Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Grada Šapca za sufinansiranje medijskih projekata.

Novac

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15, 12/16), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 8/17), i člana 49. Statuta grada Šapca (''Službeni list grada Šapca“ broj 32/08 i 33/16) Gradonačelnik grada Šapca (u daljem tekstu: Gradonačelnik), raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini
I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom o budžetu grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'' br.28/17), sredstva u iznosu od 32.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.
Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 50.000,00 dinara.
Najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 23.000.000,00 dinara.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana grada Šapca; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 
II  PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija;
3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Grada namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa po jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.                                     
III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
1. Značaj projekta sa stanovišta:
- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
- ostvarivanje namene konkursa;
- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
3. Kapaciteti sa stanovišta:
- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodnih resursa za realizaciju projekta;
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi i bliže kriterijume za ocenjivanje projekta ( kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).
IV  ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa listu “Danas”.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Korisnik sredstava je dužan da narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 15.01.2019. godine.
Narativni i finansijski izveštaj podnosi se na Obrascu 2. koji se preuzima sa sajta grada (www.sabac.rs).
V  DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da popunjen Obrazac 1. (prijava i tabela) za učešće na Konkursu dostavi u dva primerka.
Obrazac 1. (prijava i tabela) se preuzima sa sajta grada (www.sabac.rs).
Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate, Odeljenju za finasije. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predlozi za članove komisije se dostavljaju najkasnije 20 dana od dana objavljivanja konkursa.
VII OPŠTE INFORMACIJE
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na sajtu grada (www.sabac.rs), gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na sajtu grada (www.sabac.rs) i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Prijave slati na adresu: Gradska uprava grada Šapca, odeljenje za finansije, ul. Gospodar Jevremova br. 6, 15000 Šabac, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08 do 15 časova na telefon: 015/364-147.
 
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Nebojša Zelenović

IZVOR: UNS