petra I broj 16., 21400 Bačka Palanka, sa naznakom: za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja - predlog za člana Komisije, ili predati lično na pisarnici opštine Bačka Palanka , Kralja Petra I, broj 16.
Broj: I-40-10/2018                                                         Predsednik opštine Bačka Palanka
Dana: 08.02.2018.godine                                                       Branislav Šušnica, s.r.
 
IZVOR: UNS